Beslut i korthet kommunstyrelsen 8 september 2022

Här får du en kortfattad beskrivning av beslut som togs under mötet den 8 september. Se ärenden och handlingar för fullständig information.

Flaggor utanför stadshuset i Ulricehamn

Allmänhetens frågestund förs in i fullmäktiges arbetsordning

Efter förslag från politikerna i demokratiberedningen införs vissa förändringar i fullmäktiges arbetsordning. Beredningens slutrapport var uppe för beslut i fullmäktige 27 januari 2022. Som en följd av beslutet har förvaltningen ändrat i fullmäktiges arbetsordning och det är denna ändring som nu kommunstyrelsen har beslutat att säga ja till. En av ändringarna är införandet av allmänhetens frågestund. Frågestunden är förknippad med vissa regler.

Exempel på regler:

 • Frågestund ska genomföras minst två gånger per år.
 • En fråga ska vara skriftlig och undertecknad med namn och kontaktuppgift.
 • Frågan får inte vara av allmän karaktär utan ska behandla ett kommunalt förhållande, frågan får inte heller röra myndighetsutövning mot enskild.
 • En fråga får inte vara mer omfattande än att den kan läsas upp på två minuter.

Beslutet ska nu vidare till kommunfullmäktige.

Underlag och handlingar för ärendet (pdf)

Motion om minnesmonument för utlandsveteraner antas

En motion om att inrätta ett minnesmonument för utlandsveteraner antas genom att det inrättas en plats i kommunen för organisationer att uppföra minnestavlor.

Mattias Green-Andersson (S) lämnade en motion om att Ulricehamns kommun uppför en sten eller ett monument för att hedra utlandsveteraner från trakten. Politikerna tog beslut om att förslaget behövde utredas. Uppdraget till förvaltningen blev att undersöka behovet av en gemensam minnesplats som riktar sig till fler. En plats vid dammen i Ulrikaparkens norra del föreslås nu bli en minnesplats där organisationer kan uppföra minnestavlor. Intresserade organisationer som uppfyller vissa krav får då själva ta fram och bekosta minnestavlor och eventuella invignings- och minnesceremonier.

Fullmäktige fattar det slutliga beslutet.

Underlag och handlingar för ärendet (pdf)

Avtal med Navet science center i Borås

Ulricehamns kommun beslutar att ingå ett avtal om samarbete med Navet science center i Borås från och med den 1 januari 2023. Navet verkar bland annat för att inspirera barn, unga och allmänhet till fördjupad kunskap inom naturvetenskap, teknik och matematik. De använder sig av sådant som temabesök från skolklasser, uppsökande verksamhet och utlån av undervisningsmaterial.

I mars i år skickade Navet en inbjudan till Ulricehamns kommun om att ingå avtal. Borås, Mark, Svenljunga och Tranemo kommuner hade då ett sådant avtal. Företaget hade under 2021 genomfört en dialog med användare, uppdragsgivare och samarbetspartners om hur deras behov ser ut. Utifrån detta och den affärsplan det lett fram till bjöd man in Ulricehamns kommun till samarbete. Kostnaden för 2023 beräknas bli 530 000 kronor.

Underlag och handlingar för ärendet (pdf)

Investeringsmedel till solceller vid Hössna och Vegby skola

Ansökan om investeringsmedel beviljas för installation av solceller vid Hössna och Vegby skola. Det handlar om 1,5 miljoner kronor som finansieras via avsatta medel för energieffektiviseringar och tillgänglighetsanpassningar i årets investeringsbudget. De båda skolorna håller för närvarande på att renoveras.

I Vegby handlar det om 186 solpaneler som ska installeras på en yta av 344 kvadratmeter. I Hössna handlar det om 75 paneler på 166 kvadratmeter. Besparingseffekten av investeringen är osäker, bland annat för att installation av ny värmekälla görs på båda skolorna. Men det beräknas att kommunen genom investeringen undviker att släppa ut 48 000 kilo koldioxid per år.

