Samhällsplanering

För att få samhället att fungera krävs en medveten planering av staden, tätorter och landsbygden. Det finns tre typer av kommunala planer. Översiktsplanen, detaljplaner och områdesbestämmelser.

illustration för översiktsplanen

Ulricehamn 2040 - ny översiktsplan

Nu planerar vi för vårt framtida Ulricehamns kommun. Samråd av ny översiktsplan avslutat 9 mars - 20 april 2020 var det första förslaget till ny översiktsplan ute på samråd. Under samrådet fick allmänheten, länsstyrelsen, grannkommuner med flera läsa och tycka till om förslaget. Samrådsförslaget finns att läsa här  (Fungerar bäst på datorskärm eller på läsplatta.)…

Planprocessen

Detaljplaneprocessen för standardförfarande Vad är en detaljplan? En detaljplan är ett dokument som reglerar till exempel om marken ska användas till bostäder, industri, handel, park eller kontor. Den reglerar också var gator ska anläggas, hur höga byggnaderna får vara och hur mycket av fastigheten som får användas för byggnader. En detaljplan regleras i Plan- och…

Illustration på hus

Begäran om planbesked

Ett planbesked behövs för en markägare eller exploatör som har för avsikt att bygga nya bostäder, verksamheter eller något annat som kräver en ny detaljplan, upphävande av eller ändring av befintlig detaljplan. Tanken med ett planbesked är att sökanden ska kunna få ett snabbt och tydligt besked om det som ansökan avser är lämpligt utifrån…

Illustraion över en stad

Så kan du påverka

Du som medborgare eller företag har rätt att kunna påverka kommunens planering. Det regleras i Plan- och bygglagen (PBL). Därför är utställningar och informationsmöten med kommuninvånarna viktiga delar i kommunens arbete då nya planer tas fram eller ändras.

Foto: Charbel Sader/Ulricehamns kommun

Översiktlig planering

För att både staden och kommunen i stort ska utvecklas enligt i en sammanhållen riktning finns det en kommunövergripande översiktsplan att ta hänsyn till. Den antogs 2015 och beräknas gälla i ungefär tio år. Även riktlinjer för stadsbyggnad av Ulricehamns stad har tagits fram under 2017.

Planprogrammet för Bronäs, marknadsplatsen och entré Ulricehamn utmarkerat med röd linje.

Planprogram

Ulricehamn är en attraktiv och expansiv stad och där det finns en stor efterfrågan på bostäder. Planprogrammen ska ge Ulricehamn centrum möjlighet att växa och utveckla sin attraktionskraft som lokalt centrum i linje med kommunens översiktsplan.

Exempel på del av plankarta

Detaljplaner

I detaljplanerna regleras användning av kommunens mark och vatten. Där finns också regler för vad och var du får bygga inom ett planlagt område. En detaljplan krävs för att kommunen ska kunna besluta om bland annat bygglov. En detaljplan pekas ut på en plankarta. Planen innehåller även en beskrivning som bland annat förklarar syftet med…

Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser kan skapas för ett område som inte har detaljplan, till exempel för att säkerställa ett syfte som uttrycks i översiktsplanen. Att bevara en värdefull bebyggelsemiljö kan vara ett sådant syfte. I Ulricehamn har Sträckåsområdet fastslagits med en områdesbestämmelse.  

Karta över ulricehamns centrums utvecklingsområden

Vi växer

Ulricehamn växer som aldrig förr. Vi vill bli fler invånare och siktar på att vara 27 000 invånare år 2025. För att fler ska kunna flytta hit, förbereder vi som kommun för bostäder, både vad gäller lägenheter och villor. Fler invånare kräver också mer service som förskolor, skolor och vård- och omsorgsboenden. Här samlar vi…

Exempel på karta översammanhållen bebyggelse vid Ängsö Fästeredssund

Sammanhållen bebyggelse

Här hittar du kartor över vilka områden i Ulricehamns kommun som är detaljplanelagda eller räknas som sammanhållen bebyggelse. Alla länkar är kartor i pdf. A Alhammar B Blidsberg Brunn Böne D Dalum F Fästeredssund-Ängsö G Gällstad H Hulu Hylsåsen Hössna Hökerum K Knätte Kråkebo Köttkulla L Liared M Marbäck Mastunga N Nitta Näsboholm R Rånnaväg…

Hjälpte informationen på denna sida dig?