Beslut i korthet, kommunfullmäktige 23 mars

Här får du en kortfattad beskrivning av beslut som togs under mötet den 23 mars. Se ärenden och handlingar för fullständig information.

Bild på stadshuset, en röd tegelbyggnad

Kommunalpolitiskt handlingsprogram antas

Underlag och handlingar för ärendet (pdf)

Det kommunalpolitiska handlingsprogrammet för 2023-2026 antas. Det är det nya politiska styret med Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna som står bakom det kommunalpolitiska handlingsprogrammet för de kommande fyra åren. I det pekar de ut riktningen för de förändringar de vill göra inom olika områden. Bland annat lärande, välfärd, föreningsliv och infrastruktur. Till exempel vill de:

 • att en ny förskola i Trädet ska byggas
 • att företagsklimatet ska stärkas än mer
 • att antalet ungdomar som avgår med gymnasieexamen ska öka
 • att parkeringssituationen i centralorten ska förbättras
 • att uppdraget att skapa en fritidsbank ska genomföras
 • fortsätta arbetet med att förverkliga en järnvägsförbindelse mellan Borås-Jönköping med station i Ulricehamn
 • främja lokal- och närproducerad mat

Sju miljoner till välfärdsteknik och inventarier

Underlag och handlingar för ärendet (pdf)

Kommunfullmäktige beviljar sju miljoner kronor för inventarier till hemtjänst, hemsjukvård och vård-och omsorgsboenden år 2023.

Investeringen möjliggör ett ökat införande av välfärdsteknik, ändamålsenliga möbler för vårdtagare, kontorsmöbler som behöver kompletteras eller bytas ut, hjälpmedel till vårdtagare så som sängar med mera.

Inga tillkommande driftskostnader förväntas. Framtida kapitalkostnader kompenseras utifrån att kommunen har mottagit ett prestationsbaserat statsbidrag i syfte att minska andelen timanställningar inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre.

Historien bakom Ulricehamns namn ska uppmärksammas på en fysisk plats

Underlag och handlingar för ärendet (pdf)

Efter beslut i kommunfullmäktige får förvaltningen i uppdrag att ta fram en informationsskylt om Ulricehamns historia och hur staden fick sitt namn. Denna ska placeras så den blir tillgänglig för allmänheten.

Bakgrunden är Rickard Hallifax (M) motion om att Ulricehamns kommun skapar en fysisk plats, förslagsvis Ulrikaparken, som informerar om historien om hur Ulricehamn fick sitt namn och varför.  En motion som kommunfullmäktige valde att anta.

En cykelväg från Pinebo till Kinnared ska utredas

Underlag och handlingar för ärendet (pdf) 

Kommunfullmäktige antar Arne Franssons (MP) motion gällande en cykelväg på gammal banvall från Pinebo till Kinnared. Motionen antas genom att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda projektets genomförbarhet, främst med hänsyn till möjligheten att träffa överenskommelser med berörda fastighetsägare.

I samband med nästa revidering av kommunens cykelplan kan kommunstyrelsen ta ställning till om sträckan ska prioriteras för utbyggnad i förhållande till andra angelägna objekt.

Övriga ärenden som togs upp på mötet

Underlag och handlingar för alla ärenden (pdf)

 • Revidering av bolagsordning, ägardirektiv och bolagspolicy – Stadshus AB och dotterbolag
 • Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 4, 2022, SoL och LSS, 2022
 • Utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten – Mogdens fritidshusområde
 • Svar på motion om kontinuitet inom äldreomsorgen
 • Svar på motion om att ta tillvara på äldre medarbetares kompetens
 • Svar på motion om energisystem vid byggnation av förskolor och skolor
 • Valärende: Val av näringslivsrepresentant till STUBO
 • Valärende: Val av näringslivsrepresentanter till Ulricehamns Energi AB
 • Valärende: Val av näringslivsrepresentanter till Näringsliv Ulricehamn AB
 • Valärende: Val av bordlagt ärende om en huvudman till Ulricehamns Sparbank
 • Valärende: Val av ersättare i kommunstyrelsen, vice beredningsledare i valberedningen och ledamot i Gerda Stombergs minne efter Inga-Kersti Skarland (S)
 • Valärende: Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige – Ulrika Jörgensen
 • Valärende: Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige – Anders Rosenberg

Publicerat av Rebecca Berndes den 23 mars 2023, senast ändrad den 23 mars 2023 av Eva Wallin