Brunnsnäs

Ulricehamn växer och intresset är stort att bo och leva i Ulricehamn, staden behöver därför utvecklas för att tillgodose behovet av service och nya bostäder. Brunnsnäsområdet är lokaliserat väster om centralorten utmed Åsundens nordvästra strand. Området har en nära lokalisering till centralorten och har därför pekats ut i Översiktsplan Ulricehamn 2040 som ett lämpligt område för bostadsutveckling.

Den 14 december 2023 godkände kommunfullmäktige planprogrammet Brunnsnäs Säteri. Programmet har tagits fram för att utreda hur och var exploatering i området kan ske på ett hållbart och effektivt sätt utifrån platsens höga värden.

Programmet föreslår att ett nytt hållbart och funktionsblandat bostadsområde skapas inom Brunnsnäsområdets västra delar för ungefär 150 – 200 bostäder i form av villor, radhus och flerbostadshus. Åsakullen i områdets södra delar ska bevaras och varsamt utvecklas som ett friluftsområde med hänsyn till platsens höga djur-, natur- och kulturvärden. Brunnsnäs Säteri föreslås utvecklas till en besöksanläggning, till exempel som restaurang, café, konferensanläggning eller liknande. Säteriet tillåts även fortsättningsvis användas som bostäder.

Planprogram Brunnsnäs Säteri hos Arcgis 

Publicerat av Elin Ohlsson den 27 april 2021, senast ändrad den 8 mars 2024 av Anders Rosenberg

Adress

E-post: plan@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?