Transformatorstationer, cisterner och silos, torn och master

radiomastFoto: Echo Grid/Unsplash

Transformatorstationer

I elnätet finns tusentals transformatorstationer som förändrar spänningsnivån, fördelar flödet av elström och vakar över elnätets funktion. Den vanligaste uppgiften för en transformatorstation är att omvandla elen till en lägre spänningsnivå och fördela ut till nya, mindre ledningar.

Platsen

Om tomten ligger nära en sjö behöver strandskyddsdispens sökas. Denna dispens ger tillåtelse för att bygga, göra anordningar, eller ändra i ett strandskyddsområde. Strandskyddet är till för att stärka allemansrätten vid vatten, så att alla ska kunna komma ner till vattnet, samt för att skydda växter och djur. Strandskyddet sträcker sig 100 m upp på land och lika långt ut i vattnet, för känsliga områden är skyddet utökat till 300 m. Sök strandskyddsdispens Finns det fornlämningar i närheten är det enligt lag byggherrens plikt att ta reda på om byggnationen kan utföras. Kontakta Länsstyrelsens Kultur och Miljöenhet. En transformatorstation får inte placeras på ett sådant sätt så att den påverkar miljön. Därför granskas varje ärende med hänsyn till miljön. I de fall transformatorstationen ska ligga nära vägen finns vissa säkerhetszoner som skall följas beroende på vägens hastighet. Detta för att minska risken för att en olycka uppstår.

Säkerhetszon vid väg

HastighetByggförbud
50 km/h≥ 3 m
70 km/h≥ 7 m
90 km/h≥ 9 m
110 km/h≥ 11 m

Avståndet gäller från vägkant till skylt. Observera att det ska finnas möjlighet för ett servicefordon att parkera i närheten av transformatorstationen och detta ska redovisas på situationsplanen.

Ansökan

För att kommunen ska kunna handlägga ditt ärende så att du kan få ditt bygglov, krävs att din ansökan och handlingarna är kompletta.

Ansök via www.mittbygge.se

Där kan du enkelt följa din ansökan, ha allt på samma ställe, få besked digitalt och uppdatera dina handlingar och din ansökan.

Mer om hur ansökan görs.

Bifoga rätt handlingar/ritningar så att din handläggare ska kunna påbörja handläggningen

 • Situationsplan, som skapar du utifrån en karta över din fastighet som du beställt av oss
 • Översiktskarta – Om det är fler än en transformatorstation som skall byggas behöver vi se vart de är tänkt att placeras.
 • Fasadritning i skala 1:100
 • Planritning i skala 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Enkel kontrollplan

Exempel och förklaringar på hur de vanligaste ritningarna ska vara utförda.

Cisterner och silos

En cistern är i egentlig betydelse en behållare till uppsamlande och bevarande av regnvatten. Sådana är vanligtvis konstgjorda, murade, ibland belagda med cement eller trä, någon gång uthuggna i sten. Idag används cisterner även till förvaring av bränslen.

En silo är en förvaringsbyggnad konstruerad som en enda stor behållare. Silor används för att förvara bulklast som lätt kan hällas in och ut, såsom säd, socker, djurfoder och cement.

Platsen

Utanför detaljplanerat område

Platsen granskas med sin lämplighet för att bygga en cistern eller en silo. Kommer omgivande bebyggelse störa sig av lastning och lossning i anslutning till cisternen. Eftersom en cistern/silo ofta rymmer brandfarliga ämnen ser man till så att placeringen är godkänd av räddningstjänst så att den inte utgör någon fara. Cisternen/Silon granskas även ur miljösynpunkt.

Inom detaljplanerat område

Inom detaljplanerat område måste du kolla upp vilken byggnadshöjd som gäller för din tomt. Silos är oftast höga och de räknas som byggnader.

Ansökan

För att vi ska kunna handlägga ditt ärende så fort som möjligt är det viktigt att lämna in de handlingar som behövs:

 • Bygglovsblanketten
 • Situationsplan
 • Markplaneringsritning
 • Fasadritning
 • Brandskyddsbeskrivning
 • Certifierad Kontrollansvarig

Ansökningshandlingar, information och exempel

Torn och master

En mast är en konstruktion på vilken antenner för utsändning och mottagning av radiovågor monteras. En mast är stagad med vajrar till skillnad från ett torn som är fristående. Tornen kan vara av många slag, till exempel telekommunikations-, vatten-, utsikts- och trafikledningstorn, radartorn och fyrar. Till torn kan också räknas gruvlavar och kyltorn vid kraftverk.

Platsen

Passar masten/tornet in i omgivningen? I ett naturskönt område kan en mast tyckas opassande. Ifall området är tänkt för rekreation kan det finnas invändningar mot mastens placering. För att minska påverkan på landskapsbilden skall höga master placeras så långt bort som möjligt för att göra så liten på verkan på landskapsbilden som möjligt.

