Rönnåsen Etapp 2

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för Ulricehamns industrimark att utökas och att området ska tillåta sällanköpshandel. Planområdet är ca 45 ha och avgränsas i norr av Rv 40 och i väster av Rönnåsen etapp 1. I öster och söder gränsar området till skogsmark.

Kontakta planarkitekt

Rasmus Karlsson
E-post: rasmus.karlsson@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 50 53

Förväntad tidplan

Samråd

14 juni – 12 juli 2021

Planbeskrivning samråd för del av Ubbarp 8:16, Rönnåsens industriområde etapp 2, Ulricehamn (pdf)
Plankarta samråd för del av Ubbarp 8:16, Rönnåsens industriområde (pdf)

Granskning

Q 4 2022

Antagande

Mer information kommer.

Utredningar

Radon

Utredning radon (pdf)

Arkeologi

Arkeologisk utredning, steg 1, Duvered 5:2 (pdf)
Arkeologisk utredning, steg 2, Duvered 5:2 (pdf)
Arkeologisk utredning, steg 1, Rönnåsen (pdf)

Dagvatten

Rönnåsen dagvattenutredning (pdf)

Geoteknik

Geoteknik Rönnåsen MUR (pdf)
Geoteknik Rönnåsen PM (pdf)
Komp. geoteknik MUR (pdf)
Komp. geoteknik PM (pdf)

Miljö

Rapport, flodpärlmussla i Hilleredsån (pdf)
Biotopkartering Hillaredsån, Sportfiskarna (pdf)
EST Rönnåsen (pdf)
NVI Rönnåsen (pdf)
PM påverkan Rönnåsen (pdf)

Väg och gata

Plan (pdf)
Profil (pdf)
Sektion (pdf)
PMS beräkning, förbifart (pdf)
PMS beräkning, industrigata (pdf)
Mängdförteckning (pdf)
PM väg och mark (pdf)
PM trafikalstring, Rönnåsen etapp 2 (pdf)

Publicerat av Elin Ohlsson den 8 september 2020, senast ändrad den 2 september 2022 av Helen Einarsson

Adress

E-post: plan@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?