Verksamhet inom vattenskyddsområden

För att vi ska kunna ha ett gott och säkert vatten behöver vattnet skydd. Marken ger normalt ett bra skydd för vårt grundvatten, men skyddet behöver förstärkas i de områden där många använder marken på olika sätt. Därför har Ulricehamns kommun beslutat om tolv vattenskyddsområden. Elva är kommunens egna vattentäkter och alla dessa är grundvattentäkter. Vi berörs också av vattenskyddsområdet för Öresjö ytvattentäkt som är Borås kommuns vattentäkt.

Vattenskyddsområden i Ulricehamns kommun

Karta över kommunens vattenskyddsområden

På denna kartlänk kan du se alla vattenskyddsområden inom hela Ulricehamns kommun. Tips! Om du klickar i kartan inom ett vattenskyddsområde får du upp inom vilken skyddszon området ligger.

Skyddsföreskrifter

Varje skyddsområde har skyddsföreskrifter. Dessa hittar du i fliken: Kartor och skyddsföreskrifter nedan.

Skyddföreskrifterna talar om vad man inte får göra inom ett vattenskyddsområdet och när det krävs tillstånd eller anmälan. Skyddsföreskrifterna finns till för att minska risken för olyckor och också minska konsekvenserna om en olycka ändå sker. En liter diesel kan förstöra en miljon liter dricksvatten.

Detta regleras i skyddsföreskrifterna:

  • Hantering av skadliga ämnen som exempelvis petroleumprodukter, lösningsmedel
  • Etablering av verksamhet inom skyddsområdet där föroreningsrisk finns
  • Väghållning
  • Avloppsvatten- och avfallshantering
  • Spridning, lagring och annan hantering av bekämpningsmedel
  • Jordbruk, djurhållning och skogsbruk
  • Schaktning och täktverksamhet
  • Energianläggningar, berg-, jord- och sjövärme

Det finns skillnader mellan skyddsföreskrifterna för de olika vattenskyddsområdena. Orsaken till skillnaderna är att Ulricehamns vattentäkter är grundvattentäkter och Öresjös är en ytvattentäkt samt att skyddsföreskrifterna har tagits fram under olika tidsperioder. Det är därför viktigt att du läser den information och de skyddsföreskrifter som gäller för det vattenskyddsområde där din bostad eller verksamhet finns.

Var ute i god tid med din anmälan/ ansökan

Om du planerar att utföra något som kräver en anmälan eller ansökan för aktiviteter inom vattenskyddsområden ska du vara ute i god tid, blankett för anmälan/ansökan finns under respektive meny. Du får betala en avgift för handläggning av ärendet.

Kartor och skyddsföreskrifter

Varje länk innehåller pdf med karta och skyddsföreskrifter.

Karta över kommunens vattenskyddsområden

På denna karta kan du se alla vattenskyddsområden inom hela Ulricehamns kommun. Tips! Om du klickar i kartan inom ett vattenskyddsområde får du upp inom vilken skyddszon området ligger.

Gräva eller schakta inom vattenskyddsområde

Ansökan om tillstånd för schaktning inom vattenskyddsområde (pdf)

Schaktning kan ändra grundvattennivån och ett minskat jordtäcke kan öka risken för att föroreningar når grundvattnet. Det finns också risk för utsläpp av drivmedel från schaktmaskiner.
Humushalten och halterna av olika metaller kan öka, vilket kan kräva ytterligare kostsam vattenrening.

Tillstånd för att schakta, gräva, muddra

Schaktning och markarbeten som har en sammanhängande yta på mer än 200 m2 kräver tillstånd från miljö- och byggnämnden i Ulricehamns kommun. Vidare så får inte heller grävning och muddring i grund- eller ytvatten ske utan tillstånd från miljö- och byggnämnden.

Om du upptäcker föroreningar när du gräver ska du genast stoppa arbetet och kontakta miljöenheten. I första hand är det den som förorenar marken som är ansvarig för en eventuell sanering. Men om du genom grävningsarbetet bidrar till att sprida föroreningarna vidare i marken och förvärra situationen kan däremot du bli ansvarig. Återfyllning med massor med okänd miljöstatus eller massor som är förorenade är förbjudet.

Tillstånd för att påla, sponta, underjordsarbeten och borra

I vattenskyddsområdena för Ulricehamns tätorter krävs även tillstånd för pålning, spontning, underjordsarbeten och borrning.

