Rivning

Ett rivningslov är ett skriftligt tillstånd som ger sökande lov att få riva hela eller delar av byggnad. Att flytta en byggnad från en plats till en annan innebär att byggnaden rivs. I dessa fall krävs både rivningslov på den gamla platsen och bygglov på den nya platsen. 

Var ska du riva?

Du behöver ansöka om rivningslov om:

 • din tomt ligger inom detaljplanerat område och du vill riva en hel eller en del av en byggnad som inte är en friggebod 
 • utanför ett område med detaljplan, om kommunen har beslutat att det krävs rivningslov genom områdesbestämmelser. 

Inom detaljplanelagt område  

Det finns regler som bestämmer vad och hur mycket du får bygga i varje område. Ibland tillåter inte detaljplanen mer än en bostad per fastighet (tomt). Detaljplanen bestämmer även yttre utformning och begränsar byggnadernas omfattning och placering. 

Karta över gällande detaljplaner

Du behöver göra en rivningsanmälan om:

 • din tomt är utanför detaljplan och du vill riva en huvudbyggnad eller en del av en huvudbyggnad. 

Du behöver varken rivningslov eller göra en rivningsanmälan om:

 • du vill riva en byggnad eller del av en byggnad som du får bygga utan bygglov eller anmälan, till exempel en friggebod. Även Skyltar och plank krävs inget rivningslov för.  

Inom detaljplanelagt område  

Om det finns en bestämmelse om rivningsförbud i detaljplan eller områdesbestämmelser innebär det att byggnadsnämnden inte kan bevilja rivningslov. Frågan om byggnaden får rivas är då redan avgjord i detaljplanen eller områdesbestämmelserna. Detta gäller oavsett om det görs en annan bedömning av byggnadens värden idag än vad som gjordes när planen antogs.

Karta över gällande detaljplaner

Kulturmiljöprogram

Om byggnaden är gammal behöver du först kontrollera om den har kulturhistoriskt värde. På kommunens hemsida kan du se om din fastighet finns inom kulturmiljöprogrammet.

Kulturmiljöprogram 

Gör din ansökan

För att kommunen ska kunna handlägga ditt ärende så att du kan få ditt rivningslov, krävs att din ansökan och handlingarna är kompletta.

Bifoga rätt handlingar och ritningar till din ansökan:

För att kunna handlägga ditt ärende behövs tydliga handlingar som redovisar vad du vill göra.

 • Ett kartunderlag som redovisar vilken byggnad eller del av byggnad som ska rivas. Kartan kan beställas gratis av kommunen.
 • rivningsplan
 • foto på byggnadens samtliga fasader
 • kontrollplan (vid enkla ärenden kan kommunens enkla kontrollplan användas)
 • anmälan om kontrollansvarig (om det krävs)
 • om byggnaden hyser kulturmässiga värden kan man behöva göra en antikvarisk förundersökning eller få ett antikvariskt utlåtande om byggnaden.

Kontrollplan

Kontrollplanen ska redogöra för de kontroller som behöver utföras för att säkerställa kvaliteten i det du ska bygga. Den ska beskriva vem som ska utföra kontrollen, vilka av kontrollerna som kan kräva särskilda sakkunniga samt mot vad kontrollen sker. Exempel är mot ritningar, branschregler och om bestämmelser i bygglagstiftningen.

En kontrollplan är till för att samhällets krav på de tekniska egenskaperna ska bli uppfyllda. Den ska alltså inte uppfylla byggherrens önskemål om detaljutförande, finishdetaljer som inte berör de tekniska kraven. Dessa frågor är frågor mellan entreprenören och byggherren.
Kontrollplaner 

Kontrollansvarig

Huvudregeln är att det ska finnas en eller flera kontrollansvariga vid utförande av åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan. Byggnadsnämnden gör bedömningen i varje enskilt ärende om kontrollansvarig krävs, detta meddelas under handläggningens gång Den kontrollansvariga ska ha den kunskap, erfarenhet och lämplighet som behövs för uppgiften. En kontrollansvarig måste kunna intyga detta genom att vara certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan.

