Anlägga parkeringsplats

En parkeringsplats är en plats där man kan uppställa sitt fordon. Parkeringsplatser finns på dels gator i olika tätorter men också längs med vägar. Parkeringsplatser av dessa tre olika typer måste enligt lagen vara utmålade på vägen med vita linjer för att markera hur bilarna ska parkeras. De utmärks med en skylt som har ett stort P som betyder just parkering.

Platsen

Byggnadsnämnden bevakar att in- och utfarter och parkeringar inte innebär någon trafikfara. Större anläggningar kan behöva delas upp i mindre enheter eftersom asfalterade ytor kan ha inverkan på grundvattenförhållandena genom att minska infiltrationsmöjligheterna för ytvattnet, då en del vatten som annars skulle ha bildat grundvatten avleds eller avdunstar.

Följande krav ställs på parkeringsplatser:

  • Lutningen i längs- och sidled på parkeringsplatser för rörelsehindrade bör inte överstiga 1:50.
  • Parkeringsplatser, angöringsplatser för bilar ska vara lätta att upptäcka.
  • Parkeringsplatser för bilar ska ha markeringar och kontraster mot omgivningen.
  • Belysningen vid parkeringen ska utformas så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan orientera sig.
  • Markbeläggningen vid parkeringsplatser ska vara fast, jämn och halkfri.
  • Parkeringsplatser och angöringsplatser för bilar, ska utformas så att personer kan förflytta sig säkert till och från bilarna.

Krävs bygglov?

Bygglov krävs för parkeringsplatser utomhus. Bygglovsplikten avser fysiska förändringar av marken, såsom asfaltering samt anordnande av räcken och markeringar. Bygglov krävs inte, om det på fastigheten bara finns ett- eller tvåbostadshus och parkeringsplatsen är avsedd uteslutande för fastighetens behov.

Bygglovsplikten gäller emellertid också ianspråktagande av mark som parkeringsplats, även om ingen fysisk förändring av marken görs. Prövningen behöver ofta av trafiksäkerhetsskäl omfatta anslutningen mot gata, avskärmningar mot buller och eventuellt störande strålkastarljus. Dessutom kan större asfalterade ytors påverkan på grundvattenförhållandena behöva prövas.

Ansökan

För att vi ska kunna handlägga ditt ärende så fort som möjligt är det viktigt att lämna in de handlingar som behövs:

Bygglovsblankett
Situationsplan – Här redovisar vart på tomten du tänkt bygga din parkeringsplats. Vart är infart/utfart? Hur många parkeringsplatser?
Markplaneringsritning – Här redovisar du in- och utfart, parkering och dagvattenhantering.
Förslag på kontrollpllan
Ansökningshandlingar, information och exempel


Publicerat av Ulrika Emtervall den 1 juni 2017, senast ändrad den 18 september 2017