Arbetet för utbyggnad av väg 40 (Ulricehamn – Jönköping)

Under oktober 2015 invigdes två mil motorväg mellan Hester och Dållebo, vilket gav hela sträckan Ulricehamn – Göteborg motorvägsstandard. Österut är det den 44 kilometer långa 2+1-väg som hindrar att väg 40 tillsammans med E4:an sammanlänkar Sveriges två största städer via en motorväg.

Väg 40 utgör tillsammans med E4:an ett växande stråk för resor och transporter mellan Göteborg och Stockholm och mellanliggande orter som Borås, Jönköping, Linköping och Norrköping. I den nuvarande nationella transportplanen finns inga planer på fortsatt utveckling av den aktuella delen. Just nu, vintern 2017, inhämtar Trafikverket synpunkter på det förslag man tagit fram till ny nationell plan för transportsystemet som ska gälla mellan 2018-2029 (se länk till höger). Här specificeras vilka satsningar som föreslås. Ulricehamns kommun har lämnat sin syn på förslaget.

Remissvar över förslag till ny nationell plan för transportsystemet 2018-2029 (pdf)

Ulricehamns kommun, Jönköpings kommun och Region Jönköpings län ser stora framtida risker gällande kapacitet, trafiksäkerhet och störningskänslighet om en utbyggnad av en av landets viktigaste transportsträckor uteblir.

Gemensam kraftsamling – åtgärdsvalsstudie

Ulricehamns kommun, Jönköpings kommun och Region Jönköpings län har därför gått samman och initierat framtagande av fakta via en åtgärdsvalsstudie. Studien är framtagen av extern konsult, Sweco, och har skickats till Näringsdepartementet och infrastrukturminister Anna Johansson.

Åtgärdsvalsstudie väg 40 Ulricehamn-Jönköping (pdf)

En åtgärdsvalsstudie är det första steget i planläggningsprocessen. Först efter att en sådan gjorts kan sträckan pekas ut som ett investeringsobjekt eller brist i den nationella planen för transportsystemet för 2018-2029.

Åtgärdsvalsstudie skickad till Näringsdepartementet

I den nationella transportplanen saknas pengar eller konkreta planer för en fortsatt utveckling av väg 40 mellan Ulricehamn och Jönköping. Sträckan nämns inte heller specifikt i Regeringens infrastrukturproposition.

För att skynda på en fortsatt utveckling av stråket har Jönköpings kommun, Ulricehamns kommun och Region Jönköpings län beställt en åtgärdsvalsstudie som beskriver stråkets funktion, brister, utmaningar och förslag till åtgärder. Den 2 december 2016 skickades rapporten till infrastrukturminister Anna Johansson med en tydlig förväntan om att staten omgående börjar planera för en enhetlig vägstandard mellan Sveriges två största städer.

Åtgärdsvalsstudie inklusive bilagor (pdf)

Utdrag ur rapporten

• Sträckningen är ett nationellt och internationellt viktigt stråk med koppling mot Göteborgs hamn. Med en högre vägstandard ges bättre förutsättningar för gods- och persontransporter. Även kollektivtrafiken påverkas positivt, vilket i sin tur bidrar till en större arbetsmarknadsregion.

• Dagens vägsträckning har en rad brister och utgör en flaskhals. Standarden på korsningar är låg, hastighetsbegränsningarna varierande, omkörningssträckorna korta, komforten dålig och vägsträckan anses allmänt störningskänslig.

• Idag passerar 10 000-13 000 fordon dagligen mellan Ulricehamn och Jönköping, varav 1 600-1 700 fordon är tung trafik. Enligt prognoser kommer trafikmängden år 2040 ha ökat till ca 13 000-17 000 fordon/dygn, varav en femtedel tung trafik.

Remisseminarium för politiker och näringsliv

För att skynda på en fortsatt utveckling av väg 40 har Jönköpings kommun, Ulricehamns kommun och Region Jönköpings län beställt en åtgärdsvalsstudie från konsultbolaget Sweco. Studien, som beskriver stråkets nuvarande funktion och brister samt framtida utmaningar och förslag till åtgärder, presenterades på fredagen den 28 oktober vid ett remisseminarium i Ulricehamn.

