Förorenade områden

Förorenade områden är platser som riskerar att skada eller skapa olägenhet för miljön eller människors hälsa.

plats för den tredje dammen på lassalyckan efter att ytan har grävts ut

Ansvaret och skyldigheterna för det förorenade områden ligger dels på den som förorenat området, dels på fastighetsägaren.

Ett förorenat område kan vara ett mark- eller vattenområde, grundvatten, en byggnad eller en anläggning. Orsaken till föroreningarna kan kopplas till tidigare och nuvarande industrier eller annan verksamhet som påverkat miljön negativt. Ibland kallas ett förorenat område även för föroreningsskada, det är i praktiken samma sak. Förorenade områden är framför allt tidigare industrier, som till exempel kemisk industri, träimpregnering, massa- och pappersindustri och glasbruk, som har orsakat giftiga ämnen i förorenad mark och vatten.

Ansvarig för efterbehandling och undersökning är i första hand den som bedriver eller har bedrivit den verksamhet som orsakat föroreningen. Här ingår även den som gör så att en förorening kan spridas, till exempel den som schaktar eller gräver i ett förorenat område.

Den ansvarige är den som betalar

Om det inte finns någon verksamhetsutövare som är ansvarig för efterbehandlingen är var och en som förvärvat fastigheten efter den 1 januari 1999 – och då känt till eller borde ha upptäckt föroreningen – ansvarig för undersökning och efterbehandling.

Den ansvarige är skyldig att bekosta de efterbehandlingsåtgärder som behövs.

Anmälan om efterbehandling

Innan du som ansvarig kan påbörja efterbehandling av ett förorenat område behöver du anmäla detta till tillsynsmyndigheten.

Om den som äger eller brukar en fastighet upptäcker en förorening som kan innebära skada för människors hälsa eller miljön ska kommunen eller länsstyrelsen genast underrättas.

Misstanke om förorening

Vid misstanke om att ett område kan vara förorenat ska markens status alltid utredas. Kontakta tillsynsmyndigheten för att få mer information.

 

 


Publicerat av Ulricehamns kommun den 30 januari 2015, senast ändrad den 22 oktober 2019 av Kajsa Leidek

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?