Vattenskyddsområden

För att vi ska kunna behålla ett gott och säkert vatten även i framtiden så behöver vattnet skyddas. Därför har Ulricehamns kommun beslutat om speciella skyddsområden.

vattenskyddsområde

Inom Ulricehamns kommun finns tolv vattenskyddsområden. Elva är kommunens egna vattentäkter och alla dessa är grundvattentäkter.

Ulricehamns kommun berörs dessutom av vattenskyddsområdet för Öresjö ytvattentäkt som är Borås stads vattentäkt.

Enligt 2 § Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2017:5)  är det förbjudet att hantera mer än 250 liter brandfarliga vätskor eller spilloljor inom de delar av ett vattenskyddsområde som betecknas som vattentäktzon, primär (inre) skyddszon och sekundär (yttre) skyddszon utan sekundärt skydd
enligt 4 kap. 1 §.

Vad är ett vattenskyddsområde?

Ett skyddsområde för en vattentäkt ska öka medvetenheten hos alla boende och verksamma inom området om behovet att värna vårt vatten. Skyddet är till för att dels minska risken för olyckor och dels minska konsekvenserna om en olycka sker.

Hur skyddas vattnet?

I skyddsområdena är vissa åtgärder förbjudna och andra kräver tillstånd. I skyddsföreskrifterna regleras bland annat:

  • Hantering av skadliga ämnen som exempelvis petroleumprodukter, lösningsmedel
  • Etablering av verksamhet inom skyddsområdet där föroreningsrisk finns
  • Väghållning
  • Avloppsvatten- och avfallshantering
  • Spridning, lagring och annan hantering av bekämpningsmedel
  • Jordbruk, djurhållning och skogsbruk
  • Schaktning och täktverksamhet
  • Energianläggningar, berg-, jord- och sjövärme

För dig som driver verksamhet

Om du ansvarar för verksamhet eller fastighet där petroleumprodukter och andra skadliga ämnen hanteras i en mängd som kan medföra risk för vattenförorening ska du sätta upp en skylt som informerar om att platsen ligger inom vattenskyddsområde.

Exempel på skylt inom vattenskyddsområde

Exempel på skylt inom vattenskyddsområde

Om du befinner dig inom Öresjö vattenskyddsområde får du skylten från Borås stad.

Skillnader mellan skyddsföreskrifterna

Det finns skillnader mellan skyddsföreskrifterna för de olika vattenskyddsområdena. Orsaken till skillnaderna är att Ulricehamns vattentäkter är grundvattentäkter och Öresjös är en ytvattentäkt samt att skyddsföreskrifterna har tagits fram under olika tidsperioder.

Det är därför viktigt att du läser den information och de skyddsföreskrifter som gäller för det vattenskyddsområde där din bostad eller verksamhet finns.

Blanketter för tillstånd

Informationsblad

Ulricehamns kommuns egna vattenskyddsområden:

Öresjö vattenskyddsområde

Kartor och skyddsföreskrifter

Varje länk innehåller pdf med karta och skyddsföreskrifter.

Ett skyddsområde för en vattentäkt ska öka medvetenheten hos alla boende och verksamma inom området om behovet att värna vårt vatten. Skyddet är till för att dels minska risken för olyckor och dels minska konsekvenserna om en olycka sker.

Publicerat av Kajsa Klasson Frisell den 12 september 2019, senast ändrad den 18 november 2020 av Oscar Andersson

Kontakt

Adress

E-post: miljo@ulricehamn.se

Telefontillgänglighet:
Måndag - Fredag kl. 9.30 - 14.30

Angående telefontillgänglighet:
Kontoret är oftast bemannat
mellan 7.30 - 16.30
Den garanterade bemanningen är mellan 9.30 - 14.30

Du kan alltid mejla dina funderingar till:
miljo@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?