Kommunens förvaltningsorganisation

Ulricehamns kommun är organiserad i en förvaltning. Förvaltningen leds av kommunchefen.

Kommunens verksamheter finns samlade i fyra sektorer. Sektorerna är miljö- och samhällsbyggnad, lärande, välfärd och service. I kommunledningsstaben återfinns funktionerna ekonomi, HR, planering, kommunikation och kansli.

Kommunala bolag

Ulricehamns kommun har tre kommunala bolag. Dessa samlas under moderbolaget Ulricehamns stadshus AB, men har alla egna styrelser. Ulricehamns Energi AB (UEAB) Ulricehamns Energi AB levererar elström, vatten och fjärrvärme, erbjuder snabb kommunikation med bredband och ser till att gatubelysningen fungerar. Dessutom ansvarar UEAB för skötsel av kommunens parker och grönområden samt anläggning och underhåll…

Bild på en kille som hoppar med himlen som bakgrund och solen i motljus.

Vision, värdeord och principer

Ulricehamns kommun strävar mot en lärande organisation. Vi vill ta till vara medarbetarnas erfarenheter och kompetens. Vi tror att alla medarbetare bidrar med sin kompetens till helheten i kommunen. Vi uppmuntrar därför kreativitet och delaktighet. Vår vision Ulricehamns kommun ska vara en öppen och modern organisation där medarbetares kompetens i ett tydligt kundperspektiv tas till vara. Våra…

Stadshuset. Foto: Charbel Sader/Ulricehamns kommun

Sektorer och kommunledningsstab

De fyra sektorerna lärande, välfärd, service samt miljö- och samhällsbyggnad, bildar den största delen av kommunens förvaltning. Verksamheten i sektorerna består framförallt av service till dig som kommuninvånare, näringsidkare eller besökare. Det finns även en kommunledningsstab med kommunens funktioner för ekonomi, kansli, kommunikation och personal. Varje sektor leds av en chef som tillsammans med kommunledningsstabens chefer bildar förvaltningens ledningsgrupp. Ledningsgruppen leds av kommunchef.

Bild på kommunchef Håkan Sandahl

Kommunchef

Kommunchefen är Ulricehamns kommuns ledande tjänsteman och chef över den samlade kommunala förvaltningsorganisationen. Han arbetar på direkt uppdrag av kommunstyrelsen och dess ordförande. Kommunchefen är även verkställande direktör i moderbolaget Ulricehamns Stadshus AB och ansvarar som koncernchef för samordning mellan bolag och kommunorganisation. I kommunkoncernen ingår bostadsbolaget Stubo, Ulricehamns energi AB, UEAB och Näringsliv Ulricehamn.…