Del av Ubbarp 8:16 ”Rönnåsen Etapp 2”

Karta med markerat område för detaljplanen Rönnåsen etapp 2

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för Ulricehamns industrimark att utökas och att området ska tillåta sällanköpshandel. Planområdet är ca 45 ha och avgränsas i norr av Riksväg 40 och i väster av Rönnåsen etapp 1. I öster och söder gränsar området till skogsmark.

Nyhetsbrev om pågående planer

Vill du hålla dig uppdaterad om pågående detaljplaner i kommunen? Prenumerera på våra nyhetsbrev om specifika planer för mer information.

Prenumerera på nyhetsbrev om pågående detaljplaner

Tidslinje över detaljplaneprocessen, som visar att detaljplanen är under granskning

Samråd - handlingar

Planbeskrivning, Rönnåsens ind.område etapp 2 (pdf)
Plankarta, Rönnåsens ind.område  etapp 2 (pdf)

Granskning - handlingar

Grundkarta granskning detaljplan för del av Ubbarp 8_16, Rönnåsen (pdf)
Planbeskrivning granskning detaljplan för del av Ubbarp 8_16, Rönnåsen (pdf)
Samrådsredogörelse detaljplan för del av Ubbarp 8_16, Ulricehamn (pdf)
Plankarta granskning detaljplan för del av Ubbarp 8_16, Rönnåsen (pdf)

Granskning 2

Granskning hölls 11 december 2023 – 11 januari 2024

Planbeskrivning granskning detaljplan för del av Ubbarp ”Rönnåsen etapp 2” (pdf)
Plankarta granskning detaljplan för del av Ubbarp ”Rönnåsen etapp 2” (pdf)
Samrådsredogörelse detaljplan för del av Ubbarp ”Rönnåsen etapp 2” (pdf)
Granskningsutlåtande 1 detaljplan för del av Ubbarp 8:16 ”Rönnåsen etapp 2” (pdf)

Antagande - handlingar

Antagande planeras kvartal 2 2024

Utredningar - Väg och gata, Miljö

Väg och gata

Förprojektering Bilaga 1 – Planritning (pdf)
Förprojektering Bilaga 2 – Profilritning (pdf)
Förprojektering Bilaga 3 – Typsektioner (pdf)
Bilaga 4 – PMS beräkning Förbifart (pdf)
Bilaga 5 – PMS beräkning Industrigata (pdf)
Bilaga 6 – Mängdförteckning (pdf)
Projekteringsrapport PM Väg och mark (pdf)
PM Trafikalstring (pdf)
Flyghinderanalys Ubbarp 8;16(pdf)

Miljö

Bilaga 5. Rapport flodpärlmussla_Hilleredsån (pdf)_
Bilaga 6. Biotopkartering Hillaredsån (pdf)
Utvärdering ekosystemtjänster (pdf)
Naturvärdesinventering (pdf)
Naturvärdesinventering komplettering 2022, Ubbarp 8;16 (pdf)
Påverkan och effekter för naturmiljön (pdf)

Utredningar - Radon, Arkelogi, Dagvatten, Geoteknik

Radon

Utredning Radon (pdf)

Arkelogi

Steg 1 arkeologisk utredning (pdf)
Steg 2 arkeologisk utredning (pdf)
Steg 3 arkeologisk utredning (pdf)
Arkeologisk utredning – steg 1 (pdf)

Dagvatten

Rönnåsen dagvattenutredning (pdf)
Dagvatten PM – Rönnåsen Etapp 2 – Rev 23-07-03 (pdf)

Geoteknik

Geoteknik Rönnåsen MUR (pdf)
Geoteknik Rönnåsen PM (pdf)
Komp. geoteknik MUR (pdf)
Komp. geoteknik PM (pdf)

Publicerat av Elin Ohlsson den 8 september 2020, senast ändrad den 23 januari 2024 av Helen Einarsson

Kontakt

Adress

E-post: plan@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?