Jordbruk och djurhållning

Jordbruksföretag kan påverka miljön genom till exempel hantering av bekämpningsmedel, gödsel, kemikalier och avfall. De räknas som miljöfarlig verksamhet utifrån miljöbalken. Beroende på storlek räknas jordbruk och lantbruk som antingen B- eller C-verksamheter.

En tupp och hönor i ett hönshus. Foto: Jan TöveEn tupp och hönor i ett hönshus. Foto: Jan Töve

Är du osäker på om din verksamhet kräver en anmälan, hör av dig till miljöenheten i god tid så kan du få hjälp och råd.

Anmälan

Du anmäler jordbruksverksamhet till kommunen på blanketten Anmälan om miljöfarlig C-verksamhet – Jordbruk.

Avgifter för handläggning och tillsyn

För handläggningen av anmälan av C-verksamhet – jordbruk kommer kommunen ta ut en avgift. Avgiften baseras på en timavgift enligt kommunfullmäktiges fastställda taxa.

Året efter du har anmält din verksamhet kommer du som verksamhetsutövaren behöva betala en årlig tillsynsavgift. Avgiftens storlek varierar efter vilken verksamhet som anmäls.

Inspektioner

Kommunen gör inspektioner för att se att verksamhetsutövaren känner till och följer den lagstiftning som gäller på området. Inspektionerna är oftast så kallade rutininspektioner. Dessa görs med olika intervall beroende på det antal djurenheter som finns i verksamheten. Rutininspektioner brukar som regel föranmälas. Vi kan också göra inspektioner då ett klagomål kommit in till kommunen. Normalt är våra inspektioner förenade med en avgift. Denna betalas antingen genom en årlig avgift eller genom debitering i efterhand.

Uppgift att kontrollera och ge råd till förbättring

Vår uppgift vid besöken är att kontrollera och informera om den lagstiftning som gäller inom området. Utsläpp till luft, mark och vatten är exempel på miljöstörningar som kan uppkomma. Vi går igenom dokumentation som är aktuell för gården, till exempel sprutjournaler och kontrollrapport på dieselcisternen. Kommunen bedömer vad som är godtagbart i varje enskilt fall.

En sammanfattning och en inspektionsrapport

Efter inspektionen görs en sammanfattning av vad som setts och gjorts. En inspektionsrapport kommer också att skickas ut. Har du synpunkter eller frågor på inspektionen eller rapporten, så är du välkommen att höra av dig till miljöenheten.

Egenkontroll

Kravet på egenkontroll gäller alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som riskerar att orsaka olägenheter eller skada för människors hälsa eller för miljön. Enligt miljöbalken (1998:808) innebär egenkontroll att företagen själva ska kontrollera sin verksamhet så att minsta möjliga miljöpåverkan sker.

Förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll

Djurskydd​

Det är Länsstyrelsen som ansvarar för djurskyddskontrollen. Läs mer på Länsstyrelsen webbplats. Det är även dit man vänder sig om man vill anmäla om man tror eller ser att ett djur inte sköts på rätt sätt.

Avloppsslam från jordbruket

Om avloppsslammet ska användas i jordbruket så gäller vissa regler, bland annat 10 månaders karens.  Kraven är vidare till för att minimera risken för smitta. Enligt Naturvårdsverket får avloppsslam inte användas på:

  • betesmark
  • åkermark som ska användas inom 10 månader för bete eller om vallfodergrödor ska skördas, detta räknat från slamspridningstillfället
  • mark där man odlar, eller att man inom 10 månader kommer att odla bär, potatis, rotfrukter, grönsaker, frukt eller grödor som är i kontakt med jorden och normalt konsumeras råa

Jordbruk med tillgång till sug- och spridarutrustning eller fastighetsägare med tillgång till avvattningsutrustning och latrinkompost kan efter ansökan till miljö- och byggnämnden själva få ta hand om sitt slam. Även här gäller att avloppsanläggningen är modern och med god funktion.

Avgift för behandling av ansökan tas ut enligt kommunfullmäktiges antagna taxa.

Användningen av avloppsslam får inte leda till olägenheter.

Kommunen gör inspektioner för att se att verksamhetsutövaren känner till och följer den lagstiftning som gäller på området. Inspektionerna är oftast så kallade rutininspektioner. Dessa görs med olika intervall beroende på det antal djurenheter som finns i verksamheten. Rutininspektioner brukar som regel föranmälas. Vi kan också göra inspektioner då ett klagomål kommit in till kommunen. Normalt är våra inspektioner förenade med en avgift. Denna betalas antingen genom en årlig avgift eller genom debitering i efterhand.

Uppgift att kontrollera och ge råd till förbättring

Vår uppgift vid besöken är att kontrollera och informera om den lagstiftning som gäller inom området. Utsläpp till luft, mark och vatten är exempel på miljöstörningar som kan uppkomma. Vi går igenom dokumentation som är aktuell för gården, till exempel sprutjournaler och kontrollrapport på dieselcisternen. Kommunen bedömer vad som är godtagbart i varje enskilt fall.

En sammanfattning och en inspektionsrapport

Efter inspektionen görs en sammanfattning av vad som setts och gjorts. En inspektionsrapport kommer också att skickas ut. Har du synpunkter eller frågor på inspektionen eller rapporten, så är du välkommen att höra av dig till miljöenheten.


Publicerat av Ulricehamns kommun den 21 januari 2015, senast ändrad den 30 september 2019

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?