Samhällsplanering

För att få samhället att fungera krävs en medveten planering av staden, tätorter och landsbygden. Det finns tre typer av kommunala planer. Översiktsplanen, detaljplaner och områdesbestämmelser.

Foto: Charbel Sader/Ulricehamns kommun

Översiktlig planering

För att både staden och kommunen i stort ska utvecklas enligt i en sammanhållen riktning finns det en kommunövergripande översiktsplan att ta hänsyn till. Den antogs 2015 och beräknas gälla i ungefär tio år. Även riktlinjer för stadsbyggnad av Ulricehamns stad har tagits fram under 2017.

Planprogrammet för Bronäs, marknadsplatsen och entré Ulricehamn utmarkerat med röd linje.

Planprogram

Pågående planprogram är en del i Ulricehamns framtida utveckling av stadskärnan. Ulricehamn är en attraktiv och expansiv stad och där det finns en stor efterfrågan på bostäder. Planprogrammen ska ge Ulricehamn centrum möjlighet att växa och utveckla sin attraktionskraft som lokalt centrum i linje med kommunens översiktsplan.

Exempel på del av plankarta

Detaljplaner

I detaljplanerna regleras användning av kommunens mark och vatten. Där finns också regler för vad och var du får bygga inom ett planlagt område. En detaljplan krävs för att kommunens ska kunna besluta om bland annat bygglov. En detaljplan pekas ut på en plankarta. Planen innehåller även en beskrivning som bland annat förklarar syftet med detaljplanen, vad…

Illustration på hus

Planprocessen och begäran om planbesked

Ett planbesked behövs för en markägare eller exploatör som har för avsikt att bygga nya bostäder, verksamheter eller något annat som fordrar en ny detaljplan, upphävande av eller ändring av befintlig detaljplan. Tanken med ett planbesked är att sökanden ska kunna få ett snabbt och tydligt besked om det som ansökan avser är lämpligt utifrån…

Sträckås

Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser kan skapas för ett område som inte har detaljplan, till exempel för att säkerställa ett syfte som uttrycks i översiktsplanen. Att bevara en värdefull bebyggelsemiljö kan vara ett sådant syfte. I Ulricehamn har Sträckåsområdet fastslagits med en områdesbestämmelse.  

Stadsskogen. Foto: Charbel Sader/Ulricehamns kommun

Medborgardialog

Du som medborgare har rätt att kunna påverka kommunens planering. Det regleras i Plan- och bygglagen (PBL). Därför är utställningar och informationsmöten med kommuninvånarna viktiga delar i kommunens arbete då nya planer tas fram eller ändras.

Exempel på karta översammanhållen bebyggelse vid Ängsö Fästeredssund

Sammanhållen bebyggelse

Här hittar du kartor över vilka områden i Ulricehamns kommun som är detaljplanelagda eller räknas som sammanhållen bebyggelse. Alla länkar är kartor i pdf. A Alhammar B Blidsberg Brunn Böne D Dalum F Fästeredssund-Ängsö G Gällstad H Hulu Hylsåsen Hössna Hökerum K Knätte Kråkebo Köttkulla L Liared M Marbäck Mastunga N Nitta Näsboholm R Rånnaväg…

Hjälpte informationen på denna sida dig?