Fritidshem (fritids)

Elever som går i kommunens förskoleklass, grundskola och grundsärskola kan också få en plats på fritidshem.

Elev på grundskolan. Foto: Sören HåkanlindFoto: Sören Håkanlind

Fritidshem erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrars arbete eller studier. Vi tar även hänsyn till om eleven har ett eget behov på grund av familjens situation.

Fritidshem erbjuds till och med vårterminen det år eleven fyller tretton år.

Ansökan om plats

Ansök via kommunens e-tjänst.

Om ni är nyinflyttade kan ni ansöka om fritidshem när ni har en fast adress i kommunen.

Uppsägning av plats

Du kan säga upp en plats på fritidshem via kommunens e-tjänst.

Uppsägningstiden är två månader. Avgift betalas under hela uppsägningstiden oavsett om platsen används eller inte. Undantag gäller vid föräldrars arbetslöshet, då sägs barnet upp från sin plats på fritidshem omgående.

Kontakta kommunens placeringsassistent om du blir arbetslös och har barn placerade på fritidshem.

När behöver jag inte säg upp platsen?

Du ska inte säga upp barnets plats när:

  • Placeringstiden är tidsbegränsad
  • Barnet ska omplaceras
  • Barnet går över från en avgiftsbelagd omsorgsform till en annan (till exempel förskola till fritidshem)

Avgift tas ut för den mellanliggande tiden om det är mindre än fyra månader från sista betalningsmånad och till nästa placeringstillfälle.

Lovplats på fritidshem

Om du vill att ditt barn ska vara på fritidshem endast under lov eller kompetensutvecklingsdagar kan du beställa det. Varje dag kostar 75 kronor.

Barn från förskoleklass till och med vårterminen det år de fyller tretton år har rätt till plats på fritidshem under lov.

Anmäl senast tio dagar i förväg på särskild blankett om du vill ha lovplats. Blanketten finns på varje fritidshem och under Bilagor på denna sida.

Ansök via kommunens e-tjänst.

Om ni är nyinflyttade kan ni ansöka om fritidshem när ni har en fast adress i kommunen.


Publicerat av Elin Johansson den 3 mars 2015, senast ändrad den 30 september 2016 av Ulrika Emtervall