Fritidshem (fritids)

Elever som går i kommunens förskoleklass, grundskola och grundsärskola kan också få en plats på fritidshem.

Bild på flicka som sitter och målar. Ett pennställ med pennor i förgrunden.

Fritidshem erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrars arbete eller studier. Vi tar även hänsyn till om eleven har ett eget behov på grund av familjens situation. Fritidshem erbjuds till och med vårterminen det år eleven fyller tretton år.

 

Ansökan och placering

Du kan ansöka om plats på fritids genom att använda vår e-tjänst. I ansökan anger du vilket behov av omsorg ditt barn har. Du anger också om ni har några särskilda önskemål.

Om ni är nyinflyttade kan ni ansöka om fritidshem när ni har en fast adress i kommunen.

Barn vars föräldrar är arbetssökande eller föräldralediga har inte rätt till fritids.

Vid önskemål om plats i fritidshem erbjuds plats så snart placeringsassistenten kontaktat ansvarig rektor.

Om ni är nyinflyttade kan ni ansöka om plats när ni har en fast adress i kommunen.

Uppdatera dina uppgifter

I vår e-tjänst kan du ändra dina kontaktuppgifter och uppgifter om inkomst. Du kan också göra ändringar i schema och säga upp plats.

Ändra uppgifter för barn på fritids

Ändringarna du behöver anmäla till kommunen:

 • När du får ändrade arbetstider
 • När du ändrar inkomst
 • Om du och din partner flyttar isär
 • När du flyttar ihop med någon
 • När du vill säga upp plats

Gör också ändringar i schemat i god tid så att personalen är förberedd och får information innan ändringarna börjar gälla.

Uppsägningstiden för fritids är två månader. Du betalar avgiften under hela uppsägningstiden även om ditt barn inte använder fritidsplatsen. Undantag gäller vid föräldrars arbetslöshet, då sägs barnet upp från sin plats på fritidshem omgående.

Kontakta kommunens placeringsassistent om du blir arbetslös och har barn placerade på fritidshem.

Kostnad för fritids

Avgiften för att barnet/barnen ska gå på fritids beräknas utifrån den sammanlagda inkomsten före skatt för ditt hushåll. Kostnaden beror också på hur många barn i hushållet som går på förskola eller fritids. Du börjar betala avgift från och med det datum då platsen blir tillgänglig. Du betalar för 12 månader per år.

Maxtaxa

Avgiften regleras enligt riksdagens beslut om maxtaxa inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Inkomsttaket för maxtaxan för förskola och fritidshem är 50 340 kronor från och med den 1 januari 2021. Det innebär att högsta avgift per månad för en förskoleplats blir 1 510 kronor och för en fritidshemsplats 1 007 kronor.

Fritidshemsavgift utifrån inkomst och antal barn (gäller från 1 januari 2021)

Avgift för barn 1: 2 procent av hushållets inkomst före skatt
Maxtaxa är 1 007 kronor

Avgift för barn 2 och 3: 1 procent av hushållets inkomst före skatt
Maxtaxa är 503 kronor

Barn 4 eller fler är avgiftsfria

Beräkning av avgift, exempel

Om du har två barn i förskolan blir kostnaden 1 510 kronor för barn 1 och 1 007 kronor för barn två. Totalt blir kostnaden 2 517 kronor per månad.

Om du har ett barn i förskolan och ett barn på fritidshem (fritids) blir kostnaden
1 510 kronor och 503 kronor, vilket totalt blir 2 013 kronor per månad.

Om du har ett barn på fyra år i förskolan minskas grundavgiften (1 510 kronor) med 30,5 procent. Kostnaden blir då 1 049 kronor per månad.

De föräldrar som har gemensam vårdnad om barnet och där barnet växelvis bor hos föräldrarna betalar var för sig efter den sammanlagda inkomsten i respektive familjs hushåll. Den sammanlagda avgiften får dock inte överstiga maxavgiften för en plats.

Vem som ska betala fritidshemsavgiften

 • Ensamförälder
 • Familjehemsförälder
 • Gift/sammanboende förälder

Om barnets förälder bor tillsammans med någon som inte är förälder till barnet, räknas båda som avgiftspliktiga personer. I de fall den ena maken/makan/sambon arbetar utomlands räknas bådas inkomster som avgiftsgrundande så länge det råder hushållsgemenskap.

Vad som gäller vid varierande inkomst

Om föräldrar har varierande inkomster räknas avgiften utifrån inkomsterna under en period om minst tre månader. Den sammanlagda inkomsten divideras med periodens antal månader och avgiften bestäms mot den framräknade månadsinkomsten.

