Beslut i korthet från kommunstyrelsen 8 februari

Politiska handlingar och ordförandeklubba.

Arbetet med detaljplan för kulturhuset går vidare

Politikerna ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet med en ny detaljplan för del av fastigheten Bogesund 1:86, även kallat Marknadsplatsen. Syftet med planen är bland annat att göra det möjligt att bygga ett kulturhus men också med mer effektiv markanvändning på platsen.
Tidigare har förvaltningen arbetat med en ny detaljplan för ett större område, som innefattade även fastigheterna Tullen 10 och Daltorp 9. Nu inriktas arbetet med den nya detaljplanen på framförallt Marknadsplatsen.

Underlag och handlingar i ärendet (pdf)

Parkeringsplatser ska namnges

Kommunstyrelsen beslutar att alla större parkeringsplatser i Ulricehamn ska namnges. Syftet är att förenkla för trafikanter. Bakgrunden är att det finns ett antal större parkeringsplatser som fått namn i folkmun, som Marknadsplatsen, Bryggan och Museét. Men för den som saknar lokalkännedom kan det vara svårt att hitta till dessa.

Underlag och handlingar i ärendet (pdf)

Riktlinje för invasiva växter antas

Kommunstyrelsen beslutar att anta en riktlinje för invasiva växter. Bakgrunden till att det tagits fram riktlinjer för invasiva arter är att kommunen tidigare antagit en handlingsplan för miljöarbete. En av åtgärderna i denna plan är att kommunen ska ha riktlinjer för bekämpning av invasiva växter. Dessa kan påverka den biologiska mångfalden negativt, förändra ekosystemen och minska tillgången på ekosystemtjänster som kommunens behöver i klimatarbetet.

Syftet med riktlinjerna är bland annat att ge vägledning hur ett ärende som gäller invasiva växter ska tas omhand. I riktlinjerna framgår till exempel att det finns jätteloka, jättebalsamin och gul skunkkalla i Ulricehamn. Det anges också att kommunens bekämpning begränsas till kommunal mark.

Underlag och handlingar i ärendet (pdf)

Telefonkiosk i nytt kulturhus ska utredas

Kommunstyrelsen avslår motionen om att placera ut den gamla telefonkiosken som stått på Järnvägstorget. Det görs med hänvisning dels till att den delen av Storgatan ska byggas om, dels till risken för skadegörelse. Men samtidigt skickar politikerna med ett uppdrag till förvaltningen att undersöka möjligheten att placera telefonkiosken i det nya kulturhuset och använda den till exempel till en infobox. Motionen kommer från Jan-Henric Henningson (SD).

Underlag och handlingar i ärendet (pdf)

Nej till utomhusgym på Lassalyckan

Kommunstyrelsen säger nej till motionen om ett väl utrustat utomhusgym på Lassalyckan med hänvisning till att utegymmet i Ulricaparken har renoverats och uppgraderats.

Motionen kommer från Jan-Henric Henningson (SD). Han skriver i sin motion att utegymmet vid Ulricaparken ofta inte används för seriös träning utan mer som en förlängning av lekplatsen som finns bredvid. Därför vore det bättre att ha ett välutrustat utegym vid friluftsområdet Lassalyckan där chansen är större att det används som det är tänkt. I svaret på motionen går det bland annat att läsa att gymmet vid Ulricaparken varit välanvänt. Därför har man renoverat och uppgraderat det. Denna renovering utgick från en undersökning där gymmets användare fått svara på frågor om vad de vill med gymmet.

Underlag och handlingar i ärendet (pdf)

Övriga ärenden

 • Verksamheternas nettoramar fastställs enligt bifogat förslag till internbudget 2024 för kommunstyrelsen.
 • Kommunstyrelsen ställer sig bakom förvaltningens svar på revisorernas bedömning av delårsrapporten 31 augusti 2023.
 • Kommunstyrelsen antar prislistor för utbildningar som erbjuds i förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola och gymnasieskola i Ulricehamns kommun år 2024.
 • Kommunstyrelsen beslutar att bevilja investeringsmedel till ny förskola i Trädet med en miljon kronor. Budgetmedel för ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2024.

Underlag och handlingar (pdf)

Övriga ärenden till kommunfullmäktige

 • Kommunstyrelsen bestämmer att nytt tak, ny limit, på kommunens koncernkonto för Ulricehamns energi AB ska vara 415 miljoner kronor och för Ulricehamns energi elnät AB ska vara 60 miljoner kronor.
 • Kommunstyrelsen godkänner delårsrapporten för Tolkförmedling väst.
 • Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsplan, driftbudget och investeringsbudget för år 2024 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.
 • Kommunstyrelsen godkänner ny förbundsordning för Sjuhärads samordningsförbund.
 • Kommunstyrelsen beslutar att vattentjänstplanen år 2024-2035 skickas ut på samråd.
 • Kommunstyrelsen antar reglemente för överförmyndaren.
 • Kommunstyrelsen antar ny arbetsordning för kommunfullmäktige och denna ersätter den tidigare arbetsordningen.
 • Kommunstyrelsen avslår motionen om barnomsorg på obekväm tid med hänvisning till att det inte skett av någon markant ökning av behovet.

Underlag och handlingar (pdf)

Publicerat av Anders Rosenberg den 8 februari 2024, senast ändrad den 8 februari 2024 av Eva Wallin