Underlag och handlingar för ärendet(pdf)

Övriga ärenden som togs upp under mötet

Underlag och handlingar (pdf)

Ärenden som ska vidare för beslut i kommunfullmäktige

 • Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning antas, med en ändring i avsnittet om valberedning och arvodesberedning.
 • Revidering av kommunstyrelsens reglemente antas.
 • Kommunstyrelsen säger ja till att information i dokumentet Riktlinjer för politisk organisation förs in i andra dokument. Därmed försvinner behovet av Riktlinjer för politisk organisation och dokumentet upphävs från och med 2023.
 • Arbetsordning för tillfälliga fullmäktigeberedningar tillsammans med bilagan Praktiskt arbetssätt för medborgardialog antas.
 • Policy för miljöarbetet antas.
 • En förändring av hur Ulricehamn och Tranemo samverkar kring IT antas. Samverkan övergår från nämndsamverkan till avtalssamverkan. Därmed avvecklas den politiska nämnden för IT.
 • Inriktningsbeslut om volymhandel på Hesters industriområde återremitteras.
 • Utökat verksamhetsområde för vatten och avlopp för Holmared 1:25 antas.
 • Årsredovisning för Stiftelsen Adolf Molanders Minne godkänns och stiftelsens styrelse beviljas ansvarsfrihet.
 • Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för kvartal ett 2022 lämnas till kommunens revisorer och läggs till handlingarna.
 • Motionen om att göra Stora torget mer tillgängligt för alla anses vara under genomförande. Detta med hänvisning till att planering pågår för att bygga om och tillgänglighetsanpassa både gågatan och Stora torget.
 • Motionen om att Ulricehamns kommun ska erbjuda personalen möjlighet till minst fyra veckors sammanhängande semester under årets alla dagar avslås.
 • Motionen om att sänka åldern för gratis kollektivtrafik från 75 till 65 år anses vara under utredning. Förslaget anses vara under utredning med hänvisning till arbetet med budget för 2023.
 • Motionen om sällanköpshandel på Rönnåsen etapp 2 återremitteras.
 • Motionen gällande Ulricehamns biosfär Naturpark avslås. Det görs med hänvisning till förväntade resurskrävande insatser och låga positiva effekter.
 • Motionen om antagande av strategisk energi- och klimatplan anses tillgodosedd med hänvisning till annat arbete som redan pågår.

Kommunstyrelsens beslutsärenden

 • Dokumentet Pensionspolicy antas och därmed upphävs de tidigare styrdokumentet Avtalspension-policy för särskild avtalspension och Pensionssparande genom löneavstående, löneväxling.
 • Regler för resekostnader vid högskolestudier antas och ersätter tidigare regler.
 • Budget och verksamhetsplan 2023-2025 Tolkförmedling Väst godkänns.
 • Behovsutredning för 2023-2025 för miljöenheten, och miljö- och byggnämndens begäran om medel tas med för beaktande i budgetprocessen.
 • Behovsutredning för 2023-2025 för byggenheten, och miljö- och byggnämndens begäran om medel tas med för beaktande i budgetprocessen.
 • Kommunstyrelsen godkänner samverkansavtalet om naturbruksutbildningar för 2023-2026.
 • Kommunstyrelsen tillför verksamheten för kultur och fritids 62 000 kronor för medfinansiering av projekt- och finansieringslots.
 • Ulricehamns kommun avsätter medel i budget för medfinansiering av ny programperiod för Leader Sjuhärad 2023-2027 med 491 610 kronor per år.
 • Kvinno- och tjejjouren i Borås beviljas verksamhetsbidrag för 2022 totalt 300 000 kronor.
 • Kvinnojouren Ulricehamn beviljas verksamhetsbidrag för 2022 totalt 100 000 kronor.
 • Investeringsmedel beviljas för inlösen av Ryttershov 2.
 • Ansökan om ytterligare projekteringsmedel till ett nytt vård- och omsorgsboende och förskola i Gällstad beviljas.
 • Medborgarförslag om åtgärder för personer med psykisk ohälsa avslås.
 • Medborgarförslag om fågeltorn vid Ätrans mynning ut i Åsunden avslås.
 • Medborgarförslag om att förlänga cykelbanan som leder fram till Pinebo avslås.
 • Medborgarförslag om avgränsning mellan Stadsskogens förskolas parkering och Grönahögsvägen avslås.
 • Medborgarförslag om en utomhusscen i närheten av Ulricaparken anses delvis vara tillgodosett. Beredande utskottet har beslutat att bevilja medel till en liten scen för barnkultur i Ulrikaparken.
 • Medborgarförslag om att utöka stranden vid Sturebadet antas.
 • Medborgarförslag om att sätta upp nät mellan trädgårdar och kommunens mark anses vara tillgodosett.

Publicerat av Anders Rosenberg den 8 september 2022, senast ändrad den 8 september 2022