Beslut i korthet, kommunstyrelsen 2 februari

Här får du en kortfattad beskrivning av beslut som togs under mötet den 2 februari. Se ärenden och handlingar för fullständig information.

Bild på stadshuset taget från Bogesundsgatan. Huset är en röd tegelbyggnad i vinkel och i flera våningar.Stadshuset. Foto: Ulricehamns kommun

Ulricehamnsförslag ersätter medborgarförslag

Politikerna i kommunstyrelsen säger ja till att införa Ulricehamnsförslag.

Ulricehamnsförslag innebär att förslag som kommer in publiceras på kommunens hemsida. Där kan sedan andra gå in och stödja förslaget. Förslag som stöds av 50 personer eller fler förs vidare till politikerna. För att alla ska kunna lämna förslag ska det gå att lämna dem via hemsidan, på pappersblankett och via telefon. Alla som behöver hjälp att lämna förslag ska få det.

Ärendet om den nya typen av förslag ska vidare till kommunfullmäktige. Om det blir ja även där införs Ulricehamnsförslag från och med 1 mars i år. I och med detta tas möjligheten att lämna medborgarförslag bort. Under första halvåret 2024 ska kommunen utvärdera hur det har fungerat med Ulricehamnsförslag.

Bakgrunden till införandet av Ulricehamnsförslag är ett förslag från demokratiberedningen. Förslaget var att införa en ny typ av förslag i enlighet med Sveriges kommuner och regioners modell. Denna modell används i flera andra kommuner, bland annat i Borås och Svenljunga.

Underlag och handlingar för ärendet (pdf)

Pedagogisk omsorg på obekväm tid avvecklas

Politikerna beslutar att avveckla pedagogisk omsorg på obekväm tid, det som ibland kallas nattis.

En bakgrund till beslutet är att efterfrågan varit låg. I beslutet ingår att om behovet av omsorg på obekväm tid ökar mycket ska det vara möjligt att utreda om verksamheten ska startas igen.

Inför beslutet har det bland annat gjorts en barnkonsekvensanalys. Enligt skollagen ska en kommun sträva efter att erbjuda omsorg för barn under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds. Men en kommun är inte skyldig att göra detta.

Underlag och handlingar för ärendet (pdf)

Nu ska vi flagga för minoriteter

Politikerna har beslutat att ändra de lokala flaggreglerna genom att utöka antalet flaggdagarna. Nu ska Ulricehamns kommun börja flagga på de nationella minoriteternas högtidsdagar. Detta gör att vi nu har flera extra flaggdagar att se fram emot. Först ut är samernas högtidsdag den 6 februari.

På de lokalt beslutade flaggdagarna flaggas det vid stadshuset, nämndhuset, rådhuset och Stora torget. Men under vinterhalvåret tas flaggstängerna bort utanför rådhuset och på Stora torget för att det ska gå att röja bort snö.

Flaggning vid järnvägsområdet sker enligt andra regler. Där kommer det inte flaggas vid de nationella minoriteternas högtidsdagar.

Bakgrunden till beslutet är en önskan att synliggöra de nationella minoriteterna.

Lokalt beslutade flaggdagar:

 • Samernas högtidsdag 6 februari
 • Sverigefinnarnas dag 24 februari
 • Nordens dag 23 mars
 • Romernas nationaldag 8 april
 • Europadagen 9 maj
 • Norges nationaldag 17 maj
 • Danmarks nationaldag 5 juni
 • Islands nationaldag 17 juni
 • Tornedalingarnas dag 14 juli
 • Finlands nationaldag 6 december

Underlag och handlingar för ärendet (pdf)

Regler för skolskjuts ändras

Nya regler för skolskjuts antas och ersätter tidigare regler.

De nya reglerna innehåller bland annat flera nya avsnitt:

 • Hur skolskjuts beviljas utifrån trafikförhållanden.
 • Hur skolskjuts beviljas utifrån kortvarig funktionsnedsättning vid försäkringsärenden.
 • Hur skolskjuts beviljas vid deltagande i undervisning i form av extra studietid.

Avsnittet som beskriver skolskjuts från fritidsverksamhet till hemmet har tagits bort. Denna möjlighet försvinner alltså. Avsnittet tas bort eftersom detta enligt skollagen inte är skolskjuts utan utökad service från kommunen.

Underlag och handlingar för ärendet (pdf)

Övriga ärenden som togs upp på mötet

Underlag och handlingar för alla ärenden (pdf)

Ärenden till kommunfullmäktige

 • Kommunstyrelsen godkänner budget och verksamhetsplan år 2023 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.

Kommunstyrelsens beslutsärenden

 • Internbudget 2023 för kommunstyrelsen fastställs.
 • Kommunstyrelsen beslutar att tacksamt ta emot en gåva till äldreomsorgen. Gåvan på 100 000 kronor från Odd Fellow ska användas på bästa sätt enligt givarens intentioner.
 • Politikerna ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta utveckla och kvalitetssäkra kommunens dokumenthantering. Bakgrunden är en granskning som kommunens valda revisorer har gjort.
 • Priset för utbildningar fastställs för år 2023. Det handlar om priset som andra kommuner får betala när barn därifrån går i skola, förskola eller på fritids i Ulricehamns kommun.
 • Politikerna beviljar 2 miljoner kronor för att ordna en trivsam grön yttre miljö runt Teslastationen i Vist.
 • Politikerna beviljar 1,2 miljoner kronor för upprustning och utveckling av parker, lekplatser och parkutrustning.
 • Politikerna beviljar 600 000 kronor för renovering av utegymmet vid Ulrikaparken.
 • Politikerna beviljar 3,8 miljoner kronor för lekplatsrenovering under 2023.
 • Politikerna beviljar 20 miljoner kronor för planerat fastighetsunderhåll under år 2023.
 • Politikerna beviljar 6 miljoner kronor för installation av en sprinkleranläggning på äldreboendet Ekero.
 • Politikerna beviljar 1,6 miljoner kronor för byte av belysning på Lassalyckans fotbollsplaner.
 • Politikerna beviljar 700 000 kronor för inköp av en lastmaskin till Lassalyckan. Lastmaskinen ska bidra till bättre och effektivare skötsel av ishallar, fotbollsplaner, spår och leder.
 • Politikerna beviljar 1 miljon kronor för utveckling av kommunala fritidsanläggningar. Pengarna ska användas till byte av traktor på Lassalyckan, utveckling och komplettering av vandringsleder utanför centralorten och förbättring av lekplatser på de kommunala badplatserna.
 • Politikerna säger nej till medborgarförslaget om stoppdatum på försäljning av nya fossildrivna produkter.
 • Politikerna säger nej till medborgarförslaget om lock till sandlåda på lekplats.
 • Politikerna säger nej till medborgarförslaget om en kommunal lekplats i Brunn.
 • Politikerna beslutar att medborgarförslaget om att kommunen ska bli mer involverad gällande HBTQ-kulturen är tillgodosett.
 • Politikerna säger nej till medborgarförslaget om hastighetssänkande åtgärder på Brunnvägen.
 • Politikerna säger nej till medborgarförslaget om hur sjön Tolken kan användas och regleras i framtiden för att undvika översvämningar och skador på mark och byggnader.

Publicerat av Anders Rosenberg den 2 februari 2023, senast ändrad den 2 februari 2023 av Eva Wallin