Trafik, säkerhet och buller

Ulricehamns kommun samarbetar med Polisen och Trafikverket för ökad trafiksäkerhet och en förbättrad trafikmiljö. Vi utför trafikmätningar och planerar för gång- och cykelvägar samt gångpassager. Dessutom planerar vi för hastighetsdämpande åtgärder.

Dämpa hastigheten med trafiköar

Ett sätt att dämpa hastigheten och öka trafiksäkerheten är att placera ut trafiköar.

Kostnad för hyra av trafikö

Du kan hyra trafiköar (2 st) för 1 620 kronor (inkl. moms) under april-okt.
Varje extra trafikö kostar 540 kronor (inkl. moms).

Regler som gäller

 • Minst 15 meter fri sikt på var sida av trafiköarna. I princip omöjliggör detta placering av trafikö i en kurva.
 • Trafiköarna får inte placeras närmare en gatukorsning än 15 meter.
 • Max fyra trafiköar tillåts per gatuavsnitt mellan korsande gator.
 • Du som är kontaktperson för trafiköarna ska bo längs den gata där öarna ställs ut, (undantaget flerbostadshus) trafiköarna ska stå i närheten av din fastighet.
 • Vi måste kunna städa och snöröja er gata. Krävs renhållning runt öarna är ansvarig kontaktperson skyldig att åtgärda detta.

Ditt ansvar som  kontaktperson

Informera dina närmaste grannar. För att inte trafiköarna ska orsaka irritation från andra som bor efter gatan, är det viktigt att du informerar och får godkännande om att ni önskar trafiköar på gatan samt skälet till detta.

Tillgänglig kontaktperson. Om du som kontaktperson åker bort måste det finnas någon annan person utefter gatan som vi kan ta kontakt med om trafiköarna. Om öarna ska ha någon effekt måste de stå som vi är överens om och det ska dokumenteras.

Vid eventuell skada på trafiköarna kontaktar man Trafik och gata på mailadress trafikogata@ulricehamn.se

Övrig information om trafiköar

Trafiköarna är ingen lekplats. Trafiköarna kan bli en spännande lekplats för barnen. Det måste du och dina grannar motverka då en bilist inte kan väja när hen passerar öarna om barnen skulle göra något oväntat.

Trafiköarna får inte flyttas. Det är speciellt viktigt att öarna inte flyttas då detta kan innebära en trafikfara eller att framkomligheten begränsas. Den bästa effekten får trafiköarna med en placering som vi tillsammans med dig bestämmer på platsen.

En förutsättning är att trafiköarna är väl synliga under alla förhållanden även under mörker. Det är därför viktigt att inte parkera fordon i anslutning till öarna så att trafikfara uppstår.

Ansökan om utplacering av trafiköar (pdf)

Ansökan om dispens för tung transport

Långa, tunga eller breda transporter kräver undantag från Trafikförordningen. För att få genomföra dessa transporter måste du ansöka om dispens.

Ansökan om dispens tung transport (pdf)

Bidrag för bullerskyddsåtgärder

Ulricehamns kommun erbjuder er som ägare till bostadsfastighet som utsätts för hög bullernivå från kommunal gata, möjlighet att söka bidrag till åtgärder för att minska denna nivå. Ni kan få bidrag för åtgärder på fönster och ventilationsdon i syfte att minska bullernivån inomhus. Bidrag kan också sökas för att sätta upp bullerplank.

Regler för bidrag till bullerskyddsatgarder (pdf)

Ni ska ansöka om bidrag senast den 26 oktober. När ansökningstiden har gått ut beslutar kommunen vilka fastigheter som får bidrag 2021 och hur stort belopp. Om intresset för att söka bidrag blir stort prioriteras de fastigheter som är mest bullerutsatta. Bidraget betalas ut efter att åtgärderna färdigställts.

Ansökan om bidrag för bullerdämpande åtgärder (pdf)

För ytterligare information kring bullersituationen vid er fastighet eller frågor kring bidraget är ni välkomna att kontakta Trafik och gata på mailadress:
trafikogata@ulricehamn.se.

Ansökan ny in- och utfartsväg

Ansöka om ny eller ändrad infart

Om du vill ansluta eller ändra en utfart från din fastighet till kommunens gata ska du ansöka om tillstånd för detta genom kommunens e-tjänst. Undersök alltid om det går att använda de utfarter som redan finns eller om det finns möjlighet att ordna parkering på den egna tomten innan du ansöker om att göra en ny utfart eller bredda befintlig utfart.

