Ritningar och handlingar

Nedan hittar du exempel på ritningar och andra handlingar och hur de ser ut och ska vara utförda för att kunna godkännas vid en handläggning.

byggritningar

Beroende på vad du ska bygga eller ändra behöver du olika handlingar. Läs mer under respektive sida via länken: Vad ska du bygga?

 

Bygglovsblankett och anmälan

Blanketterna behöver vara komplett ifyllda och undertecknade.

Bygglovsblankett

Ansökan om bygglov (pdf)

Anmälan

Anmälan om eldstad (pdf)

Kräver även:

 • Enkel kontrollplan för eldstad (se flik kontrollplan)
 • Prestandadeklaration
 • Planritning

Anmälan av ej bygglovspliktiga åtgärder t.ex. Attefall 
Kräver även en enkel kontrollplan (se flik kontrollplan).

Anmälan av kontrollansvarig (pdf)

Brandskyddsbeskrivning

Det ska alltid finnas en dokumentation som visar byggnadens brandskydd och utrymningsmöjligheter vid brand, enligt Boverkets byggregler kapitel 5:12. Brandskyddsbeskrivningen ska beskriva byggnadens olika brandskyddssystem och funktioner. Den tekniska brandskyddsbeskrivningen kan se olika ut beroende på hur byggnaden ser ut, vilken verksamhet som bedrivs, vilka människor som kan tänkas befinna sig i byggnaden, hur stor den är etc. Vissa delar i en beskrivning lämpar sig bäst i skriven text andra delar i ritningsform. Det ska framgå

 •  hur brandskyddet är dimensionerat
 •  hur många personer som får vistas i byggnaden
 •  verksamhetsklass,
 •  byggnadsklass,
 •  byggnadsdelarnas bärighetsförmåga
 •  avskiljande konstruktioner,
 •  brandcellernas storlek,
 •  utrymningsvägar
 •  brandtekniska installationer
 •  ventilationstekniskt brandskydd
 •  larmsystem
 •  framkomlighet för Räddningstjänsten

Det finns ett antal brandkonsulter som kan ta fram brandskyddsbeskrivningar på marknaden. En bra utförd brandskyddsbeskrivning som följer Boverkets byggregler är till stor hjälp och förenklar lovgranskningen betydligt.

Brandskyddsbeskrivningen ska alltid justeras vid ändringar som sker under byggtiden för att godkännas och fastställas som brandskyddsdokumentation när slutbesked utfärdas. Dokumentationen är ett mycket viktigt dokument som bland annat används av räddningstjänsten för att förbereda utryckningspersonalen i händelse av larm.

Fasadritning

Här redovisar du alla fasader som påverkas. På fasadritningar ska takvinkel, byggnadshöjd och marknivåer redovisas liksom materialval och kulör(er) för aktuella fasader. Marknivåer redovisas med ny (ändrad) och befintlig marknivå. Fasadritningen ska redovisas i skala 1:100.

En fasadritning ska

 • visa takvinkel
 • visa fasadutformning
 • visa blivande och befintlig marknivå (helst ända fram till tomtgräns)
 • visa fönster och dörrars utformning
 • redovisas skalenligt

Tänk på att

 • om marknivå ändrats ska både befintlig (streckad) som blivande (heldragen) marklinje redovisas ut till tomtgräns.
 • gatulinje bör redovisas
 • vid tillbyggnad/ändring ska både befintliga och nya fasader redovisas.
 • markera och måttsätt det som är nytt
 • vid installation av eldstad ska placering och höjd på den nya skorstenen visas på fasadritning

Exempel på fasadritning för nybyggnad (pdf)

Exempel på fasadritning för tillbyggnad (pdf)

Kontrollplan vid enklare ärenden

I enklare ärenden kan startbesked utfärdas i samband med lovbeslutet och därför krävs det mer handlingar innan ärendet är komplett för beslut.

Förslag på kontrollplan – Kontrollplanen ska redogöra för de kontroller som behöver utföras för att säkerställa kvaliteten i det du ska bygga. Den ska beskriva vem som ska utföra kontrollen, vilka av kontrollerna som kan kräva särskilda sakkunniga samt mot vad kontrollen sker. Exempel är mot ritningar, branschregler och gällande bestämmelser i bygglagstiftningen.