Hantera kemikalier

Ansökan om tillstånd för hantering av kemikalier inom vattenskyddsområde med cisternbilaga (pdf)

Det krävs tillstånd om den sammanlagda hanterade och/eller lagrade volymen av alla kemiska produkter (ej drivmedel i fordon) är större än 250 liter, vid ett och samma tillfälle.
För verksamhet som bedrivs på flera fastigheter inom vattenskyddsområdet räknas den sammanlagda volymen på fastigheterna. T.ex. ska den som bedriver verksamhet på två fastigheter och på varje fastighet förvarar 150 liter söka tillstånd eftersom summan blir 300 liter. Tillstånd krävs också om ni hanterar mer än 150 liter brandfarlig vätska eller spillolja.

Exempel på ämnen som tillståndskravet gäller för är petroleumprodukter, impregneringsmedel, lösningsmedel och syror. Även eldningsolja för uppvärmning av lokaler och hyresfastigheter omfattas av tillståndskravet. Eldningsolja för uppvärmning av villor är undantagen.

Det finns särskilda regler för kemiska produkter som förvaras i en cistern som är större än 1 m3. Se fliken: Cisterner för mer information.

Förvaring av kemikalier

Inomhus ska kemikalier och farligt avfall förvaras i utrymme där golvet är tätt och saknar golvbrunnar. Utomhus ska kemikalier och farligt avfall förvaras i tät invallning/dubbelmantling som rymmer hela den lagrade volymen. Invallningen ska ha nederbördsskydd.

Skyltning

Där petroleumprodukter eller andra för vattnet skadliga ämnen hanteras ska en skylt ange att det sker inom vattenskyddsområde.

Exempel på skylt inom vattenskyddsområde

Om du befinner dig inom Öresjö vattenskyddsområde får du skylten från Borås stad.

Oljeavskiljare

Ibland kan det krävas en oljeavskiljare för verksamheter som hanterar oljeprodukter. En oljeavskiljare ska vara konstruerad och dimensionerad för att kunna avskilja tillräckligt med olja. Oljeavskiljarens funktion ska kontrolleras regelbundet och eventuella brister åtgärdas omgående. Kontakta miljöenheten för vidare information om vilka regler som gäller för just din oljeavskiljare.

Allmän information om oljeavskiljare

Kalkning av vattendrag eller våtmark

Före kalkning av vattendrag eller våtmark ska en anmälan göras till miljö- och byggnämnden i Ulricehamns kommun. Annan kemisk behandling av vattendrag än kalkning är förbjuden.

Cisterner

Ansökan om tillstånd för hantering av kemikalier inom vattenskyddsområde med cisternbilaga (pdf)

Tillstånd krävs om den sammanlagda hanterade och/eller lagrade volymen av alla kemiska produkter (ej drivmedel i fordon) är större än 250 liter vid ett och samma tillfälle. Det finns särskilda regler för kemiska produkter som förvaras i en cistern som är större än 1 m3.

Besiktningsintervall

Cistern inom vattenskyddsområde, utan godkänt sekundärt skydd, ska kontrolleras av ackrediterat företag vart sjätte år om den uppfyller kraven på korrosionsskydd (K-cistern eller skyddad S-cistern). Om den inte uppfyller kraven på korrosionsskydd (S-cistern) ska den kontrolleras vart tredje år. För cisterner med godkänt sekundärt skydd blir besiktningsintervallet för K-cistern och skyddad S-cistern vart tolfte år och för S- cisterner vart sjätte år.

Sekundärt skydd

Anordning som fångar upp vätska från en läckande cistern, t ex invallning. Dubbelmantlad cistern anses som cistern med sekundärt skydd.

Cisterner installerade före 1 juni 1990

Cisterner och behållare över 250 liter utomhus ovan mark samt i mark ska ha sekundärt skydd med nederbördsskydd. Sekundärt skydd krävs inte för cistern inomhus som är under regelbunden uppsikt. Rör utomhus och i mark ska ersättas med dubbelmantlade rör. Rör i golv inomhus ska antingen friläggas ovan golv eller ersättas med dubbelmantlade rör före nästa besiktning.

Cisterner installerade efter 1 juni 1990

Cisterner, rörledningar och behållare över 250 liter inomhus, utomhus ovan mark samt i mark ska ha sekundärt skydd med nederbördsskydd. Rör i golv inomhus ska antingen friläggas ovan golv eller ersättas med dubbelmantlade rör före nästa besiktning. Undantagna är cisterner inomhus i pannrum eller motsvarande i bostadshus och som är under regelbunden uppsikt.

Nya cisterner

Sekundärt skydd krävs för cistern inomhus, utomhus samt i mark. Undantagna är cisterner inomhus i pannrum eller motsvarande i bostadshus och som är under regelbunden uppsikt.

Allmän information om att bygga cisterner
Hantering av cisterner och silos

Husbehovstäkt

Syftet med regler om husbehovstäkt är att skydda vattnets kvalitet. Beroende på vad materialet i täkten innehåller kan det lakas ut ämnen till grundvattnet som kan försämra dricksvattenkvaliteten. När man öppnar en täkt i landskapet kan även naturmiljön ändras väsentligt och förändra förutsättningarna för djur- och växtlivet.

