Vad en detaljplan är

En detaljplan reglerar om marken ska användas till bostäder, industri, handel, park eller kontor. Den reglerar också var gator ska anläggas, hur höga byggnaderna får vara och hur mycket av fastigheten som får användas för byggnader.

Illsutartion om de olika stegen i en planprocess.

En detaljplan regleras i Plan- och bygglagen (PBL) och omfattar ett större kvarter, några eller enstaka fastigheter. Detaljplanen är ett juridiskt bindande dokument och syftet är att göra avvägningar mellan olika intressen och ta ställning till hur ett område ska användas. Arbetet med att ta fram en detaljplan tar olika lång tid från fall till fall men under 1 år eller över 2,5 år är sällsynt.

Planarbete påbörjas av politiker eller fastighetsägare

Att en detaljplan ska göras om eller påbörjas kan startas från politiskt håll för att till exempel lösa ett behov av detaljplanerad mark för verksamheter såsom skolor, vårdboenden till exempel, för att lösa frågor gällande vägar, VA- försörjning eller för att det finns ett behov av bostäder. Det kan också vara så att en exploatör/fastighetsägare ansöker om att ändra eller upprätta en detaljplan. Kommunen beslutar därefter om det ska påbörjas ett detaljplanearbete eller inte.

En detaljplan kan upprättas på tre olika sätt

Standardförfarande, begränsat förfarande eller utökat förfarande. Skillnaderna i förhållande till standardförfarande är att begränsat förfarande inte har någon granskning och vid utökat förfarande tillkommer underrättelse samt längre granskningstid.

Många involverade i en plans framtagning

Detaljplaner tas fram av de planarkitekter som arbetar på kommunens planenhet. Vid framtagandet av detaljplanerna arbetar planarkitekterna tillsammans med samhällsplanerare, gatuingenjörer, miljöhandläggare, mark- och exploateringsingenjörer med flera. När en detaljplan tas fram kan det även krävas olika typer av undersökningar/utredningar såsom bullerutredningar och geotekniska utredningar, sådana utredningar beställs i de flesta fall av externa aktörer.

Reglerna kring detaljplaner har ändrats över tid

Beroende på när planerna påbörjades gäller olika regler. År 2015 antogs en ny planprocess, detaljplaner som påbörjats före år 2015 följer den gamla planprocessen. Den planprocess som visas ovan gäller för detaljplaner påbörjade efter 2015. Via länkarna nedan finner du Boverkets information om planprocessen för detaljplaner påbörjade både före och efter 2015.

Underlag för en detaljplan

Detaljplanearbetet baseras på de riktlinjer som finns i kommunens översiktsplan. Översiktsplanen omfattar hela kommunen och är visionen för den framtida användningen av mark och vatten. Kommunen kan även besluta om att ta fram ett planprogram, fördjupad översiktsplan eller gestaltningsförslag som anger övergripande mål med ett större geografiskt avgränsat område.

Översiktsplanen, eventuella planprogram och utredningar ligger sedan till grund för detaljplanearbetet. Det finns även tillfällen när föreslagen användning i detaljplanen strider mot översiktsplanen, då genomförs detaljplanearbetet med ett utökat förfarande.

Gällande översiktsplan i Ulricehamns kommun

Planarbete och samråd

Bild på

En detaljplan görs med hjälp av underlag från utredningar som kan röra frågor om exempelvis arkeologi, geotekniska förutsättningar och buller. När planhandlingarna och utredningarna är färdiga samråder kommunen med sakägare (till exempel grannar), statliga myndigheter, fastighetsägare, organisationer m.fl.

Sakägarna får brev med info om hur länge detaljplanen är ute på samråd och var handlingarna finns tillgängliga. Planhandlingar, som består av plankarta, planbeskrivning och andra eventuella dokument, läggs upp på kommunens hemsida.

I vissa fall hålls ett samrådsmöte och vid utökat förfarande kungörs samrådet i lokaltidningen. Syftet med samråd är att de som berörs av detaljplanen ska ha insyn och möjlighet att tycka till. De som har synpunkter ska skriftligen yttra sig under samrådstiden. När samrådstiden passerat sammanställs och besvaras de synpunkter som kommit in i en samrådsredogörelse.

Granskning

Efter samråd görs i regel vissa ändringar av planförslaget utifrån synpunkter som kommit in. När förslaget omarbetats ställs planhandlingarna ut för granskning.

Information om planhandlingarna inklusive samrådsredogörelse skickas återigen ut till berörda sakägare, myndigheter etc. och läggs ut på kommunens hemsida. Den som inte skriftligen framför sina synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Efter granskningen sammanställs återigen synpunkter som kommit in i vad som kallas granskningsutlåtande.

Antagande och laga kraft

Illustration på en beslutsklubba.

Efter granskningstiden kan mindre ändringar göras utifrån de synpunkter som kommit in. Kommunstyrelsen tar i de flesta fall beslutet om att anta detaljplanen men vid exempelvis utökat förfarande så tas beslutet av kommunfullmäktige.

Beslutet kan sedan överklagas av de som inte fått sina synpunkter tillgodosedda under samrådet eller granskningen. Om ingen överklagar beslutet att anta detaljplanen inom tre veckorna så får detaljplanen laga kraft.

Detaljplanearbetet baseras på de riktlinjer som finns i kommunens översiktsplan. Översiktsplanen omfattar hela kommunen och är visionen för den framtida användningen av mark och vatten. Kommunen kan även besluta om att ta fram ett planprogram, fördjupad översiktsplan eller gestaltningsförslag som anger övergripande mål med ett större geografiskt avgränsat område.

Översiktsplanen, eventuella planprogram och utredningar ligger sedan till grund för detaljplanearbetet. Det finns även tillfällen när föreslagen användning i detaljplanen strider mot översiktsplanen, då genomförs detaljplanearbetet med ett utökat förfarande.

Gällande översiktsplan i Ulricehamns kommun

Publicerat av Ulrika Emtervall den 15 mars 2018, senast ändrad den 23 september 2020

Hjälpte informationen på denna sida dig?