Pågående detaljplan Skottek 1:10, ”campingområdet”

Här hittar du information om detaljplanen Skottek 1:10 ”campingområdet”

Syfte

Syftet med detaljplanen är att pröva markens lämplighet för en utveckling och expansion av den befintliga campingverksamheten för Skotteksgårdens Camping och Stugby.

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade på delegation 2018-10-01 att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för Skottek 1:10, Skottek 1:8 och del av Bogesund 1:230.

Beskrivning

Gällande detaljplan är från 1988 och möjliggör för användningen samlingslokaler. Planen togs fram i samband med att Ulricehamns missionsförsamling utökade sin verksamhet med bland annat logimöjligheter. För att utveckla dagens campingverksamhet behövs alltså en ny detaljplan tas fram, dels för att användningen samlingslokaler inte möjliggör för camping och dels för att markytan öster om campingen som tas i anspråk i samband med utvecklingen ej är planlagd

Kontakta planarkitekt

Namn: Sebastian Norgren
E-post: sebastian.norgren@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 52 52

Tidplan

Detaljplanen handläggs med ett standardförfarande. Ett standardförfarande kan tillämpas om förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande. Detaljplanen får inte heller antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Samråd

Kvartal 1 2023.

Granskning

Mer information kommer.

Antagande

Mer information kommer.

Publicerat av Helen Einarsson den 16 februari 2022, senast ändrad den 2 juni 2022 av Elin Ohlsson

Adress

E-post: plan@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?