Anpassad grundskola

Barn och ungdomar som har en intellektuell funktionsnedsättning har rätt att gå i anpassad skola. Anpassad skola i Ulricehamns kommun är en del av ordinarie skolverksamhet.

Bild på barn som räcker upp handen i ett klassrum

Att gå i anpassad skola kan se olika ut, men klassen är mindre och har tillgång till flera vuxna jämfört med en klass i grundskolan. Vissa elever kan gå i samma klass som grundskolans elever. Elever i anpassad skola har rätt till fritidsverksamhet. Plats på fritids söker du via den skolan där barnen går.

Var anpassad grundskola finns i kommunen

Anpassad skola har verksamhet på dessa skolor:

Marbäcks skola
Ulrikaskolan
Stenbocksskolan
Tingsholmsgymnasiet

Vad eleverna lär sig

Anpassad grundskola har en egen kursplan med kunskapskrav. De elever som inte kan klara kunskapskraven har möjlighet att gå träningsskola.

Utbildningen inom anpassad grundskola består av samma ämnen som grundskolan men man läser inte moderna språk. Utbildningen kan också omfatta ett eller flera ämnen enligt grundskolans kursplaner, om eleven bedöms ha förutsättningar att klara kunskapskraven i det aktuella ämnet.

På samma sätt som grundskolan är anpassad grundskola obligatorisk upp till årskurs nio. Antalet utbildningstimmar är samma som i grundskolan.

Vad det innebär att gå i anpassad skola

När ett barn har svårigheter att klara kunskapskraven i skolan är det skolans ansvar att utreda varför. Skolan ska anpassa undervisningen efter elevens behov.

Att gå i anpassad skola kan vara ett alternativ när andra insatser har prövats – till exempel att skolan gjort särskilda anpassningar i undervisningen. För att ta reda på om en elev har rätt till anpassad skola gör kommunen en utredning. Vårdnadshavare har rätt att tacka nej till ett erbjudande om att eleven ska utredas för ett mottagande i anpassad skola. Då får barnet fortsätta i den skola hon eller han tillhör. Om vårdnadshavare tackar ja gör kommunen en utredning.

Utredning i fyra delar

Bedömningarna utförs av professionella inom varje område.

Pedagogisk

Den pedagogiska utredningen svarar på frågan om barnet har förutsättningar att få kunskaper motsvarande kunskapskraven i grundskolan.

Psykologisk

Den psykologiska utredningen beskriver barnets intellektuella förmågor och avgör om barnet har någon utvecklingsstörning.

Medicinsk

Den medicinska utredningen ger en bild av barnets hälsa.

Social

Den sociala utredningen ska komplettera de andra delarna. Den visar om det finns förhållanden utanför skolan som påverkar barnets möjlighet att klara av skolarbetet.

Beslut och ändringar

Det är kommunens verksamhetschef för barn- och elevhälsa som på delegation fattar beslut om eleven har rätt till anpassad skola eller inte. När ett beslut om elevens rätt till anpassad skola har fattats har eleven rätt att börja omgående.

Om barnet inte erbjuds anpassad skola, trots att vårdnadshavare önskat det, kan beslutet överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd.

När som helst under barnets skolgång kan vårdnadshavarna själva bestämma om barnet ska gå över till grundskolan. Även personal i anpassad skola kan uppmärksamma om anpassad skola är fortsatt rätt skolform.

Hur elevens framtid påverkas om hen går i anpassad skola

Anpassad skola kan ge eleverna stora möjligheter att utvecklas, men att gå i anpassad skola innebär begränsningar när det gäller framtida utbildnings- och karriärmöjligheter. Därför behövs en noggrann utredning och bedömning innan ett barn börjar på anpassad skola. Det är viktigt att bara de barn som är i behov av denna skolform får en plats.

Med betyg från anpassad grundskola har eleven möjlighet att söka till ett program inom anpassad gymnasieskola. För elever inom träningsskolan finns särskilda program på anpassad gymnasieskola.

Sätts betyg i anpassad grundskola?

Alla elever får ett intyg när de avslutar utbildningen. Om eleven eller elevens vårdnadshavare vill så kan eleven också få ett studieomdöme som beskriver elevens möjlighet att studera.

Betyg och slutbetyg

Eleven eller elevens vårdnadshavare kan också begära att eleven får betyg. Eleven kan få betyg i de ämnen som ges i anpassad grundskola i slutet av varje termin från och med årskurs sex till och med höstterminen i årskurs nio. Slutbetyg sätts vårterminen år nio. I anpassad grundskola kan inte betyg F sättas, däremot kan en elev bli utan betyg i ett ämne när elevens kunskaper inte motsvarar lägst nivå E.

Elever som läst något ämne enligt grundskolans kursplan har rätt att få grundskolebetyg i det ämnet. Det betyder att eleven kan få två betygsdokument, ett med enstaka ämnen i grundskolan och ett med övriga ämnen i anpassad grundskola.

Vad är träningsskola?

Inom anpassad grundskola finns grenen träningsskola som är en skolform för barn och ungdomar som bedöms inte ha förutsättningar att klara kunskapskraven inom anpassad grundskola.

I träningsskolan är undervisningen mer praktiskt inriktad än i anpassad grundskola.

Kursplan

Träningsskolans kursplan består av fem ämnesområden:

  • Estetisk verksamhet
  • Kommunikation
  • Motorik
  • Vardagsaktivitet
  • Verklighetsuppfattning

I kursplanen finns kunskapskraven beskrivna i två nivåer inom varje ämnesområde; grundläggande samt fördjupade kunskaper. Elever i träningsskolan bedöms efter individuella förmågor och kan inte bli icke godkända. Det sätts inte betyg i träningsskolan.

Anpassad skola har verksamhet på dessa skolor:

Marbäcks skola
Ulrikaskolan
Stenbocksskolan
Tingsholmsgymnasiet

Publicerat av Ulricehamns kommun den 26 februari 2015, senast ändrad den 13 november 2023 av Anders Rosenberg

Hjälpte informationen på denna sida dig?