Olovligt byggande och ovårdade tomter

Gräsmatta med lila blommor. Hus i bakgrunden.Foto: Valentina Locatelli/Unsplash

Det finns tillfällen då kommunen utför tillsyn och kontroller av fastigheter. Det kan handla om att olovlig byggnation misstänkts ha utförts, bristande underhåll på en fastighet. Tillsynen och kontrollen regleras i regleras i plan- och bygglagen.

Olovligt byggande

Om något utförts på en fastighet som kräver bygg-, mark- eller rivningslov kallas det olovligt byggande, eller i folkmun, ”svartbygge”. Det kan innebära att byggsanktionsavgifter tas ut eller att rivning av byggnationen kan komma att krävas. Läs mer här om svartbygge.

Ovårdade tomter och byggnadsverk

Som fastighetsägare måste du hålla din tomt i vårdat skick, oavsett om den är bebyggd eller inte. Det innebär att tomten ska vara städad så att det inte finns risk för olycksfall eller blir en olägenhet för omgivningen. Vad som kan vara en olägenhet för omgivningen avgörs från fall till fall. Även byggnaderna på tomten ska hållas i vårdat skick och underhållas så att utformningen och de tekniska egenskaperna bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadens värde utifrån historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt. Detta regleras i plan- och bygglagen

Detta gäller även häckar där fastighetsägare ansvarar så att häckar och annan växtlighet inte skymmer sikten vid utfarter och korsningar.

Såhär anmäler du olovligt byggande eller ovårdade tomter

Om du misstänker att något är gjort som inte följer plan- och bygglagen ska du kontakta byggenheten på kommunen.
Använd blanketten för klagomål och olägenhet.
Byggenheten granskar om det krävs bygglov eller inte och behöver få in följande uppgifter:

• Adress och/eller fastighetsbeteckning för fastigheten det gäller
• En beskrivning av åtgärden.
• Gärna ett eller flera fotografier
• Dina kontaktuppgifter om du vill ha direkt svar från oss. Du kan anmäla anonymt. Tänk i så fall på att inte fylla i några kontaktuppgifter då alla handlingar som inkommer till oss är allmänna.

Handläggningstid av tillsynsärende

Tillsynsärenden handläggs i den ordning de kommer in till byggenheten. Ärenden som utgör fara för liv eller hälsa är prioriterade. Exempel på sådana ärenden är plank som skymmer sikt, ödehus som kan rasa eller byggen med fallrisk.

Byggsanktionsavgift

Byggsanktionsavgiften är en avgift som tas ut vid olovligt byggande eller så kallat svartbygge och tas ut av nämnden med stöd av plan- och bygglagen. Avgiften regleras i 9 kap i plan- och byggförordningen (PBF) och är baserat på det prisbasbelopp som gäller för det år som beslut om byggsanktionsavgiften fattas.

Det räcker inte med bara bygglovsbeslut för att börja bygga. Allt åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan kräver också ett startbesked för att få påbörja arbetet. Startbeskedet lämnas när vi anser att gällande byggregler kommer att uppfyllas. I startbeskedet fastställer vi bland annat kontrollplanen.

Kontakta byggenheten om du är osäker på om du kan börja bygga.

Vad som görs då anmälan kommer in

Byggenheten är skyldig att utreda en anmälan. Utredningen börjar oftast med ett platsbesök då dokumentation görs. Uppgifterna stäms av gentemot plan- och bygglagen. Om något strider mot lagen bes i första hand fastighetsägaren att rätta till det som felar. Det innebär att fastighetsägaren ansöker om bygglov eller river det olovliga. Sanktionsavgift kan förekomma.

Miljö- och byggnämnden beslutar och byggenheten utför tillsyn

Ta därför kontakt med byggenheten när det finns misstanke om att plan- och bygglagen inte följs.

Byggenheten
bygg@ulricehamn.se
telefon: 0321 59 50 00

Vill du få en kortfattad överblick i hur ett tillsynsärende utreds?

På länken finns samlad information om hur tillsynsärenden hanteras.

Om något utförts på en fastighet som kräver bygg-, mark- eller rivningslov kallas det olovligt byggande, eller i folkmun, ”svartbygge”. Det kan innebära att byggsanktionsavgifter tas ut eller att rivning av byggnationen kan komma att krävas. Läs mer här om svartbygge.


Publicerat av Ulrika Emtervall den 27 mars 2018, senast ändrad den 22 september 2020 av Emma Claesson

Adress

E-post: bygg@ulricehamn.se

Telefontid:
Mån, ons, fre kl. 9.30-11.30
och ons kl. 13-16

Öppet hus:
Inställt tillsvidare

Hjälpte informationen på denna sida dig?