Sverigeförhandlingen – Götalandsbanan

Götalandsbanan är en del av den nya järnvägen för höghastighetståg som planeras mellan Stockholm och Göteborg via Norrköping, Linköping, Jönköping och Borås.

Sverigeförhandlingen är den grupp av förhandlare som på regeringens uppdrag tar fram en strategi för ett snabbt genomförande av utbyggnaden.  1 februari 2016 kom beskedet från Sverigeförhandlingen att Ulricehamn inte finns med bland de stationslägen man ser ska finnas med utmed sträckningen, men Ulricehamns kommun arbetar ändå vidare. Nedan ser du hur.

Mars 2018

Slutrapport för åtgärdsvalsstudien (ÅVS) för sträckan Linköping- Borås, Trafikverket (pdf)

November 2017

Trafikverket har tagit fram ett förslag på ny nationell plan för transportsystemet för åren 2018-2029. Här specificeras vilka infrastruktursatsningar man tänker sig för trafik (se längst upp till höger). Ulricehamns kommun har lämnats möjlighet att ge sina synpunkter på förslaget.

Remissvar över förslag till ny nationell plan för transportsystemet 2018-2029 (pdf)

Juni 2017

Ulricehamns kommun har anlitat konsultfirman Tüv Süd Aps för att företräda kommunen i järnvägstekniska frågor med anledning av Sverigeförhandlingen och utvecklingen höghastighetsjärnvägen Götalandsbanan. Konsult Per Corshammars analys påvisar att Trafikverkets beräkningar brister på flera bärande punkter.

Våren 2017

1 mars presenterar Trafikverket en förhandskopia av sin åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för bland annat sträckan Linköping- Borås. I denna utreds inte ett stationsläge i Ulricehamn, enbart olika möjliga områden för sträckningen av banan inom kommunen. Fram till 20 juni hade berörda intressenter, såsom kommuner, möjlighet att ge synpunkter på studien innan den färdigställs.

Även Västra Götalandsregionen anser det angeläget att ett stationsläge utreds. 11 april beslutade regionstyrelsen därför att skicka en förfrågan till Trafikverket om en komplettering av ÅVS med en fördjupad utredning av en station i Ulricehamn.

Juni 2016

Kommunen fick ett svar på sin förfrågan till Trafikverket. En konsultrapport som Sverigeförhandlingen haft med i sitt beslutsunderlag lämnades. Efter att tagit del av denna, menar kommunen att skälen för att undanta Ulricehamn från stationslägena, ter sig ännu mer  tveksamma. I rapporten rekommenderas till exempel fördjupade analyser innan beslut tas.

Svar från Trafikverket 13 juni 2016 (pdf)

29 juni höll Ulricehamn tillsammans med Bollebygds kommun en presskonferens där man manifesterade ett gemensamt fortsatt intensivt arbete med att åter föra in orterna som stationslägen i planeringen. Från Ulricehamn deltog kommunstyrelsens ordförande Mattias Josefsson, kommunstyrelsens vice ordförande Roger Wilhelmsson och från Bollebygd kommunstyrelsens vice ordförande Christer Johansson. Från båda kommuner riktas skarp kritik mot Sverigeförhandlingen.

Sammandrag av presskonferensen på Youtube 

Samma dag skickade Ulricehamns kommun en begäran till såväl Sverigeförhandlingen som Trafikverket om ytterligare information.

Begäran om information från Trafikverket 29 juni 2016 (pdf)

Begäran om information från Sverigeförhandlingen 29 juni 2016 (pdf)

Maj 2016

Ulricehamns kommun begärde i en skrivelse till Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon att få tillgång till de underlag som Sverigeförhandlingen byggt sitt beslut på. Kommunen skickade också i månadsskiftet maj/juni 2016 en skrivelse till infrastrukturminister Anna Johansson med en önskan om att inte stänga dörren Ulricehamn som stationsort i det fortsatta arbetet.

Skrivelsen undertecknades av politiska företrädare från Göteborg till Jönköping. Ett uteblivet stationsläge i Ulricehamn påverkar såväl omgivande kommuner som regioner och landets infrastruktur i stort.

Skrivelse till Trafikverkets GD Lena Erixon (pdf)

Skrivelse till infrastrukturministern (pdf)

Våren 2016

Sedan Sverigeförhandlingens besked har ett intensivt arbete pågått från kommunens sida för att försöka få en ändring till stånd. Ulricehamns kommun ser att en stor samhällelig nytta över lång tid försvinner om inte banan dras genom centrala staden och en station anläggs.