Anmälan om kontrollansvarig (e-tjänst) 

Hur lång tid tar en rivningsanmälan eller en rivningsansökan?

Gäller ärendet bygganmälan ska du få ett startbesked inom fyra veckor från det datum då din ansökan är komplett. Handläggningstiden kan förlängas en gång med ytterligare fyra veckor om projektet eller förutsättningarna på platsen är komplicerade.

Gäller ärendet bygglovsansökan ska du få ett beslut inom tio veckor från det datum då din ansökan är komplett. Handläggningstiden kan förlängas en gång med ytterligare tio veckor om projektet eller förutsättningarna för platsen är komplicerade. Om man som sökande skickar in ytterligare underlag på eget initiativ i ärendet räknas tidsfristen från den dagen då det nya underlaget kom in till byggnadsnämnden. Med eget initiativ menas om man som sökande vill ändra sin ansökan.

Avgift

Avgift

Den avgift som byggnadsnämnden tar ut för handläggningen av ett ärende om lov, förhandsbesked eller anmälan ska redovisas i beslutet. Redovisningen ska vissa hur avgiften har fastställts.

Avgiften för åtgärden är olika från gång till gång. Detta kan bero på bland annat:

 • var du bygger, om det är inom eller utanför detaljplanerat område
 • byggnadens eller anläggningens storlek
 • hur avancerat byggnationen är

Nedan kan du se exempel på vad en slutgiltig avgift kan hamna omkring.

Avgifter tas ut vid beslut om lov, startbesked och avslag. Om du tar tillbaka din ansökan eller anmälan där handläggningen är påbörjad tas en avgift ut för nedlagd tid.

Exempel på avgift: Exempel för ett rivningslov gällande en byggnad med en area om cirka 130 -199 kvm. Kan avgiften hamna omkring 12 000 – 18 000 kr. Innebär rivningslovet en avvikelse från gällande detaljplan blir avgiften högre.

Du behöver ansöka om rivningslov om:

 • din tomt ligger inom detaljplanerat område och du vill riva en hel eller en del av en byggnad som inte är en friggebod 
 • utanför ett område med detaljplan, om kommunen har beslutat att det krävs rivningslov genom områdesbestämmelser. 

Inom detaljplanelagt område  

Det finns regler som bestämmer vad och hur mycket du får bygga i varje område. Ibland tillåter inte detaljplanen mer än en bostad per fastighet (tomt). Detaljplanen bestämmer även yttre utformning och begränsar byggnadernas omfattning och placering. 

Karta över gällande detaljplaner

Du behöver göra en rivningsanmälan om:

 • din tomt är utanför detaljplan och du vill riva en huvudbyggnad eller en del av en huvudbyggnad. 

Du behöver varken rivningslov eller göra en rivningsanmälan om:

 • du vill riva en byggnad eller del av en byggnad som du får bygga utan bygglov eller anmälan, till exempel en friggebod. Även Skyltar och plank krävs inget rivningslov för.  

Inom detaljplanelagt område  

Om det finns en bestämmelse om rivningsförbud i detaljplan eller områdesbestämmelser innebär det att byggnadsnämnden inte kan bevilja rivningslov. Frågan om byggnaden får rivas är då redan avgjord i detaljplanen eller områdesbestämmelserna. Detta gäller oavsett om det görs en annan bedömning av byggnadens värden idag än vad som gjordes när planen antogs.

Karta över gällande detaljplaner

Kulturmiljöprogram

Om byggnaden är gammal behöver du först kontrollera om den har kulturhistoriskt värde. På kommunens hemsida kan du se om din fastighet finns inom kulturmiljöprogrammet.

Kulturmiljöprogram 

Publicerat av Ida Johansson den 22 september 2023, senast ändrad den 30 januari 2024 av Elin Ohlsson

Hjälpte informationen på denna sida dig?