Ombyggnation av Storgatan

Storgatan i Ulricehamn väntas bli en gågata för alla, året om.

Kullerstensgata med hus på varje sida. Mellan husen hänger julbelysning som pryder gågatan.

En gågata för alla

2022 beslutade våra folkvalda politiker att vi skulle påbörja planeringen av vår nya gågata och 2023 satte vi spaden i marken. Framför oss ser vi en attraktiv, inbjudande och tillgänglig gågata med bibehållen småskalig karaktär, där det generösa gaturummet skapar mer plats för besökare och serveringar. Tillgänglighetsstråket som leder genom centrum läggs med gatsten i granit i samklang med befintligt och historiskt markmaterial.

Tidplan och etappindelning

Under kommande år ska Storgatan byggas om för att bli Ulricehamns nya mötesplats. Planen är att ombyggnationen ska genomföras i fyra etapper, med start januari 2023.

Etapp ett – klar

Sträckan mellan Järnvägstorget och Rådhusgatan samt Rådmansgränd och Riddaregatan.

Etapp två – påbörjas med VA-arbeten januari 2024

Sträckan mellan Järnvägstorget och Lilla torget.

Etapp tre – projektering påbörjas hösten 2023

Stora torget samt sträckan mellan Rådhusgatan och Badhusgatan.

Etapp fyra – projektering påbörjas hösten 2023

Järnvägstorget.

Etappindelning (pdf)

Lämna synpunkter

Vill du lämna synpunkter inför eller under ombyggnationen av Storgatan i Ulricehamn? Då kan du använda vår e-tjänst. Om du önskar återkoppling på din synpunkt är du välkommen att fylla i namn, e-postadress och telefonnummer, så hör vi av oss.

Lämna synpunkter på ombyggnationen av Storgatan

Frågor?

Nedan har vi samlat vanliga frågor och svar. Om du inte hittar svaret på din fråga, är du välkommen att kontakta oss på miljosamhallsbyggnad@ulricehamn.se. Märk mejlet med ”Storgatan”.

Sammanfattning från dialogkontoret 28 november till 3 december

Den 28 november till 3 december fanns möjlighet att titta på förslagen om den nya Storgatan och tycka till om dessa på det tillfälliga dialogkontoret på Storgatan 8 i Ulricehamn. Ungefär 600 personer besökta kontoret och tog tillfället i akt att lämna synpunkter. Dessa redovisas under fliken Synpunkter som kom in på dialogkontoret.

I början av 2023 ska kommunfullmäktige besluta om vår nya gågata.

Under 2022 beslutade våra folkvalda politiker att vi skulle påbörja planeringen av vår nya gågata. Nu har ett förslag tagits fram.

Framför oss ser vi en attraktiv, inbjudande och tillgänglig gågata med bibehållen småskalig karaktär, där det generösa gaturummet skapar mer plats för besökare och serveringar.

– Vi vill låta den historiska stadskärnan leva vidare in i framtiden. Med ombyggnationen vill vi göra gågatan tillgänglig för alla, året om.
Tillgänglighetsstråket som leder genom centrum ska läggas med gatsten i granit för att gå i samklang med det markmaterial som finns i dag.

Under de sex öppna dagarna fanns det också möjlighet att vara med i en tävling och vinna presentkort från Cityföreningen.  152 personer deltog varav 52 personer svarade rätt på fråga ett och två. Två bilder visades och det hela gick ut på att gissa vad det var. Första bilden visade en så kallad Jungfru (X), bild två visade en kantstenstång (X), och den tredje frågan var hur många gatsten som kunde gå att täcka en viss yta. Rätt svar var 255 170 och Gerhard Schritter från Borås gissade på 257 000 och kom därmed närmast.

