Förorenade områden

Förorenade områden är platser som riskerar att skada eller skapa olägenhet för miljön eller människors hälsa.

plats för den tredje dammen på lassalyckan efter att ytan har grävts ut

Ansvaret och skyldigheterna för det förorenade områden ligger dels på den som förorenat området, dels på fastighetsägaren.

Ett förorenat område kan vara ett mark- eller vattenområde, grundvatten, en byggnad eller en anläggning. Orsaken till föroreningarna kan kopplas till tidigare och nuvarande industrier eller annan verksamhet som påverkat miljön negativt. Ibland kallas ett förorenat område även för föroreningsskada, det är i praktiken samma sak. Förorenade områden är framför allt tidigare industrier, som till exempel kemisk industri, träimpregnering, massa- och pappersindustri och glasbruk, som har orsakat giftiga ämnen i förorenad mark och vatten.

Ansvarig för efterbehandling och undersökning är i första hand den som bedriver eller har bedrivit den verksamhet som orsakat föroreningen. Här ingår även den som gör så att en förorening kan spridas, till exempel den som schaktar eller gräver i ett förorenat område.

Den ansvarige är den som betalar

Om det inte finns någon verksamhetsutövare som är ansvarig för efterbehandlingen är var och en som förvärvat fastigheten efter den 1 januari 1999 – och då känt till eller borde ha upptäckt föroreningen – ansvarig för undersökning och efterbehandling.

Den ansvarige är skyldig att bekosta de efterbehandlingsåtgärder som behövs.

Anmälan om efterbehandling

Innan du som ansvarig kan påbörja efterbehandling av ett förorenat område behöver du anmäla detta till tillsynsmyndigheten.

Om den som äger eller brukar en fastighet upptäcker en förorening som kan innebära skada för människors hälsa eller miljön ska kommunen eller länsstyrelsen genast underrättas.

Använd denna blankett:

Misstanke om förorening

Vid misstanke om att ett område kan vara förorenat ska markens status alltid utredas. Kontakta tillsynsmyndigheten för att få mer information.

Frågor & svar

 1. Jag ska eventuellt köpa en fastighet och det finns misstanke om att den är förorenad, vad är det som gäller? Vad ska man tänka på?
  Svar: Det är köparen av en fastighet som har undersökningsplikt. För en fastighet för privatbostad gäller att du ska ha känt till föroreningen för att du ska kunna bli ansvarig för en förorening enligt miljöbalkens regler. Vi rekommenderar att du ställer frågor till mäklaren och säljaren om det finns några indikationer på föroreningar, om det funnits någon industriverksamhet på platsen tidigare eller om de har kännedom om att fastigheten inventerats av länsstyrelsen eller kommunen.För säkerhets skull kan du även kontakta länsstyrelsen eller kommunen för att fråga om de har någon information om den fastighet du är intresserad av. En fastighetsmäklare som har information om att en fastighet är misstänkt eller konstaterat förorenad måste upplysa en potentiell köpare om det.
 2. Vem är ansvarig för att åtgärda föroreningarna?Svar: Om du vet med dig att fastigheten du köper är förorenad, riskerar du att få bekosta undersökningar och en eventuell sanering. Du bör ha i åtanke att detta kan bli mycket dyrt. En köpare av en fastighet ansvarar dock bara om den som orsakat föroreningen inte finns kvar. Enligt miljöbalken är det i första hand det företaget eller den som har orsakat föroreningen som ansvarar för att undersöka och sanera en fastighet. I många fall finns det ingen ansvarig förorenare kvar att rikta kraven mot. Detta kan bero på att verksamheten/företaget har upphört. I de fallen kan fastighetsägaren istället bli ansvarig.Om man förvärvar en fastighet som misstänks vara förorenat och det inte finns någon ansvarig verksamhet kvar, går ansvaret över på den nya fastighetsägaren.
 3. Är det farligt att vistas på min fastighet?
  Svar: Risken måste bedömas från fall till fall. Man kan utsättas för föroreningar på olika sätt, till exempel genom att få i sig förorenad jord, dricka förorenat dricksvatten eller andas in föroreningar som förångats från marken till inomhusluften. Det är dock få platser som är så förorenade att det är direkt farligt att vistas där. Har du eller någon annan exploaterat din fastighet innebär det med stor sannolikhet att det grävts i marken och tillförts ny matjord. Därmed bör eventuella föroreningar finnas längre ner i marken.
  Riskerna är då främst kopplade till grävarbeten och grundvatten. För att få svar på de faktiska riskerna krävs dock någon form av undersökning där man kan jämföra halterna på din fastighet med gränsvärden och medicinska studier.
 4. Vad ska jag göra om jag upptäcker en förorening på min fastighet?
  Svar: Om du upptäcker en förorening på din fastighet som du tror kan vara skadlig för människor eller miljön, är du enligt miljöbalken skyldig att lämna upplysningar om detta. Sådan information ska du lämna till tillsynsmyndigheten, vilket i detta fall är miljö- och byggnämnden. Enklast mejlar du till miljo@ulricehamn.se eller ring 0321-595000 (vx).
 5. Vad bör jag tänka på om jag ska sälja en fastighet som kan vara förorenad?
  Svar: Som fastighetsägare är det bra att känna till om ens fastighet är eller kan vara förorenad, till exempel om man avser att utföra markarbeten av något slag. Om din fastighet är inventerad eller om en förorening konstaterats på din fastighet har du en skyldighet att informera köparen om detta vid försäljning av fastigheten.

Om det inte finns någon verksamhetsutövare som är ansvarig för efterbehandlingen är var och en som förvärvat fastigheten efter den 1 januari 1999 – och då känt till eller borde ha upptäckt föroreningen – ansvarig för undersökning och efterbehandling.

Den ansvarige är skyldig att bekosta de efterbehandlingsåtgärder som behövs.


Publicerat av Ulricehamns kommun den 30 januari 2015, senast ändrad den 26 mars 2020 av Kajsa Klasson Frisell

Hjälpte informationen på denna sida dig?