Beslut i korthet, kommunfullmäktige 22 juni

Här får du en kortfattad beskrivning av beslut som togs under mötet den 22 juni. Se ärenden och handlingar för fullständig information.

Flaggor utanför stadshuset i Ulricehamn

Extra stöd till föreningslivet i Ulricehamn

Underlag och handlingar för ärendet (pdf)

Nu är det möjligt för föreningar som är i behov av att göra större investeringar att få stöd från kommunen. Det efter att kommunfullmäktige antog de riktlinjer som tagits fram för att underlätta för föreningslivet, när det ekonomiska stödet som ges inom ramen för kommunens ordinarie föreningsbidrag inte räcker till.

Stödet blir aktuellt om kommunens resultatprognos den 31 augusti varje år överstiger det budgeterade resultatet. För att kunna ansöka om bidraget behöver föreningen utöver kommunen ha minst en till delfinansiär. Föreningen ska även stå för en egen finansieringsdel på minst 20 procent av totalkostnaden för investeringen. Bidraget från kommunen kommer att vara max 30 procent av projektkostnaden.

Ny handlingsplan för jämställdhet på gång

Underlag och handlingar för ärendet (pdf)

I en motion till kommunfullmäktige föreslås att kommunen förnyar handlingsplanen för jämställdhet och anordnar en stående jämställdhetsutbildning för kommunens alla verksamheter och politiker. Utbildningen ska bringa kunskap i frågan, inför det fortsatta jämställdhetsarbetet. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en ny handlingsplan för jämställdhet, som innefattar utbildning och riktlinjer för hur arbetet ska utvärderas och återrapporteras.

Strategi ska visa vägen i evenemangsfrågor

Underlag och handlingar för ärendet (pdf)

I en motion till kommunfullmäktige föreslås att en strategi för stöd till större evenemang ska tas fram, för att koordinera evenemangsfrågorna. Strategin ska ligga till grund för vilka evenemang som ska prioriteras och vilka evenemangsarenor som ska utvecklas. Den ska även visa vägen i hur evenemangsarbetet ska organiseras och ansvarsfördelas. Under mötet beslutar kommunfullmäktige att kommunstyrelsen och Stadshus AB får i uppdrag att ta fram en evenemangsstrategi som ska omfatta hela koncernen.

Övriga ärenden som togs upp på mötet

Underlag och handlingar för alla ärenden (pdf)

 • Årsredovisning 2021 Tolkförmedling Väst
 • Årsredovisning 2021 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
 • Årsredovisning 2021 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
 • Budget- och verksamhetsuppföljning april 2022
 • Hälso- och sjukvårdsavtal
 • Färdplan Nära vård
 • Finanspolicy
 • Riktlinjer för placering av pensionsmedel
 • Svar på motion om tvåtaktsmotorer
 • Svar på motion om fri pedagogisk lunch för VFU-studenter
 • Svar på motion om ökad självbetjäning på skolbiblioteken
 • Svar på motion om utbildning i digitala system anpassat för äldre

Inkomna motioner och medborgarförslag

Inkomna motioner och medborgarförslag (pdf)

Publicerat av Elin Ohlsson den 23 juni 2022, senast ändrad den 23 juni 2022