Beslut i korthet, 1 juni

Här får du en kortfattad beskrivning av beslut som togs under mötet den 1 juni. Se ärenden och handlingar för fullständig information.

Namnskyltar som står på rad.

Visionen ett beslut från att antas

Visionen är uppdelad i tre visionsområden, under den gemensamma målbilden Ulricehamns kommun – tillsammans mot framtiden. De tre visionsområdena är:  vi utvecklar varandra, vi skapar trygghet och nytänkande och vi njuter av livet.

Visionen bygger på nästan 2 000 röster från olika grupper som har ett stort engagemang för Ulricehamns kommun. Barn och vuxna, näringsliv, föreningar, folkvalda och andra har delat med sig av sina framtidsdrömmar och vad Ulricehamn betyder för dem. Det har skett genom möten, workshops, individuella samtal och inspel på visionsportalen på kommunens hemsida. Barn i alla åldrar har bidragit med teckningar och inspel med hjälp av samma frågor som ställts till vuxna, fast på ett barns vis.

Nu är det upp till kommunfullmäktige att fatta det slutliga beslutet innan visionen blir verklighet helt och hållet.

Underlag och handlingar för ärendet, (pdf)

Fortfarande prognostiserat överskott

Kommunen har investerat 43,3 miljoner kronor hittills i år, att jämföra med förra årets 31,8 miljoner kronor. Totalt ska kommunens investera 228,3 miljoner kronor i år. Två byggen har blivit dyrare än tänkt: om- och tillbyggnaden av Hössna skola blir 5,5 miljoner kronor dyrare; Markuslyckedreven, ett boende för personer med funktionsnedsättning blir 4,5 miljoner kronor dyrare än som var tänkt. Kommunstyrelsen ska bestämma vad man ska göra med det här problemet. Men eftersom sakerna snart är klara gör man inget mer nu.

Totalt beräknas kommunens resultat för året bli 43,9 miljoner kronor, alltså ett överskott på 18, 1 miljoner kronor jämfört med budgeten.

Underlag och handlingar för ärendet, (pdf)

Biblioteksprojektet vid Ica Tornet avslutas formellt

När kommunfullmäktige beslutade att återremittera inriktningsbeslut om nytt kulturhus avslutades inte biblioteksprojektet på vid Ica Tornet formellt. Det beslutet togs nu av kommunstyrelsen istället. Ärendet om ett nytt kulturhus återremitterades i april med motiveringen att det bara fanns ett förslag att ta ställning till, en byggnation vid Marknadsplatsen, samtidigt fick kommunstyrelsen i uppdrag att utreda fler platser, bland annat Stureparken och Nämndhuset beträffande verksamhet i förhållande till yta samt uppskattad kostnad.

Underlag och handlingar för ärendet (pdf)

Ny handlingsplan för parkering ska fram

Det rullar många bilar i Ulricehamns kommun idag. Statistik visar att kommunen är biltätare än många andra kommuner. I översiktsplanen Ulricehamn 2040 anges bland annat att centralorten Ulricehamn behöver utvecklas för att klara en ökad befolkning. Stans utbud av gång-, cykel- och kollektivtrafik behöver erbjudas som huvudalternativ när allt fler bostäder och andra byggnader byggs för att klara en hållbar stadsutveckling. Därför har nu en speciell parkeringsplan antagits. I den står det att kommunen ska prioritera korttidsparkering på allmän plats, i andra hand parkering för boende och i tredje hand arbetsplatsparkering. När det gäller kvartersmark är det boendeparkering som ska prioriteras, därefter besöksparkering och i sista hand arbetsplatsparkering.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för parkering.

Underlag och handlingar för ärendet (pdf)

Publicerat av Anette Westerlund den 1 juni 2023, senast ändrad den 1 juni 2023

Kontakt