Del av Bogesund 1:86 m.fl ”Marknadsplatsen”

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att skapa nya bostäder, kontor, affärer och restauranger i centrala Ulricehamn.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att skapa nya bostäder, kontor, affärer och restauranger i centrala Ulricehamn vilket är ett effektivt sätt att använda stadens mark. Det kommande området kan ses som en förlängning av gågatan och en länk mellan gågatan och det nya området tegelbruket i norr.
Bankens byggnad ska skyddas då den besitter stora kulturhistoriska värden och är ett landmärke i staden tillsammans med kyrkan, bankens byggnad ska inte skymmas. Samtidigt måste bankens verksamhet kunna anpassas till nutiden och framtiden.

Beskrivning

Större delen av området Marknadsplatsen är idag en öppen markparkering med ca 50–70% beläggning som är värdefull för stadens handel. Samtidigt är central mark i Ulricehamn attraktivt för bostäder och där kan befintlig service och infrastruktur användas på ett effektivt sätt. I projektet ska parkeringslösningar ske på ett mer yteffektivt sätt som underjordiskt eller i flera våningar. Vissa offentliga parkeringar kommer behöva flyttas.
Den södra delen av planen består av befintliga byggnader och parkeringsplatser till de verksamheter som finns i byggnaden. Sparbankshuset byggdes under 1960-talet och är ett monument i stadsbilden. Byggnaden används tillsammans med kyrkan som landmärke när man ska hitta i staden. Huset ska i planen skyddas genom skyddsbestämmelser som ger tydliga riktlinjer om hur byggnaden ska hanteras vid ändrade användningar/renoveringar i framtiden.
I norra delen av planen kommer rondellerna att byggas om och förbättras för att förenkla flödet i en kritisk punkt i stadens infrastruktur.

Förväntad tidplan

Samråd

hölls 17 mars – 14 april 2022

Presentation från samrådsmötet (pdf)

Planbeskrivning, del av Bogesund 1:86, Marknadsplatsen (pdf)
Plankarta Samråd, del av Bogesund 1_86 – Marknadsplatsen
Grundkarta, Samråd Marknadsplatsen
Undersökning betydande miljöpåverkan, del av Bogesund 1_86 – Marknadsplatsen
Särskilt beslut betydande miljöpåverkan, del av Bogesund 1_86 m. fl. Marknadsplatsen (pdf)

Granskning

Mer information kommer.

Antagande

Mer information kommer.

Utredningar

Bullerkartläggning i Ulricehamns kommun (pdf)
Spridningsberäkningar, del av Bogesund 1:86, Marknadsplatsen (pdf)
Dagvattenutredning, del av Bogesund 1:86, Marknadsplatsen (pdf)
Trafikutveckling, del av Bogesund 1:86, Marknadsplatsen (pdf)
Markteknisk undersökningsrapport, del av Bogesund 1:86, Marknadsplatsen (pdf)
Riskbedömning avseende drivmedelsförsäljning inom Osdal 1 (pdf)
Geoteknik, del av Bogesund 1:86, Marknadsplatsen
Miljökontroll, del av Bogesund 1:86, Marknadsplatsen (pdf)
Kulturhistorisk beskrivning av Sparbankshuset (pdf)

Skyfallsutredningar 2019

Bilaga 1 Översvämningskarta efter skyfall Torra förutsättningar
Bilaga 2 Rinnvägar efter skyfall Torra förutsättningar
Bilaga 3 Översvämningskarta efter skyfall, blöta förutsättningar
Bilaga 4 Rinnvägar efter skyfall Blöta förutsättningar

Publicerat av Helen Einarsson den 26 mars 2021, senast ändrad den 22 september 2022

Kontakt

Adress

E-post: plan@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?