Ansökan om stöd genom LSS

Du som har stora och varaktiga funktionsnedsättningar har rätt till särskilda insatser enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Du får stödet om ditt behov inte kan tillgodoses på annat sätt.

För vem gäller LSS?

 • Personer med intellektuell funktionsnedsättning eller autism.
 • Den som har blivit hjärnskadad som vuxen och därmed fått sin begåvning nedsatt.
 • Den som har stora och varaktiga funktionsnedsättningar och därför behöver mycket stöd.

LSS gäller inte personer som har svårigheter på grund av att de är äldre.

LSS-insatser som du kan ansöka om

 • Personlig assistent
 • Ledsagare
 • Kontaktperson
 • Avlösare i hemmet
 • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 • Korttidstillsyn för skolungdom
 • Boende med särskild service för barn och ungdomar eller boende i familjehem
 • Boende med särskild service för vuxna eller anpassad bostad
 • Daglig verksamhet

Stöd för dig med funktionsnedsättning

Ansökan

Ansökan om insatser enligt LSS (pdf)

Du kan också kontakta någon av kommunens LSS-handläggare direkt.

Kommunens växel: 0321- 59 50 00

LSS-insatser är frivilliga och du som har funktionsnedsättning kan själv bestämma hur insatserna ska ges och utformas. Det är upp till den enskilde eller hans/hennes företrädare att begära de insatser som han eller hon anser sig behöva.

Klagomål

Upplever du att du blivit felbehandlad? Har du allmänna synpunkter och förbättringsförslag på vård och omsorg i Ulricehamn? Välkommen att höra av dig!

Lämna synpunkter och klagomål

Beslut och överklagan

När din ansökan kommit in gör LSS-handläggaren en utredning och bedömer om du har rätt till stöd enligt LSS. Du får ett skriftligt beslut, som skickas hem till dig. Bedömningen av behov av stöd och service för en person med funktionsnedsättning sker alltid utifrån en sammanvägning av medicinska, psykologiska och sociala faktorer.

När beslutet är fattat ska LSS-handläggaren tillsammans med dig hitta den bästa lösningen. Det ska även följas upp att insatsen fungerar.

Överklagan

Om du inte är nöjd med beslutet kan det överklagas skriftligt hos Förvaltningsrätten. Skrivelsen ska ha kommit in till förvaltningen eller beslutsfattaren inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.

Ange vilket beslut som överklagas, hur du vill att beslutet ska ändras och varför du önskar en ändring.

Information om att överklaga hos Förvaltningsrätten

Sekretesslagen

Sekretesslagens bestämmelser gäller i kommunikation mellan olika myndigheter. Detta innebär att ditt samtycke krävs för att en uppgift ska kunna lämnas vidare.

Individuell plan

Du som har en funktionsnedsättning har rätt att begära en individuell plan enligt LSS § 10. I planen redovisas beslutade och planerade insatser. Även åtgärder som vidtas av andra än hemkommunen eller landstinget redovisas i individuella planen.

Planen omprövas och utvärderas fortlöpande, minst en gång per år. Din individuella plan klargör dina behov av insatser samt underlättar samordningen mellan olika organ som ger dig stöd. Ulricehamns kommun har ansvaret enligt LSS § 14 att samordna de insatser som tas upp i en individuell plan.

Förhandsbesked

Om du vill flytta från en kommun till en annan har du rätt att i förväg få besked om din rätt till insatser av den kommun dit du ska flytta. Din ansökan om förhandsbesked behandlas på samma villkor som om du var bosatt i kommunen. Insatser får du dock först när du flyttat till kommunen. Kommunen dit du ska flytta ska utan dröjsmål planera och förbereda för att ta emot dig med de insatser som förhandsbeskedet gäller.

När din ansökan kommit in gör LSS-handläggaren en utredning och bedömer om du har rätt till stöd enligt LSS. Du får ett skriftligt beslut, som skickas hem till dig. Bedömningen av behov av stöd och service för en person med funktionsnedsättning sker alltid utifrån en sammanvägning av medicinska, psykologiska och sociala faktorer.

När beslutet är fattat ska LSS-handläggaren tillsammans med dig hitta den bästa lösningen. Det ska även följas upp att insatsen fungerar.

Överklagan

Om du inte är nöjd med beslutet kan det överklagas skriftligt hos Förvaltningsrätten. Skrivelsen ska ha kommit in till förvaltningen eller beslutsfattaren inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.

Ange vilket beslut som överklagas, hur du vill att beslutet ska ändras och varför du önskar en ändring.

Information om att överklaga hos Förvaltningsrätten

Sekretesslagen

Sekretesslagens bestämmelser gäller i kommunikation mellan olika myndigheter. Detta innebär att ditt samtycke krävs för att en uppgift ska kunna lämnas vidare.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 28 januari 2015, senast ändrad den 6 mars 2024 av Lena Frimansson

Hjälpte informationen på denna sida dig?