Biocidprodukter

Biocidprodukter är de bekämpningsmedel som inte är växtskyddsmedel. Det finns olika typer av biocidprodukter exempelvis desinfektionsmedel, träskyddsmedel, myggmedel, råttgift, myrmedel och båtbottenfärger.

Hantering och användning av biocider

Det skiljer sig åt beroende på vad det är för produkttyp och om användningen sker yrkesmässigt eller om det är privat användning. Som yrkesmässig räknas användning i en näringsverksamhet eller som en del i yrkesutövningen, t.ex. saneringsföretag eller spridning på en gård till en förskola av personal.

Du bör begränsa användningen till det som är absolut nödvändigt och i första hand se över möjligheten att förebygga och använda icke kemiska bekämpningsmetoder.

Informera allmänheten

Den som sprider biocidprodukter yrkesmässigt inomhus eller utomhus, på en plats som allmänheten har tillträde till, ska senast i samband med att spridningen påbörjas informera allmänheten om bekämpningen. Informationen ska lämnas på väl synliga anslag av minst A5-format av väderbeständigt material.

Informationen ska innehålla:

 • uppgift om var spridningen sker
 • kontaktuppgifter till den som utför spridningen av biocidprodukter
 • syftet med bekämpningen
 • biocidproduktens namn och registreringsnummer med upplysning om verksamt ämne
 • beskrivning av spridningsmetod
 • beräknad tidpunkt eller tidsperiod för spridningen
 • hänvisning till Giftinformationscentralen samt i förekommande fall information om motgift
 • anslagen ska sitta kvar till dess att risk för människors hälsa eller skada på egendom inte längre finns, dock minst en vecka efter spridningen.

Underrätta miljö- och byggnämnden

Den som sprider biocidprodukter på en plats som allmänheten har tillträde till, ska senast i samband med spridningen eller omedelbart därefter skriftligen underrätta miljö- och byggnämnden om bekämpningen.

Informationen ska vara skriftlig och innehålla:

 • kontaktuppgifter till den som sprider biocidprodukter samt till den för vars räkning spridningen sker
 • syftet med bekämpningen
 • biocidproduktens namn och registreringsnummer samt den mängd biocidprodukt som använts eller beräknas att användas vid spridningen
 • tidpunkt eller beräknad tidsperiod samt plats för spridningen
 • vilka försiktighetsåtgärder som har vidtagits eller kommer att vidtas för att skydda människors hälsa och miljön

Skicka informationen till:

Miljö- och byggnämnden
Ulricehamns kommun
523 86 Ulricehamn
eller via e-post: miljo@ulricehamn.se

Dokumentera spridningen

Om spridningen sker yrkesmässigt ska den som sprider biocidprodukter dokumentera de åtgärder som vidtas för att uppnå syftet med bekämpningen.

Av dokumentationen ska framgå:

 • uppgift om för vems räkning spridningen har skett
 • syftet med bekämpningen
 • biocidproduktens namn och registreringsnummer samt den mängd biocidprodukt som använts vid spridningen
 • tidpunkt och plats för spridningen
 • vilka försiktighetsåtgärder som har vidtagits för att skydda människors hälsa och miljön

Dokumentationen ska sparas i tre år och vid begäran kunna uppvisas för miljö- och byggnämnden

Speciella regler inom vattenskyddsområde

Var uppmärksam på att om området ligger inom ett vattenskyddsområde så kan användningen eller lagringen av biocidprodukt också vara tillståndspliktigt. Detta enligt de villkor som finns i särskilt beslut om fastställt vattenskyddsområde.

Vattenskyddsområden inom kommunen

Vattenskyddsområden (länkar till kartor och föreskrifter längst ner på sidan om vattenskyddsområde)

Den som sprider biocidprodukter yrkesmässigt inomhus eller utomhus, på en plats som allmänheten har tillträde till, ska senast i samband med att spridningen påbörjas informera allmänheten om bekämpningen. Informationen ska lämnas på väl synliga anslag av minst A5-format av väderbeständigt material.

Informationen ska innehålla:

 • uppgift om var spridningen sker
 • kontaktuppgifter till den som utför spridningen av biocidprodukter
 • syftet med bekämpningen
 • biocidproduktens namn och registreringsnummer med upplysning om verksamt ämne
 • beskrivning av spridningsmetod
 • beräknad tidpunkt eller tidsperiod för spridningen
 • hänvisning till Giftinformationscentralen samt i förekommande fall information om motgift
 • anslagen ska sitta kvar till dess att risk för människors hälsa eller skada på egendom inte längre finns, dock minst en vecka efter spridningen.

Publicerat av Elin Ohlsson den 11 april 2016, senast ändrad den 4 april 2022

Kontakt

Adress

E-post: miljo@ulricehamn.se

Telefontillgänglighet:
Måndag - Fredag kl. 9.30 - 14.30

Angående telefontillgänglighet:
Kontoret är oftast bemannat
mellan 7.30 - 16.30
Den garanterade bemanningen är mellan 9.30 - 14.30

Du kan alltid mejla dina funderingar till:
miljo@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?