Döda djur och slaktrester

För att undvika risk för spridning av smittsamma sjukdomar och olägenheter för människor, djur och miljö behöver döda djur som man håller tas om hand. Det är bestämmelserna om animaliska biprodukter som styr hur djur och slaktrester ska hanteras.

 

Lantbruksdjur och slaktrester (nötkreatur, får, grisar, höns etc)

Enligt reglerna om animaliska biprodukter ska samtliga av lantbrukets djur och slaktrester, via Svensk Lantbrukstjänst, samlas in och transporteras till en godkänd anläggning om det inte ska användas som livsmedel.

Undantag finns i de fall man fått ett godkännande från Jordbruksverket att använda materialet på annat sätt.

Hur du tar hand om döda djur och slaktbiprodukter

Information om lantbruksdjur hos Jordbruksverket

Anmälan om hämtning och kostnader

Svensk Lantbrukstjänst

Häst

Hämtning av häst kan ske via Svensk Lantbrukstjänst. Hästar får också grävas ned om kommunens anvisningar följs.

När det gäller nedgrävning har vi på miljöenheten från och med sommaren 2020 ändrat våra rutiner genom att underlätta för djurhållare och samtidigt ge denne ett större ansvar för hanteringen gällande nedgrävning av häst. Det innebär att du inte längre behöver få ett skriftligt utlåtande från oss om att platsen är lämplig innan nedgrävning sker. Det räcker med att anvisningarna här nedan följs och att man i övrigt följer bestämmelserna om animaliska biprodukter.

Om man önskar att handläggare på miljöenheten kommer ut till platsen får man kontakta oss. Har du frågor eller synpunkter är du välkommen att ta en kontakt med oss på miljöenheten.

Anvisning nedgrävning av häst (pdf)

Sällskapsdjur

Sällskapsdjur får grävas ned om kommunens anvisningar följs.

Det finns flera andra alternativ till nedgrävning såsom exempelvis hämtning via Svensk Lantbrukstjänst,

Anvisning nedgrävning av sällskapsdjur (pdf)

Hägnat vilt och slaktrester

Hägnat vilt och slaktavfall från hägnat vilt får grävas ner om samtliga nedanstående punkter uppfylls:

  • djurslaget finns vilt i den svenska faunan (till exempel kronhjort, dovhjort, vildsvin och mufflonfår) och
  • hägnet är godkänt av länsstyrelsen och
  • storleken på hägnet och biotopen är anpassad till djuren så att det inte har brist på föda under vegetationsperioden och
  • djuren jagas enligt de jaktmetoder som uppfyller kraven i jaktlagen, jaktförordningen och Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt och statens vilt och
  • kommunens anvisningar för nedgrävningen följs

Om samtliga punkter inte uppfylls så behöver djuret/materialet hanteras såsom lantbruksdjur, dvs hämtning via Svensk Lantbrukstjänst alternativt få ett godkännande från Jordbruksverket för annat hanteringssätt.

Anvisning för nedgrävning av hägnat vilt och slaktrester (pdf)

Bin och biprodukter

Bin och biprodukter är tillåtet att grävas ner eller brännas under förutsättning att olägenhet för människor, djur eller miljön inte riskerar att uppstå.

Om misstanke om smitta i bisamhället finns (ex. amerikansk yngelröta, varroakvalster, trakékvalster) så behöver biodlaren kontakta bitillsynsman eller länsstyrelsen.

Information om biodling hos Länsstyrelsen

Anvisning nedgrävning av bin och biprodukter (pdf)

Vilda djur och slaktrester

Att hitta något enstaka djur i naturen är normalt. Döda vilda djur eller slaktavfall från enstaka vilda djur kan få ligga kvar i naturen om det inte riskerar att uppstå olägenheter för människor, djur eller miljön. Om det ligger på en olämplig plats så kan fastighetsägaren kontaktas om detta.

Vissa vilda däggdjur- och fågelarter tillhör dock staten (statens vilt) och anmälan behöva då göras till Polisen om man hittar sådant djur.

Skadade vilda djur (naturvardsverket.se)

Rapportera in vilt

Om du träffar på sjuka eller döda vilda djur, speciellt om det gäller flera djur, vill Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) gärna att du rapporterar in det till dem för att kunna övervakar sjukdomsläget bland Sveriges vilt.

Rapportera vilda djur hos Statens veterinärmedicinska anstalt
Rapportera in fynd av sjuka eller döda vilda djur hos Statens veterinärmedicinska anstalt

Slaktrester från vilda djur

Undvik att lämna slaktrester på platser i närheten där människor uppehåller sig på grund av risken för olägenheter. Det kan exempelvis vara i närheten av bostäder, motionsspår, friluftsanläggningar och liknande platser.

Tänk också på hur slaktresterna hanteras om det finns hundar i närheten, eftersom hundar kan bli sjuka om de kommer åt gamla slaktrester. I dessa fall rekommenderas att slaktresterna grävs ner eller omhändertas på annat lämpligt sätt.

Enligt reglerna om animaliska biprodukter ska samtliga av lantbrukets djur och slaktrester, via Svensk Lantbrukstjänst, samlas in och transporteras till en godkänd anläggning om det inte ska användas som livsmedel.

Undantag finns i de fall man fått ett godkännande från Jordbruksverket att använda materialet på annat sätt.

Hur du tar hand om döda djur och slaktbiprodukter

Information om lantbruksdjur hos Jordbruksverket

Anmälan om hämtning och kostnader

Svensk Lantbrukstjänst

Publicerat av Ulricehamns kommun den 21 oktober 2015, senast ändrad den 20 december 2023 av Julia Martinsson Heinänen

Kontakt

Adress

E-post: miljo@ulricehamn.se

Telefontillgänglighet:
Måndag - Fredag kl. 9.30 - 14.30

Angående telefontillgänglighet:
Kontoret är oftast bemannat
mellan 7.30 - 16.30
Den garanterade bemanningen är mellan 9.30 - 14.30

Du kan alltid mejla dina funderingar till:
miljo@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?