När en mast eller ett torn skall byggas hör man fler parter som kan ha ett intresse i frågan. Luftfartsverket måste höras så att masten inte påverkar flygtrafiken. Ser försvaret några hinder med att uppföra masten? Finns det några hinder för väg/järnväg med att bygga masten? Det finns alltså många frågor att ta hänsyn till.

Om mastens/tornets uttänkta plats ligger nära en sjö behöver strandskyddsdispens sökas. Denna dispens ger tillåtelse för att bygga, göra anordningar, eller ändra i ett strandskyddsområde. Strandskyddet är till för att stärka allemansrätten vid vatten, så att alla ska kunna komma ner till vattnet, samt för att skydda växter och djur.

Strandskyddet sträcker sig 100 m upp på land och lika långt ut i vattnet, för känsliga områden är skyddet utökat till 300 m.

Sök strandskyddsdispens

Finns det fornlämningar i närheten är det enligt lag byggherrens plikt att ta reda på om byggnationen kan utföras. Kontakta Länsstyrelsens Kultur och Miljöenhet.

I ärendet granskas även hur man tar sig till masten eller tornet, det måste finnas en anlagd väg så att man kommer fram.

Ansökan

Kravet på bygglov omfattar inte en liten mast eller ett litet torn för bara en viss fastighets behov. En centralantenn på ett bostadshus, antenner som sätts upp av sändaramatörer eller en sedvanlig parabolantenn omfattas därför inte av bygglovsplikten.

För att vi ska kunna handlägga ditt ärende så fort som möjligt är det viktigt att lämna in de handlingar som behövs:

 • Situationsplan, ska tydligt visa var masten/tornet är tänkt att placeras, det kan behövas flera situationsplaner för att det ska gå att avgöra vilket geografiskt område som är aktuellt.
 • Ritning – Redovisa hur hög masten kommer bli och hur den kommer se ut och förankras. Redovisa även masten i plan så man ser hur stor yta den kommer att ta upp.
 • Förslag på kontrollplan eller en certifierad kontrollansvarig

Ansökningshandlingar, information och exempel

I elnätet finns tusentals transformatorstationer som förändrar spänningsnivån, fördelar flödet av elström och vakar över elnätets funktion. Den vanligaste uppgiften för en transformatorstation är att omvandla elen till en lägre spänningsnivå och fördela ut till nya, mindre ledningar.

Platsen

Om tomten ligger nära en sjö behöver strandskyddsdispens sökas. Denna dispens ger tillåtelse för att bygga, göra anordningar, eller ändra i ett strandskyddsområde. Strandskyddet är till för att stärka allemansrätten vid vatten, så att alla ska kunna komma ner till vattnet, samt för att skydda växter och djur. Strandskyddet sträcker sig 100 m upp på land och lika långt ut i vattnet, för känsliga områden är skyddet utökat till 300 m. Sök strandskyddsdispens Finns det fornlämningar i närheten är det enligt lag byggherrens plikt att ta reda på om byggnationen kan utföras. Kontakta Länsstyrelsens Kultur och Miljöenhet. En transformatorstation får inte placeras på ett sådant sätt så att den påverkar miljön. Därför granskas varje ärende med hänsyn till miljön. I de fall transformatorstationen ska ligga nära vägen finns vissa säkerhetszoner som skall följas beroende på vägens hastighet. Detta för att minska risken för att en olycka uppstår.

Säkerhetszon vid väg

HastighetByggförbud
50 km/h≥ 3 m
70 km/h≥ 7 m
90 km/h≥ 9 m
110 km/h≥ 11 m

Avståndet gäller från vägkant till skylt. Observera att det ska finnas möjlighet för ett servicefordon att parkera i närheten av transformatorstationen och detta ska redovisas på situationsplanen.

Ansökan

För att kommunen ska kunna handlägga ditt ärende så att du kan få ditt bygglov, krävs att din ansökan och handlingarna är kompletta.

Ansök via www.mittbygge.se

Där kan du enkelt följa din ansökan, ha allt på samma ställe, få besked digitalt och uppdatera dina handlingar och din ansökan.

Mer om hur ansökan görs.

Bifoga rätt handlingar/ritningar så att din handläggare ska kunna påbörja handläggningen

 • Situationsplan, som skapar du utifrån en karta över din fastighet som du beställt av oss
 • Översiktskarta – Om det är fler än en transformatorstation som skall byggas behöver vi se vart de är tänkt att placeras.
 • Fasadritning i skala 1:100
 • Planritning i skala 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Enkel kontrollplan

Exempel och förklaringar på hur de vanligaste ritningarna ska vara utförda.


Publicerat av Gabriela Velasquez den 7 maj 2015, senast ändrad den 11 februari 2019

E-tjänster relaterade till Bygglov och anmälan

Hjälpte informationen på denna sida dig?