Beslut i korthet, fullmäktige 28 september 2023

Politiska handlingar och ordförandeklubba.

Även livsmedelshandel på Rönnåsen etapp två

På området Rönnåsen etapp två får det bedrivas detaljhandel med skrymmande varor och livsmedel. Detta har fullmäktige bestämt i ett inriktningsbeslut.

Skrymmande varor är sådant som vitvaror, möbler, byggvaror och fordon men inte kläder, skor och accessoarer.

Enligt ett tidigare beslut skulle det bara tillåtas handel med skrymmande varor. Det beslutet upphävs nu och ersätts med ett nytt där livsmedel ingår.

Bakgrunden är att en analys av handeln i Ulricehamn konstaterat vikten av att kunder ska kunna genomföra flera ärenden på en och samma plats. Analysen visade också att Rönnåsen etapp två är ett lämpligt område för just livsmedel och skrymmande varor.

En utökad handel i området bedöms inte få någon negativ effekt på centrumhandeln eftersom områdena är tänkt att locka olika typer av konsumenter. Rönnåsen etapp två ska komplettera innerstadens handel med verksamhet som inte kan finnas där på grund av ytbehov.

Handlingar för ärendet (pdf)

Målet är ett kulturhus och platsen är Marknadsplatsen

Ulricehamns kommun ska bygga ett nytt kulturhus och det ska ske på Marknadsplatsen. Detta har fullmäktige bestämt i ett så kallat inriktningsbeslut.

Sedan tidigare pågår ett arbete med att göra en detaljplan för Marknadsplatsen, som ligger i norra delen av Ulricehamns centrum. En detaljplan anger hur ett område får användas, till exempel vilken typ av verksamhet som får finnas i ett område och hur bebyggelsen får se ut. Nu får kommunstyrelsen uppdraget att baka in beslutet om ett nytt kulturhus i arbetet med den nya detaljplanen.

Tidigare planerades ett nytt stadsbibliotek där Ica Kvantum ligger i Ulricehamn. Men politikerna beslutade att göra ett omtag av planerna på ett nytt stadsbibliotek med motivet att det fanns stora utmaningar med detta förslag. Ett förslag var då att bygga nytt kulturhus på Marknadsplatsen. Efter en återremiss som ledde till att fler platser utreddes fattas nu alltså ett inriktningsbeslut om kulturhus på Marknadsplatsen.

Handlingar för ärendet (pdf)

Kommunen vill ta över del av riksväg 46

Politikerna säger ja till att teckna ett avtal med Trafikverket där kommunen tar över ansvaret för en del av riksväg 46.

Det handlar om en mindre del av riksväg 46 mellan riksväg 40 och centrum.

Bakgrunden är projektet Entré Ulricehamn. I detta ingår bland annat att göra väg 46 precis norr om Ulricehamn bättre lämpad att klara mer trafik och samtidigt göra den bättre anpassad till hur området utvecklas.

Sedan tidigare har kommunstyrelsen gett förvaltningen i uppdrag att ta fram ett avtal med Trafikverket om övertagande av så kallat väghållarskap för vägavsnittet. Nu godkänns detta förslag till avtal och en tjänsteperson får i uppdrag att skriva under avtalet för kommunens räkning.

Handlingar för ärendet (pdf)

Placering av friidrottsbanor ska undersökas

Ulricehamnsförslaget om att bygga friidrottsbanor på grusplanen utanför Tingsholmsgymnasiet behandlades av fullmäktige.

Det blev inget ja till förslaget. Istället blev beslutet att ge kommunstyrelsens i uppdrag att ta fram alternativa placeringar för en friidrottsanläggning samt redovisa kostnadsberäkningar för olika ambitionsnivåer.

Förslaget till beslut från kommunstyrelsen var att säga nej till friidrottsbanor på den aktuella platsen. Skälet är att grusplanen kan behövas för moduler i samband med den planerade om- och nybyggnaden av högstadieskolor.

Motiven bakom förslaget är att det skulle vara bra för kommuninvånarnas möjligheter att träna och upprätthålla god hälsa. Det kan också göra att fler besöker kommunen. Dessutom sägs det finnas flera fördelar med placeringen. Platsen ligger nära skolor och friluftsområdet Lassalyckan.

Handlingar för ärendet (pdf)

Övriga ärenden som togs upp på mötet

 • Reglemente för krisledningsnämnden antas och ersätter tidigare beslutat reglemente.
 • Översynen av vilka mål och uppdrag som genomförts godkänns.
 • Årsredovisningen för Stiftelsen Adolf Molanders minne godkänns och stiftelsens styrelse beviljas ansvarsfrihet.
 • Ulricehamns kommun ställer sig bakom föreslagen budget och verksamhetsplan för Tolkförmedling väst 2024-2026.
 • Reviderad förbundsordning för Tolkförmedling Väst fastställs.
 • Verksamhetsområde för spillvatten i Timmele tätort utökas.
 • Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 1 2023 lämnas till kommunens revisorer och läggs till handlingarna.
 • Motionen om de ökade kostnaderna för IT-verksamheten avslås. Det görs med hänvisning till att det inte bedöms vara nödvändigt med någon sammanställning över totalkostnaden för IT-enheten.
 • Motionen om att inrätta ett kommunalt klimatråd i Ulricehamn avslås. Det görs med hänvisning till det arbete som görs inom ramen för policyn och riktlinjen för miljöarbetet i Ulricehamns kommun samt det nystartade miljöstrategiska rådet.
 • Motionen om att göra ett av kommande äldreboende till så kallat Sällbo avslås. Det görs med hänvisning till att boendeformerna vård- och omsorgsboende och sällskapsboende vänder sig till olika målgrupper samt att de planerade vård- och omsorgsboendena behövs.
 • Motionen om minst en ny detaljplan för bostadsbebyggelse i Timmele anses vara tillgodosett. Detta med hänvisning till att det redan finns en detaljplan som möjliggör ytterligare 24 bostadstomter i Timmele.
 • Motionen om att hitta möjligheter för en årlig kulturvecka eller kulturfestival med kulturskolan i spetsen anses vara under genomförande. Detta med hänvisning till den kulturplan som ska tas fram och där bättre samordning och sammankoppling mellan kommunen och olika kulturaktörer kommer lyftas fram.
 • Motionen om att webbsända den öppna delen av kommunstyrelsens möte anses vara under utredning. Detta med hänvisning till att förvaltningen fått i uppdrag att ta fram ett förslag för möjlighet att webbsända kommunstyrelsens öppna sammanträden.
 • Motionen om förändringar vid Bogesundsgatan och Lilla torget avslås. Det görs med hänvisning till att ombyggnationen finns med i den beslutade investeringsbudgeten för 2023 samt att projektet nu är under genomförande.
 • Motionen om förbättrade lokaler vid Älmestads förskola anses vara tillgodosett. Detta med hänvisning till att lokalstyrgruppen beslutat att utföra anpassningar för att få till bättre lokaler.
 • Ulricehamnsförslaget om att pensionärer ska få åka gratis med Västtrafik frnå 65-års ålder anses vara under utredning. Detta med hänvisning till att Västra Götalandsregionen under hösten 2023 förväntas fatta beslut om nya förutsättningar för seniorerbjudandet. Därefter kommer kommunen ta ställning till vilka villkor som ska gälla för att få seniorkort inom kommunen.

Handlingar (pdf)

Publicerat av Anders Rosenberg den 29 september 2023, senast ändrad den 29 september 2023