Beslut i korthet, kommunfullmäktige 22 juni

Här får du en kortfattad beskrivning av beslut som togs under mötet den 22 juni. Se ärenden och handlingar för fullständig information.

Två nya till barn- och elevhälsan

Efter budget- och verksamhetsuppföljning april 2023 lade Alliansen ett tilläggsyrkande om skolan och specifikt barn- och elevhälsan som antogs. Förvaltningen får i uppdrag att rekrytera två tjänster till just barn- och elevhälsan. De väljer att göra detta nu istället för i budget 2024 i syfte att ha tjänsterna på plats i god tid till att budgetåret påbörjas.

Underlag och handlingar för ärendet (pdf)

Visionen antagen

Visionen är uppdelad i tre visionsområden, under den gemensamma målbilden Ulricehamns kommun – tillsammans mot framtiden. De tre visionsområdena är: vi utvecklar varandra, vi skapar trygghet och nytänkande och vi njuter av livet.
Visionen bygger på nästan 2 000 röster från olika grupper som har ett stort engagemang för Ulricehamns kommun. Barn och vuxna, näringsliv, föreningar, folkvalda och andra har delat med sig av sina framtidsdrömmar och vad Ulricehamn betyder för dem. Det har skett genom möten, workshops, individuella samtal och inspel på visionsportalen på kommunens hemsida. Barn i alla åldrar har bidragit med teckningar och inspel med hjälp av samma frågor som ställts till vuxna, fast på ett barns vis.

Underlag och handlingar för ärendet (pdf)

Nu kan det bli handel på Hester

Det är efter en ansökan från en fastighetsägare som fullmäktige nu beslutar om att det ska bli möjligt för volymhandel på Hesters industriområde. Volymhandel är handel med större, skrymmande varor som är svåra att bära hem för egen hand.

Underlag och handlingar för ärendet (pdf)

Svar på medborgarförslag om skolmaten

Frågan om kommunens skolmat har varit i ropet under våren. I ett medborgarförslag tyckte en förälder att det borde utredas, bland annat att maten skulle mätas, hur mycket barnen egentligen äter.

Nu har ärendet tröskats igenom av förvaltningen som säger att utredningar redan görs, bland annat för att alla elever själva får välja vad de ska äta, det i sig är en mätning. För att underlätta för eleverna finns alltid en referenstallrik så att de ska veta hur måltiden är tänkt enligt Nordiska näringsrekommendationer. Det finns också alltid medarbetare som äter med barnen, det är också ett stöd för många elever. Varje dag serveras minst två olika rätter med olika tillbehör, en salladsbuffé, bröd, smörgåsmargarin och måltidsdryck.

Varje termin genomförs det matråd på skolorna. Där är alltid en elev från varje klass, med, pedagoger/rektor, ansvarig chef och köksmästare/kock som har dialog om mat och utbud. Vid vissa tillfällen tas det med en maträtt för att smaka och bedöma. Eleverna har här möjlighet att påverka vad som serveras och även få svar på varför vissa maträtter inte serveras. Detta är en arena där kostenheten kan få ta del av elevernas synpunkter och utifrån det förändra/förbättra utbudet. Kosten arbetar utifrån en sexveckors matsedel som är säsongsanpassad och näringsberäknad. Sammanlagt innebär detta 60 olika maträtter, som tas fram av en matsedelsgrupp där representanter från olika kök deltar.

Kostenhetens tanke framöver är att ta med några elever vid dessa tillfällen, som får tycka till om nya maträtter. Utvärderingar görs dagligen i köken. Recepten gås igenom varje torsdag och där det behöver justeras eller åtgärdas, görs det direkt i receptet.
En till två gånger per år har Ulricehamns kommuns skolor en önskevecka där elever får önska maträtter för hela veckan. Alla vårdnadshavare har även möjlighet att en gång per termin komma och äta maten som serveras. Det finns även en digital matsedel i app-form som man kan ladda ner (www.skolmaten.se). I appen finns möjlighet att tycka till om maten genom att trycka på en ledsen, neutral eller glad emoji.

Underlag och handlingar för ärendet (pdf)

Strängare regler för hundägare bland annat

Nu görs vissa ändringar i allmänna lokala ordningsföreskrifter. Det innebär bland annat att hundar ska hållas kopplad på badplats, men får inte bada. Hundar får heller inte vara i preparerade skidspår. Så här i semestertider kan det också vara värt att man inte får dricka alkohol på badplatser.
Om vi återvänder till skidspår så är det heller inte tillåtet att gå eller springa i anlagda skidspår inom Lassalyckans fritidsområde.

Underlag och handlingar för ärendet (pdf)

Övriga ärenden som togs upp

  • Årsredovisningar för Boråsregionen, Tolkförmedling i väst, Södra Älvsborgs räddningstjänst
  • Investeringsprojekt nytt stadsbibliotek
  • Taxor för rengöring och brandskydd
  • Program för parkering
  • Inriktningsbeslut om fastighetsnära insamling
  • Svar på motion om natur och kultur
  • Svar på motion om ökade IT-kostnader

Alla underlag och handlingar hittar du på sidan för Kommunfullmäktiges möten och beslut

Publicerat av Anette Westerlund den 22 juni 2023, senast ändrad den 19 februari 2024 av Ellen Haglund

Kontakt