Ansökan om ny, ändrad eller flyttad infart görs via e-tjänst (E-tjänst tillgänglig framöver). Bifoga en skiss eller en bild med mått var infarten önskas i din anmälan.

Om vi anser att en infart kan byggas kan du som fastighetsägare behöva komma in med en mer detaljerad ritning på placering av infarten samt hur infarten ska byggas. Om detaljplanen föreskriver utfartsförbud kommer ingen utfart att tillåtas. Kontakta oss vid frågor om bestämmelser i detaljplan

Varje ansökan prövas individuellt och beslutet baseras bland annat på hur trafiksäkerheten och driften påverkas. I samband med bygglovsansökan vid nyproduktion krävs ingen separat ansökan för in- och utfart. Däremot kan det krävas bygglov vid ny eller ändrad utfart från befintlig fastighet. Byggenheten tar ställning till det i samband med ansökan.

Att tänka på inför ansökan

 • Murar, plank, häckar med mera får högst vara 0,8 meter intill in- och utfarten i en sikttriangel om minst 2,5 x 2,5 m
 • Avstånd till övergångsställe och/eller passage får inte understiga 10 meter.
 • Avstånd till korsande väg, på utfartens sida, får inte understiga 10 meter.
 • Backning över gång- och cykelbana bör undvikas.
 • Backning ut på huvudgata och huvudcykelväg tillåts inte.
 • Intill skolor ställs högre krav på trafiksäkerhet.

Vad kostar det

Det kostar ingenting att ansöka men om åtgärden kräver bygglov så utgår taxa för det. Om det behöver göras anpassningar i kommunens gata i samband med åtgärden så får du som sökande/fastighetsägare betala den kostnaden.

Ett sätt att dämpa hastigheten och öka trafiksäkerheten är att placera ut trafiköar.

Kostnad för hyra av trafikö

Du kan hyra trafiköar (2 st) för 1 620 kronor (inkl. moms) under april-okt.
Varje extra trafikö kostar 540 kronor (inkl. moms).

Regler som gäller

 • Minst 15 meter fri sikt på var sida av trafiköarna. I princip omöjliggör detta placering av trafikö i en kurva.
 • Trafiköarna får inte placeras närmare en gatukorsning än 15 meter.
 • Max fyra trafiköar tillåts per gatuavsnitt mellan korsande gator.
 • Du som är kontaktperson för trafiköarna ska bo längs den gata där öarna ställs ut, (undantaget flerbostadshus) trafiköarna ska stå i närheten av din fastighet.
 • Vi måste kunna städa och snöröja er gata. Krävs renhållning runt öarna är ansvarig kontaktperson skyldig att åtgärda detta.

Ditt ansvar som  kontaktperson

Informera dina närmaste grannar. För att inte trafiköarna ska orsaka irritation från andra som bor efter gatan, är det viktigt att du informerar och får godkännande om att ni önskar trafiköar på gatan samt skälet till detta.

Tillgänglig kontaktperson. Om du som kontaktperson åker bort måste det finnas någon annan person utefter gatan som vi kan ta kontakt med om trafiköarna. Om öarna ska ha någon effekt måste de stå som vi är överens om och det ska dokumenteras.

Vid eventuell skada på trafiköarna kontaktar man Trafik och gata på mailadress trafikogata@ulricehamn.se

Övrig information om trafiköar

Trafiköarna är ingen lekplats. Trafiköarna kan bli en spännande lekplats för barnen. Det måste du och dina grannar motverka då en bilist inte kan väja när hen passerar öarna om barnen skulle göra något oväntat.

Trafiköarna får inte flyttas. Det är speciellt viktigt att öarna inte flyttas då detta kan innebära en trafikfara eller att framkomligheten begränsas. Den bästa effekten får trafiköarna med en placering som vi tillsammans med dig bestämmer på platsen.

En förutsättning är att trafiköarna är väl synliga under alla förhållanden även under mörker. Det är därför viktigt att inte parkera fordon i anslutning till öarna så att trafikfara uppstår.

Ansökan om utplacering av trafiköar (pdf)

Publicerat av Ulricehamns kommun den 28 januari 2015, senast ändrad den 2 april 2024 av Kajsa Leidek

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?