Inte minst handlar det om regional nytta för resande, boende och näringslivsutveckling, något kommunen anser inte tillräckligt tagits hänsyn till av Sverigeförhandlarna. Denna inställning delas av närliggande kommuner som Borås och Jönköping, liksom Västra Götalandsregionen (VGR) och region Jönköpings län.

Sverigeförhandlingen – Götalandsbanan (pdf)

Ulricehamns kommun tog därför tillsammans med extern konsult fram nya beräkningar under våren som pekade just på den stora samhällsekonomiska nyttan som en station i centralorten skulle innebära. Ett pro memoriam (PM) med detta som grund är underskrivet av politiska representanter från närliggande kommuner och regioner.

Hur skulle Ulricehamns kommun att påverkas av en ny järnväg?

Det beror helt på om Ulricehamn slutligen bedöms lämpligt för en station eller inte. Uteblir det, uteblir sannolikt också all positiv påverkan på boende, näringslivstillväxt etc.
En centrumnära station skulle givetvis påverka stadens utformning rent fysiskt med nya bostadsområden, mötesplatser, lokaler för näringsliv, etc.

Man kan också räkna med en stark tillväxt i hela kommunen. Invånare i hela kommunen skulle få en större pendlingsmöjlighet och tillgång till ett mycket bredare arbetsmarknadsområde om snabba tåg trafikerar Ulricehamn. Detsamma gäller möjligheten till eftergymnasiala studier – på mindre än en timma skulle ett flertal olika universitet och högskolor kunna nås.

Också näringslivet kommer att dra stor nytta av en tågförbindelse. Till exempel kan man förmoda nya företag som drar nytta av ett ökat invånarantal, bättre transporter och en större möjlighet att hitta den kompetens man behöver om pendlingsmöjligheterna skulle öka. De befintliga företagens möjlighet att växa skulle också stärkas markant.

Hur trafiken kommer utformas, är naturligtvis av stor vikt i detta sammanhang. Spåren bör ha en god kapacitet för att trafiken ska ha ett bra flöde som passar pendlare. Att Ulricehamn får många stopp är också viktigt för att det ska bli så stor användbarhet och nytta som möjligt.

Vad är det för slags tåg som kan komma att stanna i Ulricehamn?

Den järnväg som planeras är avsedd primärt för höghastighetståg som går i 320km/h. Här vill man försöka få till stånd en så kort restid som möjligt mellan större städer för att tåget ska kunna bli ett konkurrenskraftigt alternativ till bil och buss. Skulle ett höghastighetståg stanna för ofta, försvinner den fördelen.

Det har därför ganska länge stått klart att Ulricehamn inte kommer bedömas som aktuellt som ett av stoppen för ett höghastighetståg. Men banan och en station i Ulricehamn kan också användas för snabba regionaltåg. Utöver en ny, snabb kollektivtrafik till angränsande kommuner i väster och öster, skapas anslutning till större stationer för vidare resor. Ett snabbt regionaltåg kan gå i 250/h.

Hur snabbt skulle man kunna resa mellan andra städer?

I beräkningar som Ulricehamns kommun tagit fram tillsammans med extern konsult, jämförs en snabbtågstrafik med vad det idag tar att resa med busstrafik. Här är några exempel (busstrafik inom parentes):

Stockholm 01:45 (05:36)
Linköping 00:48 (03:06)
Göteborg 00:43 (01:50)
Landvetter 00:27 (01:35)
Borås 00:12 (00:41)
Jönköping 00:16 (01:05)

Sverigeförhandlingen – hur fungerar den?

Utöver en strategi för en snabb utbyggnad, ska Sverigeförhandlingen också ge förslag på finansieringsmodell och möjliga stationslägen utmed sträckningen. En annan viktig del i uppdraget är att öka kollektivtrafiken, förbättra tillgängligheten och öka bostadsbyggandet i landet. Minst 100 000 nya bostäder är det nationella målet.

1 oktober 2015 lämnade kommuner och regioner  in beräkningar på vilka nyttor vi ser med en Götalandsbana och en anslutning genom en station i Ulricehamn. Nya bostäder är en viktig del av underlaget till Sverigeförhandlingen.

Under 2016 tog förhandlingar ta vid med berörda parter såsom kommuner utmed sträckningen. Sverigeförhandlingen ska därefter lämna en slutgiltig rapport till regeringen senast sista december 2017. I maj 2016 började man få klart överenskommelser med föreslagna stationsorter.

