Utomhusmiljö och trädgård

Utomhusmiljö i Ulricehamn. Foto: Charbel Sader/Ulricehamns kommunFoto: Charbel Sader/Ulricehamns kommun

Staket och växtlighet som buskar eller häckar på din tomt kan vara en trafikfara eller försämra framkomligheten på gång- och cykelvägar. Här kan du läsa om vad som gäller för staket, plank, häckar och buskar runt din tomt.

Häckar och buskar

Klipp häcken och bidra till ökad trafiksäkerhet! Som fastighetsägare är du skyldig att inte låta växtligheten på din tomt skymma sikt, försvåra framkomlighet eller orsaka andra trafikfaror för trafikanter och fotgängare.

Tänk på att du är indirekt skyldig om ett barn eller husdjur springer ut i gatan och skadas allvarligt på grund av din allt för höga häck!

Broschyr om att klippa häcken

Broschyr om att klippa häcken (pdf)

Detta gäller för växtligheten på din tomt

Det ska vara fri sikt i korsning. Kravet på fri sikt är att fordon på kollisionskurs ska hinna stanna. Om din tomt gränsar till en korsning får inte häcken vara högre än 0,8 meter. Det gäller en sträcka på tio meter före och efter korsningen. Detta gäller inte bara häckar utan även andra buskar, tät vegetation och plank. Enstaka smala träd kan dock få vara högre.

Din växtlighet får inte försvåra framkomligheten längs gångbanor, cykelbanor och körbanor. Det innebär att häckar och buskar inte får inkräkta på gångbanans bredd, utan de ska klippas även i höjdled. Över gångbanan får inte trädgrenar sticka ut på lägre höjd än 2,5 meter. I körbanan får inte trädgrenar sticka ut på lägre höjd än 4,6 meter.

Träd och buskar får heller inte skymma vägmärken och gatubelysning.

Trädfällning

Vi får ofta in önskemål om fällning av träd på kommunens mark. För att kunna bedöma varje behöver vi en ansökan från dig. Där får du bland annat beskriva vilka träd det gäller och anledningen till att du önskar hjälp att fälla dem. Du behöver också fått godkännande från berörda grannar.

För att kunna åtgärda ansökan till nästkommande säsong behöver vi ansökan innan 15 september. Kommunen fäller inte träd för att de:

 • skuggar tomt eller hus
 • tappar löv, barr eller frön på tomt eller hus
 • hämmar tillväxt på tomten
 • stör antenner eller elektronisk utrustning
 • stör utsikten

Så bedömer vi en ansökan

När du skickar in ansökan om att fälla träd tar vi hänsyn till bland annat följande kriterier:

 • Trädets kondition
 • Trädets ekologiska och estetiska värde
 • Trädets funktion och betydelse för området
 • Ålder och storlek
 • Om trädet stod där när fastigheten köptes/byggdes
 • Om de boende i området påverkas av trädet och om berörda grannar är överens
 • Om detaljplan innehåller trädfällningsförbud. I sådana fall kan särskilt marklov krävas. Marklov kan sökas hos Miljö och Samhällsbyggnad.

Ansökan om trädfällning på kommunal mark (pdf)

Skyddade träd

Träd kan även vara skyddade i en detaljplan, det krävs en ansökan om marklov där det prövas om det finns anledning att fälla träden eller om de ska bevaras. Marklov söks hos Miljö och Samhällsbyggnad. Det krävs synnerliga skäl för att skyddade träd ska kunna fällas.

Du som har frågor kring trädfällning är välkommen att kontakta fastighetskontoret, kontaktuppgifter hittar du till höger på sidan.

Växtlighet och träd är nästan alltid värdefulla och viktiga för platsers karaktär och sparas därför, under förutsättning att de inte utgör någon fara. De har ofta ett stort rekreativt värde och är viktiga för växt- och djurliv i närheten. Detta är anledningar till att kommunen generellt är restriktiva till att fälla friska träd.

Bekämpningsmedel

Privatpersoner använder ibland bekämpningsmedel i sina trädgårdar. Överväg alltid om du verkligen behöver använda kemiska bekämpningsmedel. Tänk på att skydda dig och din hälsa.

I många fall går det att bekämpa oönskade växter och skadedjur på annat sätt än med kemiska medel. Försök att minska användandet av kemiska bekämpningsmedel så mycket som det går.

Om du ändå anser att kemiska bekämpningsmedel behövs, läs och följ noga de användningsvillkor och anvisningar som finns på produkten och förpackningen.

Staket och plank

Om du ska bygga staket, plank, mur eller liknande kan du behöva bygglov.

Tillstånd för murar, plan, staket

Klipp häcken och bidra till ökad trafiksäkerhet! Som fastighetsägare är du skyldig att inte låta växtligheten på din tomt skymma sikt, försvåra framkomlighet eller orsaka andra trafikfaror för trafikanter och fotgängare.

Tänk på att du är indirekt skyldig om ett barn eller husdjur springer ut i gatan och skadas allvarligt på grund av din allt för höga häck!

Broschyr om att klippa häcken

Broschyr om att klippa häcken (pdf)

Detta gäller för växtligheten på din tomt

Det ska vara fri sikt i korsning. Kravet på fri sikt är att fordon på kollisionskurs ska hinna stanna. Om din tomt gränsar till en korsning får inte häcken vara högre än 0,8 meter. Det gäller en sträcka på tio meter före och efter korsningen. Detta gäller inte bara häckar utan även andra buskar, tät vegetation och plank. Enstaka smala träd kan dock få vara högre.

Din växtlighet får inte försvåra framkomligheten längs gångbanor, cykelbanor och körbanor. Det innebär att häckar och buskar inte får inkräkta på gångbanans bredd, utan de ska klippas även i höjdled. Över gångbanan får inte trädgrenar sticka ut på lägre höjd än 2,5 meter. I körbanan får inte trädgrenar sticka ut på lägre höjd än 4,6 meter.

Träd och buskar får heller inte skymma vägmärken och gatubelysning.


Publicerat av Elin Johansson den 27 januari 2015, senast ändrad den 27 juli 2017 av Kajsa Klasson Frisell

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?