En kontrollplan är till för att samhällets krav på de tekniska egenskaperna ska bli uppfyllda. Den ska alltså inte uppfylla byggherrens önskemål om detaljutförande, finishdetaljer som inte berör de tekniska kraven. Dessa frågor är frågor mellan entreprenören och byggherren.

Kontrollplanen är alltså ett dokument som ser till att visa:

 • vem som utför arbetet
 • vilka kontroller som ska göras
 • vilka krav som ska uppfyllas (mot vad kontrollerna ska ske)
 • vem som gör kontrollerna

Kontrollerna kan till exempel gälla en byggnads fuktskydd eller en konstruktions bärighet, ventilation, säkerhetsfrågor, beständighet och tillgänglighet.

Ansvarig för kontrollplanen:

Du har som byggherre det formella ansvaret för att kraven uppfylls. En kontrollplan som är konkret och lyfter fram de kritiska punkterna i byggprocessen kan tillsammans med övrig tillsyn ge rimlig garanti för kvalitén i utförandet.

Enkel kontrollplan – uterum

Enkel kontrollplan – eldstad

 

Konstruktionslösning

Här redovisar du de bärande delarna i konstruktionen. Detta kan göras genom antingen en konstruktionsritning eller en teknisk beskrivning av den bärande stommen. Ofta behöver konstruktionsritningar tas fram för att i detalj beskriva hur en byggnad ska uppföras. I ritningsform beskrivs byggnadens konstruktiva komponenter, dimensioner och hur de ska monteras ihop.

En konstruktionsritning visar hur en specifik del av en byggnad är konstruerad. Konstruktionsritningar behövs för bedömning av tekniska egenskapskrav. Vilken skala som används varierar beroende på vad ritningen visar.

Tänk på att ta reda på och redovisa de laster som ligger till grund för att konstruktionen ska ha tillräcklig bärförmåga och stadga.

Exempel på olika konstruktionsritningar är:

 • Grundkonstruktion
 • Vägguppbyggnad
 • Stomme
 • Avväxlingar i väggar
 • Takstolar
 • Installationer som ventilation, vatten- avlopp
 • Detaljer över kritiska konstruktioner t.ex. infästning av räcken, anslutning av tillbyggnad till befintlig byggnad.

Markplaneringsritning

En markplaneringsritning ska visa hur marken runt omkring byggnaden är tänkt att användas och ska bifogas vid uppförande av ny byggnad och ibland även vid tillbyggnad av befintligt hus. Det ska också framgå hur man når byggnaden och hur parkering är planerad. En markplaneringsritning ska vara i skala, en bra skala som oftast fungerar är 1:500.

En markplaneringsritning ska visa

 • planerade gångar, uteplatser och parkeringsytor. Lutning på gångar, speciellt mellan entré och garage (lutningen får vara max 1:12 men bör dock inte luta mer än 1:20).
 • markhöjder mot bland annat grannar
 • stödmurar och slänter
 • anslutning av utfart till gata med plushöjder

Tänk på att

 • visa hur man når byggnaden
 • visa hur biluppställningsplats(er) är planerad
 • redovisa vilka markbeläggningsmaterial som ska användas
 • markplaneringsritning kan behövas vid ny- och tillbyggnader
 • redovisa träd som ska tas ned respektive bevaras
 • det inte är någon nackdel att visa anslutning till vatten och avlopp

Exempel på markplaneringsritning för nybyggnad (pdf)

Exempel på markplaneringsritning för tillbyggnad (pdf)

Markplaneringsritning

Exempel på markplaneringsritning för nybyggnad

Marksektionsritning

Marksektionsritning – Om stora marknivåförändringar ska göras bör detta redovisas med marksektionsritningar som visar hur marknivåerna är tänkta att förändras.

En marksektionsritning ska

 • om marknivå ändrats ska både befintlig (streckad) som blivande (heldragen) marklinje redovisas ut till tomtgräns.
 • gatulinje bör redovisas

Exempel på marksektionsritning (pdf)

Marksektionsritning

Exempel på marksektionsritning

Planritning

Planritning – Här redovisar du husets planlösning. Planritningen är en måttsatt ritning över de våningsplan som berörs. Ritningen ska visa våningsplanets olika delar (rum), dess funktion (kök) och dess yta (i kvadratmeter). Planritningen ska det framgå var sektioner är tagna och vara måttsatta. Byggnadsarea bör redovisas för varje rum och även våningsplan.

