Samhällsplanering

För att få samhället att fungera krävs en medveten planering av staden, tätorter och landsbygden. Det finns tre typer av kommunala planer. Översiktsplanen, detaljplaner och områdesbestämmelser.

Planer öppna för synpunkter

Detaljplaner Möte inför granskning för Gällstads nya samverkanshus Länk till information Samråd av detaljplan för Holmared 1:25 m.fl. Länk till handlingar Samråd av detaljplan för Hösssna  1:2 m.fl. Länk till handlingar Översiktsplanen Pågående översiktsplan ska ut på granskning under 2021.      

Planprogrammet för Bronäs, marknadsplatsen och entré Ulricehamn utmarkerat med röd linje.

Planprogram

Ulricehamn är en attraktiv och expansiv stad och där det finns en stor efterfrågan på bostäder. Planprogrammen ska ge Ulricehamn centrum möjlighet att växa och utveckla sin attraktionskraft som lokalt centrum i linje med kommunens översiktsplan.

Hjälpte informationen på denna sida dig?