Beslut i korthet, kommunstyrelsen 10 november

Här får du en kortfattad beskrivning av beslut som togs under mötet den 10 november. Se ärenden och handlingar för fullständig information.

Stadshuset, en byggnad i flera våningar med rött tegel

Motion om hundrastgård vidare till kommunfullmäktige

Underlag och handlingar för ärendet (pdf)

Antalet medborgarförslag om hundrastgårdar skvallrar om ulricehamnarnas stora intresse av en mötesplats för människor och hundar. Nu föreslår Niclas Sunding, i en motion till kommunfullmäktige, att kommunen anlägger en hundrastgård i Ulrikaparken och tar fram förslag på ytterligare platser. Han föreslår även att kommunen undersöker om det finns någon förening som vill ansvara för skötsel och drift mot en ekonomisk ersättning.

Under kommunstyrelsens möte föreslår ordförande att kommunen får i uppdrag att projektera och anlägga en hundrastgård på annan plats än i Ulrikaparken, förutsatt att en förening tar på sig ansvaret för skötsel och drift. Ett slutgiltigt beslut kommer att fattas av kommunfullmäktige i slutet av november.

3 miljoner till renovering av Tingsholmsgymnasiet

Underlag och handlingar för ärendet (pdf)

3 miljoner kronor av investeringsbudgeten för 2022 ska gå till att skapa ett mer attraktivt gymnasium. Det beslutade kommunstyrelsen under torsdagens möte. Pengarna ska gå till att förbättra ytskikt, akustik och belysning i skolans lokaler.

Drygt 6,2 miljoner till Ulricehamns IF, Ulricehamnsbygdens Ridklubb och Årås Kvarn

Underlag och handlingar för ärendet (pdf)

Tidigare i år klubbade kommunfullmäktige igenom riktlinjer som gör det möjligt för föreningar som är i behov av att göra större investeringar att få stöd från kommunen. Sedan dess har tre olika föreningar ansökt om bidrag för fyra olika projekt, varav tre nu kan bli verklighet. Under torsdagens möte föreslog kommunstyrelsen att totalt 6 211 618 kronor ska gå till Ulricehamns IF som ska bygga en multisportbana, Ulricehamnsbygdens Ridklubb som ska bygga ett nytt stall och Årås Kvarn som ska rusta upp en rättarbostad. I slutet av november ska kommunfullmäktige besluta om bidragen för de tre projekten.

Discgolf på Lassalyckan

Underlag och handlingar för ärendet (pdf)

Nu ska discgolfen få en chans att marknadsföra sig på bästa sätt, förutsatt att en förening tar på sig ansvaret för skötsel och drift av banan. Det efter att kommunstyrelsen klubbade igenom kommunens ansökan om 180 000 kronor till investeringen att skapa en 9-hålsbana på Lassalyckan. Området som pekas ut i ansökan är skogspartiet nedanför plan A och B. Här planerar kommunen att lyfta fram en damm, som ska bli en del av banans signaturhål. Pengarna kommer att plockas från avsatta medel för utveckling av kommunala fritidsanläggningar i investeringsbudgeten för 2022. Föreningen ska ha bildats innan mandatperiodens utgång den 14 oktober 2026.

Övriga ärenden som togs upp på mötet

Underlag och handlingar för alla ärenden (pdf)

Ärenden till kommunfullmäktige

 • Tryggande av del av kommunens pensionsåtagande
 • Budget 2023 och ekonomisk plan 2024-2025
 • Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning
 • Revidering av kommunstyrelsens reglemente
 • Revidering av ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda m.fl. 2023-2026
 • Upphävande av avsiktsförklaring, Marknadsplatsen
 • Ej verkställda beslut kvartal 2, 2022, SoL och LSS
 • Svar på motion om en mer rättvis läxa för alla
 • Svar på motion om rökfria kommunala lekplatser
 • Avtalssamverkan inom plan- och bygglagens område mellan kommuner inom Sjuhärad

Kommunstyrelsens beslutsärenden

 • Svar på revisionsrapport avseende granskning av kvalitet och effektivitet inom hemtjänsten
 • Sammanställning av kränkningar som anmälts till huvudmannen under läsåret 2021/2022
 • Beslut om betydande miljöpåverkan planprogram Brunnsnäs (föredragning)
 • Verksamhetsplan för gemensamt folkhälsoarbete 2023
 • Remiss – samverkansavtal familjecentraler
 • Ansökan om investeringsmedel för tillgänglighetsanpassningar av lokaler 2022
 • Ansökan om investeringsmedel för projektering inför ombyggnad av Karlslätts gruppbostad
 • Svar på medborgarförslag om att låta centrum fortsätta växa nedåt Bronäsområdet
 • Svar på medborgarförslag om att flytta eller dölja återvinningsverksamhet vid väg 40
 • Svar på medborgarförslag om hundrastgård i Ulricehamn
 • Svar på medborgarförslag om en hundrastgård i Ulricehamn
 • Svar på medborgarförslag om en hundrastgård vid Stadsparken eller Lassalyckan
 • Svar på medborgarförslag om en hundrastgård i Ulricehamn
 • Svar på medborgarförslag om en hundrastgård i Ulricehamn
 • Svar på medborgarförslag om en hundrastgård
 • Svar på medborgarförslag om att bygga en hundrastgård i Ulricehamn
 • Svar på medborgarförslag om hundrastgård
 • Svar på medborgarförslag om inhägnad yta för hundrastgård
 • Svar på medborgarförslag om hundrastgård i skogsmiljö
 • Svar på medborgarförslag om att det behövs hundrastgårdar i Ulricehamn
 • Svar på medborgarförslag om en enkel hundpark

Publicerat av Elin Ohlsson den 11 november 2022, senast ändrad den 11 november 2022