Tidsbegränsade eller periodiska bygglov

Utöver ett permanent bygglov finns det möjlighet att söka tidsbegränsat eller periodiskt bygglov. Nedan förklarar vi skillnaderna samt vad det är som gäller för de olika typerna. 

Tidsbegränsat bygglov

Tidsbegränsat bygglov är ett bygglov för en åtgärd som ska finnas under en begränsad tid. Det kan ges både inom och utanför detaljplan. Det får också ges inom områdesbestämmelser. Ett tidsbegränsat bygglov ska inte användas för att undvika en planändring när det handlar om åtgärder av permanent karaktär som strider mot detaljplanen. Det ska inte heller ges om marken är planerad för annat ändamål enligt detaljplanen. Det ska ges om det finns bestämmelser i en detaljplan om tillfällig användning av byggnader eller mark. Detta gäller under förutsättning att åtgärden överensstämmer med planbestämmelserna. 

Ett tidsbegränsat bygglov får ges om en åtgärd uppfyller följande kriterier: 

 • åtgärden är avsedd att pågå under en begränsad tid 
 • sökanden har ansökt om ett tidsbegränsat bygglov 
 • någon eller några, men inte alla, förutsättningar för bygglov är uppfyllda 

Hur länge får en åtgärd ha ett tidsbegränsat bygglov?

Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst 10 år. Ett sådant lov kan förlängas, med högst 5 år i taget. Detta kan endast ske om en ansökan om förlängning görs innan giltighetstiden har gått ut. Den sammanlagda tiden för tidsbegränsat bygglov får inte överstiga 15 år. 

Avveckling

När en ansökan om bygglov gäller en åtgärd som är tidsbegränsad bör sökanden i sin ansökan om bygglov redovisa hur avvecklingen av åtgärden ska gå till och hur marken ska återställas under den tid på året då lovet inte används. Det krävs inget rivningslov när åtgärden ska avvecklas. En åtgärd som utförts eller vidtagits med stöd av ett tidsbegränsat lov måste tas bort eller upphöra innan lovets giltighetstid går ut. Om åtgärden inte tas bort eller upphör inom angiven tid blir den olovlig och byggnadsnämnden ska då ingripa med tillsyn.  

Förlängning av tidsbegränsat bygglov

Ett tidsbegränsat bygglov kan förlängas om sökanden ansöker om det. Det kan förlängas med högst 5 år i taget. Den sammanlagda tiden får dock inte överstiga 15 år om åtgärden inte avser ändamål av säsongskaraktär. Vid en ansökan om förlängning ska byggnadsnämnden pröva åtgärden på nytt och fatta ett beslut om förlängning. Något nytt start- och slutbesked behövs inte. 

Periodiskt lov

En åtgärd som är av säsongskaraktär och som upprepas varje säsong under två eller flera år i följd kan få ett bygglov för ändamål av säsongskaraktär. Åtgärden får då upprepas utan ny prövning, om det sker inom ett år från det att åtgärden senast avslutades. 

Bygglov för ändamål av säsongskaraktär får bara användas för åtgärder som är säsongsbundna eller på annat sätt återkommande på samma plats varje år. Exempel på sådana åtgärder är att uppföra en kiosk eller uteservering som ska tas bort och återuppföras varje år. Andra exempel är att ordna tillfälliga parkeringsplatser för återkommande evenemang eller att uppföra skyltar som sitter uppe under endast en del av året. 

Bygglov kan beviljas för alla bygglovspliktiga åtgärder som har en sådan säsongskaraktär att den behöver upprepas under två eller flera år i följd. Om åtgärden upprepas igen inom ett år från det att åtgärden senast avslutades, så får åtgärden vidtas igen utan att ett nytt bygglov behövs. Det krävs inte rivningslov varje år när åtgärden ska avvecklas. 

Tänk på att: 

 • I ansökan om bygglov för ändamål av säsongskaraktär ska det framgå under vilken period åtgärden ska vara på platsen.  
 • Det måste tydligt framgå av lovbeslutet att det gäller en åtgärd av säsongskaraktär och under vilken tid på året som bygglovet gäller.  
 • Det ska framgå i beslutet att åtgärden får vidtas igen inom ett år från det att åtgärden senast avslutats utan att bygglov krävs på nytt. 
 • Ett bygglov för ändamål av säsongskaraktär kan ges både inom och utanför detaljplan. Det får också ges inom områdesbestämmelser.  

Ett sådant lov kan antingen vara ett permanent bygglov eller ett tidsbegränsat bygglov. 

