Begäran om planbesked

Ett planbesked behövs för en markägare eller exploatör som har för avsikt att bygga nya bostäder, verksamheter eller något annat som fordrar en ny detaljplan, upphävande av eller ändring av befintlig detaljplan.

Illustration på hus

Tanken med ett planbesked är att sökanden ska kunna få ett snabbt och tydligt besked om det som ansökan avser är lämpligt utifrån översiktsplanen och rådande behov. Ett planbesked innebär inte att ett detaljplanearbete inleds utan enbart att förutsättningarna för ett detaljplanearbete utreds. Om planbeskedet blir positivt kan ett detaljplanearbete inledas. Kostnader för framtagande av detaljplan ingår inte i kostnaden för planbesked.

Om du i din begäran om planbesked fyller i en e-postadress kommer information i första hand skickas digitalt till dig.

Ansökan: Begäran om planbesked (pdf)

Kostnad för planbesked

Kostnad för planbesked enligt 2019 års taxa

Taxan är fastställd utifrån Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) riktlinjer, som tagits fram med utgångspunkt från den nya Plan- och bygglagen.

  • Begränsat förfarande:  13 950 kronor
  • Standardförfarande: 13 950 kronor
  • Utökat förfarande: 18 600 kronor

Om detaljplanearbete inleds efter positivt planbesked tillkommer kostnader för detaljplanearbetet.

Kostnad för planbesked enligt 2019 års taxa

Taxan är fastställd utifrån Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) riktlinjer, som tagits fram med utgångspunkt från den nya Plan- och bygglagen.

  • Begränsat förfarande:  13 950 kronor
  • Standardförfarande: 13 950 kronor
  • Utökat förfarande: 18 600 kronor

Om detaljplanearbete inleds efter positivt planbesked tillkommer kostnader för detaljplanearbetet.


Publicerat av Ulrika Emtervall den 13 oktober 2017, senast ändrad den 21 oktober 2019 av Kajsa Leidek

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?