Av planritningen ska framgå:

 • våningsplanets olika delar (rum)
 • dess funktion (kök, sovrum, dusch)
 • fönster och dörrar, även dörrarnas öppningsmått
 • fast inredning såsom köksinredning, tvättstuga, wc och dusch
 • möblerade rum enligt standard (köksbord med stolar, soffa/soffbord, säng m.m.) som visar att ytorna i rummen är tillräckliga för användning av rullstol
 • var sektioner är tagna och gärna måttsatta
 • om eldstad ska installeras ska ritningen visa dess läge i byggnaden.

Ritningarna ska vara i skala 1:100 och bifogas lämpligen i A4 eller A3-format.

Tänk på att

 • Vid en ombyggnad av bostaden är det viktigt att märka ut vad som är befintligt och vad som är nytt.
 • Visa väggar som ska rivas och nya väggar med avvikande markering, till exempel skrafferat (snedställda ritade parallella linjer) eller i avvikande kulörer (gråton).
 • Vid tillbyggnad är det viktigt att märka ut den tilltänkta tillbyggnaden.
 • Det kan vara svårt att hitta en teknisk lösning på placering av eldstad i yttervägg.

Exempel på planritning för nybyggnad (pdf)

Exempel på planritning för tillbyggnad (pdf)

Planritning

Exempel på planritning för nybyggnad

Sektionsritning

Sektionsritning – Här redovisar du huset i sektion. En sektionsritning visar en genomskärning (snitt) av byggnaden från sidan. Markera även på planritningen vart sektionen dras. Sektionsritningen redovisas i skala 1:100.

En sektionsritning ska visa:

 • rumshöjder
 • byggnadshöjd
 • bjälklagens placering
 • taklutning
 • hur byggnaden ansluter till marken (med tänkt grundläggning)

Tänk på att

 • Genomskärningen ska vara markerad på planritning.
 • Tak- och våningshöjd ska vara måttsatt.

Exempel på sektionsritning för nybyggnad (pdf)

Exempel på sektionsritning för tillbyggnad (pdf)

 

Sektionsritning

Exempel på sektionsritning för nybyggnad

Situationsplan

Situationsplan – Situationsplanen visar vad du som byggherre planerar att göra och var det är tänkt att placeras. Den visar tomtens begränsningar och mått samt markens nivå, lägen för befintliga eller planerade byggnader, tillbyggnader och andra anläggningar på tomten.
Byggnader som planeras ligga mindre än 6-7 meter från tomtgräns ska det närmaste avståndet till tomtgränserna måttsättas. Denna karta ska vara skalenlig och utförs oftast i skala 1:500. Situationsplanen är en av de viktigaste handlingar som ska bifogas med din ansökan till kommunen.

Vid nya huvudbyggnader inom detaljplanerat område är kravet alltid att situationsplanen ska vara baserad på en nybyggnadskarta. En nybyggnadskarta är en karta som även redovisar detaljplanens bestämmelser, befintliga eller projekterade gatuhöjder i tomtgräns, samt anslutningspunkter för vatten och avlopp.

Exempel på situationsplan för nybyggnad (pdf)

Exempel på situationsplan för tillbyggnad (pdf)

Situationsplan för nybyggnad

Exempel på situationsplan för nybyggnad

Blanketterna behöver vara komplett ifyllda och undertecknade.

Bygglovsblankett

Ansökan om bygglov (pdf)

Anmälan

Anmälan om eldstad (pdf)

Kräver även:

 • Enkel kontrollplan för eldstad (se flik kontrollplan)
 • Prestandadeklaration
 • Planritning

Anmälan av ej bygglovspliktiga åtgärder t.ex. Attefall 
Kräver även en enkel kontrollplan (se flik kontrollplan).

Anmälan av kontrollansvarig (pdf)


Publicerat av Elin Johansson den 7 maj 2015, senast ändrad den 11 januari 2019 av Emma Magnusson

Adress

E-post: bygg@ulricehamn.se

E-tjänster relaterade till Bygglov och anmälan

Hjälpte informationen på denna sida dig?