Permanent bygglov av säsongskaraktär

Om förutsättningarna för ett permanent bygglov är uppfyllda ska permanent bygglov ges för en åtgärd som har säsongskaraktär. Åtgärden kan då upprepas under samma tid på året i ett obegränsat antal år. 

Tidsbegränsat bygglov av säsongskaraktär

Om förutsättningarna för ett tidsbegränsat bygglov är uppfyllda får ett tidsbegränsat bygglov ges för en åtgärd som har säsongskaraktär. Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst 10 år. Ett sådant lov kan förlängas med högst 5 år i taget. Detta kan endast ske om en ansökan om förlängning görs innan giltighetstiden har gått ut. För tidsbegränsade bygglov för åtgärder av säsongskaraktär finns ingen begränsning för hur många gånger ett tidsbegränsat bygglov kan förlängas. Sådana tidsbegränsade bygglov får alltså förlängas till längre än 15 år om det är lämpligt. 

Giltighetstid

Ett beslut om bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutas inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft. Detta gäller enbart första gången en åtgärd med säsongskaraktär ska utföras och inte när åtgärden ska upprepas. Det beror på att ett lov för åtgärder som har säsongskaraktär medger att åtgärden får upprepas årligen, under förutsättning att åtgärden upprepas inom ett år från att det att åtgärden senast avslutades. Bygglov för åtgärder av säsongskaraktär gäller enbart under den tidsperiod som framgår av lovbeslutet. 

Avveckling

När en ansökan om bygglov gäller en åtgärd som har säsongskaraktär bör sökanden i sin ansökan om bygglov redovisa hur avvecklingen av åtgärden ska gå till och hur marken ska återställas under den tid på året då lovet inte används. Det krävs inget rivningslov när åtgärden ska avvecklas. Om åtgärden uppförs innan eller finns kvar efter den tid på året som lovet gäller för är åtgärden olovlig. Byggnadsnämnden ska i så fall ingripa genom tillsyn. Nämnden kan besluta om ett åtgärdsföreläggande som kan förenas med vite.

Gör din ansökan

För att kommunen ska kunna handlägga ditt ärende så att du kan få ditt bygglov, krävs att din ansökan och handlingarna är kompletta. 

Bifoga rätt handlingar och ritningar till din ansökan:

För att kunna handlägga ditt ärende behövs tydliga handlingar som redovisar vad du vill göra. 

 • situationsplan, är en karta över din fastighet som du beställt av oss 
 • fasadritning i skala 1:100 
 • planritning i skala 1:100 
 • sektionsritning i skala 1:100 
 • kontrollplan (vid enkla ärenden kan kommunens enkla kontrollplan användas) 
 • anmälan om kontrollansvarig (om det krävs) 

Exempelritningar

Ritningar ska vara fackmässigt utförda. Det innebär att de ska vara tydliga och vara av så god kvalitet att handläggaren ska kunna bedöma ansökan effektivt och rättssäkert. Om ansökan ska skickas till grannar och andra sakägare ska även de tydligt kunna förstå förslaget. 

Exempel på ritningar 

Kontrollplan

Kontrollplanen ska redogöra för de kontroller som behöver utföras för att säkerställa kvaliteten i det du ska bygga. Den ska beskriva vem som ska utföra kontrollen, vilka av kontrollerna som kan kräva särskilda sakkunniga samt mot vad kontrollen sker. Exempel är mot ritningar, branschregler och om bestämmelser i bygglagstiftningen. 

En kontrollplan är till för att samhällets krav på de tekniska egenskaperna ska bli uppfyllda. Den ska alltså inte uppfylla byggherrens önskemål om detaljutförande, finishdetaljer som inte berör de tekniska kraven. Dessa frågor är frågor mellan entreprenören och byggherren.

Kontrollplaner 

Kontrollansvarig

Huvudregeln är att det ska finnas en eller flera kontrollansvariga vid utförande av åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan. Byggnadsnämnden gör bedömningen i varje enskilt ärende om kontrollansvarig krävs, detta meddelas under handläggningens gång Den kontrollansvariga ska ha den kunskap, erfarenhet och lämplighet som behövs för uppgiften. En kontrollansvarig måste kunna intyga detta genom att vara certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan.

Anmälan om kontrollansvarig (e-tjänst)

Beställ kartunderlag

För att du ska kunna göra en bra planering och placering av den tänkta byggnaden ska du beställa en karta över din fastighet. En situationsplan är den enskilt viktigaste handlingen i byggärenden då den visar omfattningen och bestämmer läget för det som ska byggas. Det innebär att det är nödvändigt med ett bestämt ursprung och säkerställd kvalitet på den kartprodukt som en situationsplan är baserad på.  