Tillstånd krävs för en husbehovstäkt.

Miljökonsekvenser

När du gräver i täkten kan detta orsaka ändring av grundvattenytan. Ett minskat jordtäcke kan öka risken för att föroreningar når grundvattnet. Det finns också risk för utsläpp av drivmedel från schaktmaskiner. Humushalten och halterna av olika metaller kan öka, vilket kan kräva ytterligare kostsam vattenrening.

Upplag inom vattenskyddsområde

Definition av upplag

Med upplag menas här högar av material som läggs öppet och direkt på marken. Avfall är sådant som man avser eller är skyldig att göra sig av med. Beroende på vad upplaget innehåller kan det lakas ut ämnen till grundvattnet som kan försämra dricksvattenkvaliteten.

Upplag av avfall och förorenade massor

Utförande av tillfälliga eller permanenta upplag av avfall eller förorenade massor är förbjudet inom våra vattenskyddsområden. Om det finns befintliga deponier och upplag av avfall eller förorenade massor ska du vidta sådana åtgärder att risk för förorening av vattentäkten inte föreligger.

Upplag av rena massor

Upplag av rena jordmassor kräver inget tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifterna. Du måste däremot på något sätt försäkra dig om att de inte är förorenade. Du kan därför behöva ta prov på jorden. Om jordmassorna kommer från en plats där t. ex. industriverksamhet bedrivits behöver prov tas på jorden. Vid tveksamhet kontakta alltid miljöenheten.

Alternativ till upplag

Förvaring på tät yta och under nederbördsskydd är alternativ när upplag inte är tillåtna.

Upplag av asfalt, oljegrus och vägsalt

Upplag av asfalt, oljegrus vägsalt och dammbindningsmedel får inte förekomma utan tillstånd.

Upplag av skogsmaterial

Permanenta upplag

Du får inte ha permanenta upplag av skogsmaterial (bark, flis, spån, timmer) utan tillstånd. Upplaget måste ligga under tak. Med permanenta upplag menas upplag som ligger längre än en avverkningssäsong. När upplaget försvinner måste bark och andra rester städas bort.
Uppläggning av skogsmaterial i ringa mängd kräver inte tillstånd. Med ringa mängd avses normal användning för ett enskilt hushåll, t. ex. upplag av ved eller flis för uppvärmning av din bostad.

Tillfälliga upplag

För tillfälliga upplag i samband med normal avverkning som ska ligga mindre än en avverkningssäsong behövs inget tillstånd.

Jord- och skogsbruk

Jordbruk – tillståndsansökan inom vattenskyddsområde för gödsel, bekämpningsmedel och kemikalier (pdf)

För dig som bedriver jordbruk gäller speciellt två faror för vattnet. Den första är risken för direkta skador på vattnet från olyckor med t.ex. diesel och växtskyddsmedel. Den andra är risken för en långsiktig försämring av vattnet med ökande halter kemiska ämnen i grund- och ytvatten till exempel växtskyddsmedelsrester.

Växtnäringsämnen och gödsel

Du måste ha tillstånd inom primär och sekundär skyddszon för att yrkesmässigt (över fem djurenheter) hantera stallgödsel, flytgödsel, andra organiska gödselmedel eller ensilage som kan avge pressvatten och slam från reningsverk.

Bekämpningsmedel

Du måste ha tillstånd för att använda bekämpningsmedel inom primär och sekundär skyddszon. Inom primär skyddszon inom grundvattentäkt medges normalt inte tillstånd.

Inom Öresjös vattenskyddsområde är 10,3 % åkerareal, vilket är siffran som kan användas vid körning i programmet Macro-DB.

Skogsbruk

Plantor behandlade med bekämpningsmedel får inte jord- eller vattenslås närmare än 50 meter från ytvattendrag. Yrkesmässig gödsling och kalkning kräver anmälan till miljö- och byggnämnden inom primär och sekundär skyddszon. Hantering av bekämpningsmedel inom dessa skyddszoner kräver även tillstånd.

Publicerat av Julia Martinsson Heinänen den 12 september 2019, senast ändrad den 14 maj 2024

Kontakt

Adress

E-post: miljo@ulricehamn.se

Telefontillgänglighet:
Måndag - Fredag kl. 9.30 - 14.30

Angående telefontillgänglighet:
Kontoret är oftast bemannat
mellan 7.30 - 16.30
Den garanterade bemanningen är mellan 9.30 - 14.30

Du kan alltid mejla dina funderingar till:
miljo@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?