Eftersom beskedet till Ulricehamn 1 februari 2016 var att Sverigeförhandlingen inte ser någon station i kommunen, pågår heller i nuläget inga regelrätta förhandlingar. Kommunrepresentanter har dock vid flera tillfällen träffat förhandlarna för att bland annat klargöra vilka bedömningar som legat till grund för beslutet.

När vet man säkert om tåg kommer stanna i Ulricehamn och i så fall var en station kommer att byggas?

Även om Sverigeförhandlingen lämnade ett för Ulricehamns del negativt besked kring ett stationsläge, fortsätter kommunen att jobba för att få detta till stånd. Till stöd finns grannkommuner och regioner som också ser en klar nytta med detta.

Parallellt med Sverigeförhandlingen pågår Trafikverkets analys. Detta sker inom så kallade åtgärdsvalsstudier – ÅVS. Den som berör Ulricehamn, tar upp sträckan mellan Borås och Linköping. En förhandskopia av ÅVS:en skickades ut till berörda aktörer på remiss våren 2017.  Ulricehamns kommun har svarat Trafikverket med en rad synpunkter.

2015 presenterade Trafikverket regional-ekonomiska analyser av en ny höghastighetjärnväg och där nämns Ulricehamn som en lämplig ort för en station för snabba regionaltåg utmed det som kallas Götalandsbanan.

Eftersom hela projektet är så stort och komplext, kan man sannolikt inte på länge veta om eller var en station skulle kunna förläggas i Ulricehamn. Kommunens primära inriktning är så centralt som möjligt i Ulricehamns tätort.

När ska banan vara helt klar?

Det beror på i vilken takt som beslutas av regering och riksdag, vilket hänger ihop med finansieringen. Helt klar kommer den inte vara på decennier.

Hur många nya bostäder räknar kommunen med att Götalandsbanan och en station skulle generera?

700 nya bostäder finns redan med i kommunens översiktsplanering inom 600 meters radie från det tänkta stationsläget, till exempel Övre Villastaden och Bronäs. Inom samma geografiska område väntas ytterligare 1000 bostäder kunna tillkomma i lägen som är intressanta att bygga ut först när Götalandsbanan med resecentrum i Ulricehamn är utbyggd.

Europakorridoren - vad är det?

Europakorridoren är en ideell förening som består av kommuner, städer, län och andra regionala företrädare i Sverige, Danmark och Tyskland.
Dess syfte är att verka för att Europakorridoren byggs ut, så att ett snabbt transportsystem på järnväg länkar samman länderna.

Målet är också att föra Sverige och Skandinavien närmare Europa genom att knyta samman vårt höghastighetsnät med Europas.

Ulricehamns kommun är medlem i intresseföreningen kring Europakorridoren och deltar exempelvis vid möten.

Det beror helt på om Ulricehamn slutligen bedöms lämpligt för en station eller inte. Uteblir det, uteblir sannolikt också all positiv påverkan på boende, näringslivstillväxt etc.
En centrumnära station skulle givetvis påverka stadens utformning rent fysiskt med nya bostadsområden, mötesplatser, lokaler för näringsliv, etc.

Man kan också räkna med en stark tillväxt i hela kommunen. Invånare i hela kommunen skulle få en större pendlingsmöjlighet och tillgång till ett mycket bredare arbetsmarknadsområde om snabba tåg trafikerar Ulricehamn. Detsamma gäller möjligheten till eftergymnasiala studier – på mindre än en timma skulle ett flertal olika universitet och högskolor kunna nås.

Också näringslivet kommer att dra stor nytta av en tågförbindelse. Till exempel kan man förmoda nya företag som drar nytta av ett ökat invånarantal, bättre transporter och en större möjlighet att hitta den kompetens man behöver om pendlingsmöjligheterna skulle öka. De befintliga företagens möjlighet att växa skulle också stärkas markant.

Hur trafiken kommer utformas, är naturligtvis av stor vikt i detta sammanhang. Spåren bör ha en god kapacitet för att trafiken ska ha ett bra flöde som passar pendlare. Att Ulricehamn får många stopp är också viktigt för att det ska bli så stor användbarhet och nytta som möjligt.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 23 januari 2015, senast ändrad den 4 april 2022 av Elin Ohlsson

Hjälpte informationen på denna sida dig?