På kartan framgår det om din fastighet ligger inom eller utanför detaljplanerat område. I din ansökan ska du sedan använda kartan för att skapa den situationsplan som krävs för bygglovet. Kartproduktens giltighetstid är ett år från det datum den skapades förutsatt att den inte varit använd i ett tidigare ärende.

Beställ karta och mätuppdrag

Hur lång tid tar en bygglovsansökan?

Du ska få ett beslut inom tio veckor från det datum då din ansökan är komplett. Handläggningstiden kan förlängas en gång med ytterligare tio veckor om projektet eller förutsättningarna för platsen är komplicerade. Om man som sökande skickar in ytterligare underlag på eget initiativ i ärendet räknas tidsfristen från den dagen då det nya underlaget kom in till byggnadsnämnden. Med eget initiativ menas om man som sökande vill ändra sin ansökan.

Avgift

Avgift

Den avgift som byggnadsnämnden tar ut för handläggningen av ett ärende om lov, förhandsbesked eller anmälan ska redovisas i beslutet. Redovisningen ska vissa hur avgiften har fastställts. 

Avgiften för åtgärden är olika från gång till gång. Detta kan bero på bland annat: 

 • var du bygger, om det är inom eller utanför detaljplanerat område 
 • byggnadens eller anläggningens storlek 
 • hur avancerat byggnationen är 

Nedan kan du se exempel på vad en slutgiltig avgift kan hamna omkring. 

Avgifter tas ut vid beslut om lov, startbesked och avslag. Om du tar tillbaka din ansökan eller anmälan där handläggningen är påbörjad tas en avgift ut för nedlagd tid. 

Exempel på avgift: Se prisexempel under aktuell åtgärd. 

Tidsbegränsat bygglov är ett bygglov för en åtgärd som ska finnas under en begränsad tid. Det kan ges både inom och utanför detaljplan. Det får också ges inom områdesbestämmelser. Ett tidsbegränsat bygglov ska inte användas för att undvika en planändring när det handlar om åtgärder av permanent karaktär som strider mot detaljplanen. Det ska inte heller ges om marken är planerad för annat ändamål enligt detaljplanen. Det ska ges om det finns bestämmelser i en detaljplan om tillfällig användning av byggnader eller mark. Detta gäller under förutsättning att åtgärden överensstämmer med planbestämmelserna. 

Ett tidsbegränsat bygglov får ges om en åtgärd uppfyller följande kriterier: 

 • åtgärden är avsedd att pågå under en begränsad tid 
 • sökanden har ansökt om ett tidsbegränsat bygglov 
 • någon eller några, men inte alla, förutsättningar för bygglov är uppfyllda 

Hur länge får en åtgärd ha ett tidsbegränsat bygglov?

Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst 10 år. Ett sådant lov kan förlängas, med högst 5 år i taget. Detta kan endast ske om en ansökan om förlängning görs innan giltighetstiden har gått ut. Den sammanlagda tiden för tidsbegränsat bygglov får inte överstiga 15 år. 

Avveckling

När en ansökan om bygglov gäller en åtgärd som är tidsbegränsad bör sökanden i sin ansökan om bygglov redovisa hur avvecklingen av åtgärden ska gå till och hur marken ska återställas under den tid på året då lovet inte används. Det krävs inget rivningslov när åtgärden ska avvecklas. En åtgärd som utförts eller vidtagits med stöd av ett tidsbegränsat lov måste tas bort eller upphöra innan lovets giltighetstid går ut. Om åtgärden inte tas bort eller upphör inom angiven tid blir den olovlig och byggnadsnämnden ska då ingripa med tillsyn.  

Förlängning av tidsbegränsat bygglov

Ett tidsbegränsat bygglov kan förlängas om sökanden ansöker om det. Det kan förlängas med högst 5 år i taget. Den sammanlagda tiden får dock inte överstiga 15 år om åtgärden inte avser ändamål av säsongskaraktär. Vid en ansökan om förlängning ska byggnadsnämnden pröva åtgärden på nytt och fatta ett beslut om förlängning. Något nytt start- och slutbesked behövs inte. 

Publicerat av Ida Johansson den 22 september 2023, senast ändrad den 30 januari 2024 av Elin Ohlsson

Hjälpte informationen på denna sida dig?