Seminariet lockade ett 40-tal representanter från åkerinäringen och övriga näringslivet, politiker och tjänstemän. En rad synpunkter lyftes kring behovet av en robust infrastruktur som gör det lätt att flytta både människor och gods. Många anförde också möjligheterna till en förstorad arbetsmarknadsregion, som en högre vägstandard skulle innebära.

Rapporten från Sweco förväntas vara helt klar i mitten av november.

Motiv och troliga nyttor för en utbyggnad av hela väg 40

Motiv för att arbeta för en utbyggnad av hela väg 40

• Väg 40 har låg standard i förhållande till trafikbelastningen
• Andelen tung trafik är relativt stor
• Olika trafikantgrupper blandas
• Stort antal anslutande vägar som ansluter i plan och utgör trafiksäkerhetsrisker
• Sårbarhet vid stopp på en enfilig sträcka i en av landets viktigaste transportstråk.
• Lastbilsflödet på delen Jönköping–Göteborg förväntas till 2050 öka med cirka 45 procent (Kapacitetsutredningen ”Bristanalys av transportsystemet fram till 2025 med tyngdpunkt på kapacitet och effektivitet”)
• Sju av tio containrar som kommer till eller lämnar landet passerar Göteborgs hamn (förra året: 836 000 containrar lastade med åtskilliga miljoner ton varor). En mycket stor del av dessa kommer till, eller ska vidare från Göteborgs hamn med lastbilsfrakt utmed väg 40. Hamnens konkurrenskraft är starkt beroende av ett bra flöde i det omgivande trafiknätet.

Troliga nyttor med motorvägsstandard hela vägen

• Möjligheter för arbetspendling genom kortare restider och ökad trafiksäkerhet.
• Förbättrad transportkvalitet genom säkrare och snabbare transporter och därmed ökad konkurrenskraft hos företagen i området.
• Ökat transportutbyte med andra regioner samt möjligheter till vidgade arbetsmarknader och utbildningsmöjligheter.
• Förutsättningar för en god och attraktiv kollektivtrafik mellan regionerna med vidgade arbetsmarknader och utbildningsmöjligheter som resultat.
• Transportnäringen får det lättare, säkrare och snabbare att transportera gods på en utbyggd motorväg som redan idag är en av landets viktigaste transportsträckor.

I den nationella transportplanen saknas pengar eller konkreta planer för en fortsatt utveckling av väg 40 mellan Ulricehamn och Jönköping. Sträckan nämns inte heller specifikt i Regeringens infrastrukturproposition.

För att skynda på en fortsatt utveckling av stråket har Jönköpings kommun, Ulricehamns kommun och Region Jönköpings län beställt en åtgärdsvalsstudie som beskriver stråkets funktion, brister, utmaningar och förslag till åtgärder. Den 2 december 2016 skickades rapporten till infrastrukturminister Anna Johansson med en tydlig förväntan om att staten omgående börjar planera för en enhetlig vägstandard mellan Sveriges två största städer.

Åtgärdsvalsstudie inklusive bilagor (pdf)

Utdrag ur rapporten

• Sträckningen är ett nationellt och internationellt viktigt stråk med koppling mot Göteborgs hamn. Med en högre vägstandard ges bättre förutsättningar för gods- och persontransporter. Även kollektivtrafiken påverkas positivt, vilket i sin tur bidrar till en större arbetsmarknadsregion.

• Dagens vägsträckning har en rad brister och utgör en flaskhals. Standarden på korsningar är låg, hastighetsbegränsningarna varierande, omkörningssträckorna korta, komforten dålig och vägsträckan anses allmänt störningskänslig.

• Idag passerar 10 000-13 000 fordon dagligen mellan Ulricehamn och Jönköping, varav 1 600-1 700 fordon är tung trafik. Enligt prognoser kommer trafikmängden år 2040 ha ökat till ca 13 000-17 000 fordon/dygn, varav en femtedel tung trafik.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 23 januari 2015, senast ändrad den 4 april 2022 av Elin Ohlsson

Hjälpte informationen på denna sida dig?