Synpunkter som kom in på dialogkontoret

Storgatans utformning

• Cykelställ: tänk på att de ska passa även bredare däck och att det ska finnas möjlighet att låsa även ramen.
• Plantera växter på fastigheternas tak!
• Finns det möjlighet att bygga en lek-zon utanför Leklust?
• Bra med inslag av vatten på Stora torget!
• Det vore bra med laddplatser för telefoner på torget.
• Vill ha sittplatser/gradänger likt de i Varberg.
• Fler fontäner!
• Järnvägstorget är en stoppkloss eftersom folk försöker fickparkera men kan inte.
• Det är fint med fler växter som i förslaget och det vore fint med belysning i planteringarna.
• Idag upplevs gågatan som mörk och vi vill ha det mer mysigt med belysning. Bra med mer belysning i förslaget.
• Det behövs bättre och mer belysning på Stora torget än vad som finns idag.
• Titta på Borås offentliga konst och gör inte så.
• Det behövs en tillgänglig parkering på Stora torget.
• Det vore bra med trevliga och centrala sittplatser så att barnfamiljer kan äta sin medhavda matsäck.
• Uppskattar de gröna gränderna i förslaget. Småstadsidyllen är bra.
• Det är viktigt med enhetliga avgränsningar/staket till uteserveringar.
• Handledare saknas på ingången till rådhuset.
• Förslaget ser fint ut!
• Det vore trevligt med fler bänkar.
• Det vore fint med fler skulpturer.
• Det behövs bättre gångstråk än idag. Det blir halt och är ojämnt.
• Ta inte bort gatstenen! Bra att den är kvar.
• Ta bort trafiken på Järnvägstorget!
• Om trygghet är ett viktigt ledord ska trygghet för barn också vara viktigt. Då behövs inte fler bilar och parkeringar mitt i stan.
• Vill ha parasoll på stan sommartid.
• Bra om det finns ytor eller möjlighet till scen i utemiljö för tex Kulturskolan. Med eluttag.
• Hopphage på gågatan för barnen.
• Vill ha värmeslingor i marken.

Generella synpunkter – staden

• På ytor närmas sjön bör inte gräset klippas. Långt gräs och ängsblommor gynnar bin.
• Vi tjejer vill ha ett nytt fräscht resecentrum utan alkoholister. Vi blir antastade av äldre män och kanske bör det finnas ett rum för enbart ungdomar eller tjejer.
• Det behövs ett uppvärmt väntrum för oss ungdomar som väntar på bussen.
• Det är viktigt att den allmänna tillgången till sjön blir skyddad. Bygg inte för nära vattnet!
• Kommunen bör köpa marken vid brända tomten och bygga ett kulturhus.
• Vi äldre behöver fler sittplatser längs Strandgatan. Vi orkar inte gå så långt.
• Var ska vi parkera vår husbil när det endast finns 24 h-parkering under sommarsäsongen?
• Vad ska hända med Brunnsnäs? Vi vill ha julmarknader där.
• Biblioteket är för litet. Kan vi använda annexet (ladugården) på Brunnsnäs som komplement till biblioteket? Det skulle kunna fungera som konsthall och utställningslokal.
• Området runt Tegelbruket närmast vattnet bör avslutas med en park.
• Utveckla mynningen av Ätran likt Fyrisån i Uppsala!

Hur påverkar ombyggnationen mig?

Vi planerar för att ombyggnationen ska påverka besökare, verksamhetsutövare och fastighetsägare så lite som möjligt. Vid grävarbeten kommer vi att bygga gångbroar för att säkra framkomligheten. Vi kommer med god framförhållning att meddela dig som fastighetsägare och verksamhetsutövare när din fastighet eller verksamhet berörs och kommer då även att finnas på plats för att hjälpa till med allt från leveranser till att göra tillgängligheten till lokalen så bra som möjligt.

Hur förbättras tillgängligheten?

Tillgänglighetsstråket ska bli bredare och flyttas till mitten av gågatan. Stenhällarna i granit, som du hittar i det diagonala stråket över Stora torget, har en grov och ojämn yta som är svår att rulla fram på. Dessa ska bytas ut mot sågad gatsten för att förbättra tillgängligheten.

