Nominerade byggnader till Årets hus 2022

Varje år sedan 1994 har priset Årets hus delats ut till den byggherre som under det gångna året mest framgångsrikt visat prov på gott byggnadsskick, stilkänsla, hållbart byggande, miljöanpassning och/eller kulturhistorisk hänsyn vid uppförande, ombyggnad, tillbyggnad, restaurering eller renovering i Ulricehamns kommun. Under nomineringsperioden, som nu har avslutats, har vi fått in tre stycken nomineringar som uppfyller de kriterier som finns. De nominerade presenteras nedan och vinnaren utses av en kommitté i april.

Marbäck 13:42, Marbäcks församlingshem

Byggherre

Martin Gunnardo

Beskrivning av byggnaden

Marbäcks församlingshem är uppfört i början av 1960-talet och tillbyggt i början 2000-talet. Byggnaden gränsar till prästgården och bestod tidigare av kyrksal, pastorsexpedition, kök, personalutrymmen och församlingshem. Byggnaden har nu omvandlats till tre hyresrätter med separata ingångar.

Fasaden är oförändrat vitputsad med panelklädda gavelspetsar. Tak av lertegel har bevarats i samband med ombyggnationen. En av lägenheterna rymde tidigare pastorsexpedition och här har den ursprungliga entrén med kalkstenstrappan och karaktäristisk gavel bevarats. I exteriören är de mest påtagliga förändringarna de stora uppbyggda trädäcken som täcker en stor del av fasaden.

Interiört har större förändringar skett. Genom nya planlösningar har de gamla salarna omvandlats till lägenheter med fokus på tekniskt modern boendestandard.

Ombyggnationen har utförts parallellt med en tillbyggnad. Genom en byggrätt nordost om församlingshemmet har ytterligare åtta lägenheter tillskapats i ett flerbostadshus. Huset är uppfört i två våningar med en kombination av liggande och stående träpanel på första respektive andra våningen.

Norra Amerika 1 ”Sture Tower”

Byggherre

Byggherre var Parkängen Fastigheter AB som under 2022 förvärvades av Nivika Fastigheter AB. För byggnationen stod Erik Larsson Bygg AB som totalentreprenör.

Beskrivning av byggnaden

Sture Tower är ett flerbostadshus byggd med prefabricerade betongelement utifrån punkthustypologin med ett flertal angörande volymer. Fasaden i betong har målats i omväxlande vitt och terrakotta. Sockelvåningen är klädd med rött fasadtegel. Delar av det platta taket är klätt med sedum.

Fiskebacken 6 och 7, Väveriet

Byggherre

Hökerum Fastigheter

Beskrivning av byggnaden

Bogesunds väveri och dess byggnader från olika decennier och sekel har genom Hökerum Fastigheter omvandlats till kontor och restauranglokaler. Genom rivning av de större byggnadsvolymerna från 1965 har en öppen innergård tillskapats mellan de bevarade äldre byggnadskropparna.

Interiört har tillvägagångssättet varit rationellt och pragmatiskt, originaldetaljer som fortfarande fyller en funktion har bevarats och fungerar sida vid sida med en modern inredning. I den äldre fabriksstrukturen har den flexibla och generella konstruktionen tillåtit rumsliga förändringar utan att förvanska eller störa läsningen av dåtidens arkitekturideal.

Publicerat av Ellen Haglund den 20 mars 2023, senast ändrad den 20 mars 2023