Beslut i korthet från kommunstyrelsen 9 november

EU-flagga och Ulricehamns kommuns flaggaEU-flagga och Ulricehamns kommuns flagga

Ulricehamnsalliansens budget för 2024 antas

Kommunstyrelsen beslutade att anta Ulricehamnsalliansens förslag till budget för 2024 och ekonomisk plan för 2025 och 2026. Budgeten innebär ett budgeterat ekonomiskt resultat 2024 på 20 miljoner kronor. Enligt budgeten ska cirka 549 miljoner kronor läggas på investeringar 2024. Förslaget bygger på en rad bedömningar, som skatteunderlag, befolkningsutveckling och behovet i kommunens verksamhet.

I budgeten ingår bland annat ett antal uppdrag till förvaltningen från politikerna. Ett av dessa är att simhallens status ska utredas. Utredningen ska visa hur länge simhallen håller, vad det skulle kosta att renovera den och vad det skulle kosta att bygga en ny simhall. Ett annat uppdrag är att förvaltningen ska utreda konsekvenserna av att skapa en F-9 skola i Timmele. Förvaltningen ska också utreda en eventuell sammanslagning av de två förskolorna i Timmele.

Nu ska ärendet vidare till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.

Underlag och handlingar i ärendet

Kommunstyrelsen antar klimatlöften

Kommunstyrelsen antar ett antal klimatlöften och ger kommunkoncernen i uppdrag att genomföra dessa mellan 2024 och 2026.

Exempel på klimatlöften som ska genomföras är att minska utsläppen tillsammans med näringslivet, att göra klimatsmarta inköp, att arbeta med hållbart resande för anställda och att minska klimatavtrycket från offentliga måltider.

Underlag och handlingar i ärendet

Beslut om vilka planer som ska prioriteras

Kommunstyrelsen har bestämt vilka områden som ska prioriteras när kommunens miljö- och samhällsbyggnadssektor tar fram planer, till exempel detaljplaner.

Den så kallade planprioriteringslistan ska ligga till grund för förvaltningens arbete och visa det huvudfokus som ska finnas i det dagliga arbetet.

Prioriteringen grundar sig på kommunens övergripande målsättningar kring tillväxt och utveckling. Planer som kombinerar bostäder och kommunal service prioriteras till exempel högre än planuppdrag där bara en av dessa ingår. Andra faktorer som påverkar prioriteringen är efterfrågan på ny industrimark, planer som skapar fler arbetstillfällen och verksamhetens egna resurser.

Underlag och handlingar i ärendet

Beslut om samordning av transportuppdrag

Kommunstyrelsen beslutar att förvaltningen ska samordna ett antal transportuppdrag: elevresor, skolskjuts, färdtjänst och riksfärdtjänst.

Dessa hanteras i dag på olika sätt och av olika sektorer i kommunen. Elevresor och skolskjuts hanteras av sektor miljö och samhällsbyggnad. Färdtjänst och riksfärdtjänst hanteras av sektor välfärd.

Som underlag för politikernas beslut finns en utredning. Där konstateras bland annat att det i dag finns en organisatorisk sårbarhet vad gäller transportuppdragen, eftersom det är få personer som har kompetens att hantera dessa relativt komplexa uppdrag. Dessutom är uppdragen svåra att handla upp. För att komma till rätta med detta föreslås i utredningen att samordna uppdragen och att sektor miljö och samhällsbyggnad får huvudansvaret för alla fyra uppdragen.

Underlag och handlingar i ärendet

Övriga ärenden

Ärenden till kommunfullmäktige

  • Kommunstyrelsen antar förslagen till förändringar i den årliga översynen av styrdokumenten i författningshandboken.
  • Kvartalsrapporten för kvartal två över ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service lämnas till kommunens revisorer och läggs till handlingarna.

Kommunstyrelsens beslutsärenden

  • Kommunstyrelsen antar policyn Lönepolitik i Ulricehamns kommun och ett tilläggsyrkande kring en textformulering i policyn. Denna ersätter en tidigare policy med samma namn.
  • Sammanställningen av kränkningar som anmälts under läsåret 22/23 läggs till handlingarna.

Underlag och handlingar

Publicerat av Anders Rosenberg den 9 november 2023, senast ändrad den 9 november 2023 av Eva Wallin