Varför delas ombyggnationen upp i etapper?

Ombyggnationen kommer att delas upp i fyra olika etapper, med start januari 2023. Detta för att undvika att hela Storgatan blir en byggarbetsplats, men också för att hinna bli klara med respektive etapp i god tid innan julhandeln varje år som ombyggnationen pågår.

Hur ska Stora torget byggas om?

Utformningen av Stora torget är inte planerad fullt ut, eftersom ombyggnationen ligger längre fram i tiden. Framför oss ser vi en planare del för handel och torgverksamhet, men också yta för vattenskulptur och lek.

Vad menas med zonindelning?

Storgatan kommer att delas upp i två tydliga zoner. I mitten av gågatan planerar vi en zon för gående, transporter och räddningsfordon. Vid sidorna ska vi skapa en zon för servering och butiksdisplay.

Kommer gatstenen att finnas kvar?

All gatsten som plockas upp ska läggas tillbaka. Betongstenen som du hittar i tillgänglighetsstråket i dag ska bytas ut mot en sågad gatsten som är skön att gå på med rullator och barnvagn. Den kommer att smälta in vackert med övrig gatsten.

Ska gränderna också byggas om?

Vi kommer plantera klätterväxter, hänga belysning och lägga gatsten en bit ner i gränderna för att locka mer rörelse till Storgatan.

Hur skapas det plats för uteserveringar?

Vi kommer att plana ut marken intill våra restauranger, för att skapa möjligheter till servering utan att bygga däck. Detta för att ge oss en vackrare gågata utan hinder för gående och fordon.

Hur ska den nya gågatan utrustas?

Gågatan kommer att utrustas med bänkar, planteringskärl och papperskorgar precis som i dag, men vi kommer också att utrusta med skulpturer och ny linspänd belysning. På samma linor kan vi hänga upp dekorationer vid olika årstider.

När är ombyggnationen klar?

Ombyggnationen kommer att delas upp i fyra olika etapper. Enligt vår planering kommer vi att vara klara med den sista etappen under hösten 2026.

Den 28 november till 3 december fanns möjlighet att titta på förslagen om den nya Storgatan och tycka till om dessa på det tillfälliga dialogkontoret på Storgatan 8 i Ulricehamn. Ungefär 600 personer besökta kontoret och tog tillfället i akt att lämna synpunkter. Dessa redovisas under fliken Synpunkter som kom in på dialogkontoret.

I början av 2023 ska kommunfullmäktige besluta om vår nya gågata.

Under 2022 beslutade våra folkvalda politiker att vi skulle påbörja planeringen av vår nya gågata. Nu har ett förslag tagits fram.

Framför oss ser vi en attraktiv, inbjudande och tillgänglig gågata med bibehållen småskalig karaktär, där det generösa gaturummet skapar mer plats för besökare och serveringar.

– Vi vill låta den historiska stadskärnan leva vidare in i framtiden. Med ombyggnationen vill vi göra gågatan tillgänglig för alla, året om.
Tillgänglighetsstråket som leder genom centrum ska läggas med gatsten i granit för att gå i samklang med det markmaterial som finns i dag.

Under de sex öppna dagarna fanns det också möjlighet att vara med i en tävling och vinna presentkort från Cityföreningen.  152 personer deltog varav 52 personer svarade rätt på fråga ett och två. Två bilder visades och det hela gick ut på att gissa vad det var. Första bilden visade en så kallad Jungfru (X), bild två visade en kantstenstång (X), och den tredje frågan var hur många gatsten som kunde gå att täcka en viss yta. Rätt svar var 255 170 och Gerhard Schritter från Borås gissade på 257 000 och kom därmed närmast.

Publicerat av Elin Ohlsson den 27 september 2022, senast ändrad den 12 december 2023

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?