Skottek 1:10, ”campingområdet”

Här hittar du information om detaljplanen Skottek 1:10, ”campingområdet”.

Karta över planområdet

 

Syfte med detaljplanen

Syftet med detaljplanen är att bekräfta den befintliga campingverksamheten samt att möjliggöra för en begränsad utveckling. Detaljplanen syftar även till att säkerställa och tillgängliggöra allmänhetens tillgång till Åsundens strandlinje samt att bevara och skydda platsens höga naturvärden.

Beskrivning

Gällande detaljplan är från 1988 och möjliggör för användningen samlingslokaler. Planen togs fram i samband med att Ulricehamns missionsförsamling utökade sin verksamhet med bland annat logimöjligheter. För att det ska vara möjligt att utveckla  campingverksamheten behövs alltså en ny detaljplan tas fram, eftersom campingen inte är förenlig med gällande detaljplan.

Skotteksgårdens Camping & Stugby har funnits på platsen sedan 1999. Under åren som har gått har campingens verksamhet utvecklats med flera utbyggnader och tillbyggnader utan stöd av detaljplan. Ett delsyfte med detaljplanen är att i viss mån bekräfta befintliga byggnadsförhållanden.

Vad har hänt sedan samrådet?

Fastighetsägaren till Skottek 1:10 har valt att avbryta samarbetet med kommunen och därigenom även planarbetet. Kommunstyrelsen i Ulricehamn har därefter tagit ett beslut om att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ska fortsätta arbetet med detaljplanen, men med en ny inriktning. Detaljplanens syfte har som en konsekvens av detta ändrats.

Planområdet har minskats för att inte inkludera fastighet Bogesund 1:230. Den genomförda dagvattenutredningen av Ulricehamns Energi AB (UEAB) visar på att stora delar av fastigheten Bogesund 1:230 inte är lämplig att bebygga utifrån dagvattensynpunkt.

Illustration i 3D

I ArcGIS Urban har du möjlighet att se och jämföra samrådsförslaget och granskningsförslaget i 3D. På sidan kan du själv se hur planen kan komma att påverka områdets sol- och skuggförhållanden och hur en illustrerad byggrätt kan komma att uppföras på platsen.

Granskningsförslag för Skottek 1:10 m.fl. i ArcGIS Urban

Granskning pågår 20 maj – 10 juni 2024

Ett förslag till ny detaljplan för Skottek 1:10 m.fl. har tagits fram och ställs ut på granskning. Har du synpunkter på förslaget ska du lämna in dem skriftligt, via e-post, e-tjänst eller brev, till kommunen senast 10 juni 2024. Handlingarna hittar du via länkarna nedan, de finns också att tillgå i stadshusets foajé och på Höjdgatan 3 i Ulricehamn.

Synpunkter kan lämnas på följande sätt:

Märk med ”Dnr 2018-470”.

Kom ihåg att ange ditt namn och adress/fastighetsbeteckning när du yttrar dig.

Granskningens syfte

Granskningen syftar till att förbättra beslutsunderlaget genom att samla in information och synpunkter. Kommunen samråder bland annat med länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, sakägare och boende som berörs.

Granskningsmöte i form av ”öppet hus”

Kommunen kommer att hålla ett informationsmöte i form av ”öppet hus” där representanter från kommunen deltar och berättar mer om detaljplanen och svarar på eventuella frågor.

  • Datum: tisdag 4 juni 2024
  • Plats: kommunfullmäktiges sessionssal, våning 2 i stadshuset
  • Öppet för besök mellan klockan 16.00 till 18.00

Välkomna!

Tidplan

Detaljplanen handläggs med ett standardförfarande. Ett standardförfarande kan tillämpas om förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande. Detaljplanen får inte heller antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Nyhetsbrev om pågående planer

Vill du hålla dig uppdaterad om pågående detaljplaner i kommunen? Prenumerera på våra nyhetsbrev om specifika planer för mer information.

Prenumerera på nyhetsbrev om pågående detaljplaner

Tidslinje över detaljplaneprocessen, som visar att detaljplanen är under granskning

Publicerat av Helen Einarsson den 16 februari 2022, senast ändrad den 22 maj 2024

Kontakt

Adress

E-post: plan@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?