Slam från enskilda avloppsanläggningar

Slam från den egna avloppsanläggningen räknas som hushållsavfall. Slamavskiljaren ska tömmas minst en gång per år.

Det är bara kommunen eller kommunens entreprenör som får ta hand om slammet (undantag om dispensbeslut om eget omhändertagande finns, läs nedan). Kommunens entreprenör är för närvarande GJ & Son.

GJ & Son webbplats

Slamdispenser

Har du en modern avloppsanläggning med god funktion finns det möjlighet att ansöka om hämtning av slam vartannat år. Möjlighet till detta ges för fritidshus, en persons-hushåll eller överdimensionerad avloppsanläggning. Du hittar ansökningsblanketter under rubriken Blanketter för boende och miljö.

Det är viktigt att en slamavskiljare töms i tid. Detta eftersom slammet annars kan passera genom slamavskiljaren, vilket gör att det finns risk att efterföljande ledningar och infiltrationsanläggning sätts igen.

Jordbruk med tillgång till sug- och spridarutrustning eller fastighetsägare med tillgång till avvattningsutrustning och latrinkompost kan efter ansökan till Samverkansnämnden miljö och bygg själva få ta hand om sitt slam. Även här gäller att avloppsanläggningen är modern och med god funktion. Avgift för behandling av ansökan tas ut enligt kommunfullmäktiges antagna taxa.

Användningen av avloppsslam får inte leda till olägenheter.

Avloppsslam i jordbruket

Om avloppsslammet ska användas i jordbruket så gäller vissa regler, bland annat 10 månaders karens.

Slam i jordbruket (gödselhantering)

 

 


Publicerat av Gabriela Velasquez den 21 januari 2015, senast ändrad den 28 december 2018 av Ulrika Emtervall

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?