Vad som räknas som avgiftsgrundande inkomster

Avgiften grundar sig på nuvarande bruttoinkomst (inkomst före skatt). Detta räknas som inkomst:

 • Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
 • Överskott av näringsverksamhet (gäller egna företagare)
 • Sjukpenning, sjukbidrag
 • Föräldrapenning
 • Utbildningsbidrag under arbetsmarknadsutbildning
 • Arbetslöshetsersättning
 • Aktivitetsstöd
 • Aktivitetsersättning
 • Familjebidrag i form av familjepenning
 • Änkepension, förtidspension (ej barnpension)
 • Livränta (ersättning vid godkänd arbetsskada för förlorad inkomst)
 • Vårdbidrag (skattepliktig del)
 • Familjehemsersättning (arvodesdel)
 • Reseersättning, bilförmån, kostförmån (beskattningsbara delen)

Detta räknas inte som inkomst:

 • Barnbidrag, bostadsbidrag, underhållsstöd
 • Försörjningsstöd
 • Bidragsdelen samt lånedelen av statliga studiemedel (skattefria)
 • Statligt studiestöd i form av förlängt barnbidrag och studiehjälp
 • Handikappersättning
 • Inkomst av kapital
 • Kommunalt vårdnadsbidrag

Vårdnadshavare är skyldiga att omgående anmäla förändringar som påverkar avgiften.

Avgift vid frånvaro

Avgiften tas alltid ut så länge barnet har kvar sin plats. Detta gäller alltså även när barnet är frånvarande, till exempel vid sjukdom, sommarferier, semester eller annan frånvaro.

Om barnet är frånvarande mer än 30 dagar på grund av sjukdom, reduceras avgiften till hälften från och med den 31 dagen. Detta gäller vid sammanhängande frånvaro. Sjukfrånvaron ska styrkas med läkarintyg som intygar att barnet inte kan vara i omsorg.

För barn som placerats enligt skollagen reduceras placeringstiden med 15 timmar i veckan vid bestämning av avgiften. Överstiger placeringstiden 15 timmar per vecka tas en avgift för överskjutande tid. Avgiften reduceras med 30,5 procent samtliga månader under året.

Kommunfullmäktige beslutar om avgifterna för förskola, pedagogisk omsorg (familjedaghem) och skolbarnsomsorg. Avgifterna gäller för både enskild och kommunal regi.

Fritids under lov

Barn och elever från förskoleklass till och med vårterminen det år de fyller 13 år har rätt att vara på fritids under lov, studiedagar och kompetensutvecklingsdagar.

Om du vill att ditt barn ska vara på fritidshem under lov eller kompetensutvecklingsdagar kan du beställa det. Varje dag kostar 100 kronor.

Anmäl senast tio dagar i förväg på särskild blankett om du vill ha lovplats.

Tider och schema på fritids

Du som vårdnadshavare ska lämna in schema för varje barn via kommunens e-tjänst.

Grundschema

Grundschemat ska utgöra det faktiska behovet av barnomsorg. När du beräknar genomsnittlig placeringstid ska du inte räkna med uppehåll i vistelsetiden som beror på semester, lov och helgdagar.

I placeringstiden ingår arbets- eller studietid, restid till och från arbetet eller studierna samt kontakttid. Placeringstiden bestäms utifrån vårdnadshavares gemensamma behov. Om vårdnadshavarens arbetstidsschema varierar mellan olika veckor, beräknas placeringstiden på ett veckogenomsnitt.

Tillfälligt behov av extratid

Om du är i tillfälligt behov av extratid ska du anmäla det senast tre dagar i förväg. Tiden ska godkännas av personalen.

Vistelse vid ledighet

När vårdnadshavare har semester eller annan ledighet från arbete/studier kan barnet vistas i barnomsorgen under högst fem dagar per år och per familj enligt schema.

Uppgifter om inkomst eller ändrade familjeförhållanden

Om du inte lämnar in uppgifter om din inkomst får du betala den högsta avgiften enligt maxtaxan.

Ulricehamns kommun gör varje år en en kontroll av de avgifter som betalats för barnomsorg. Det innebär att vi jämför ditt hushålls deklarerade inkomster hos Skatteverket mot de uppgifter om inkomst du lämnat till kommunen.

Kontroll av barnomsorgsavgift

Ändrade familjeförhållanden

Du är skyldig att omgående anmäla förändringar som påverkar avgiften, till exempel ändrad inkomst eller ändrade familjeförhållanden. Inkomstkontroll görs varje år mot taxerad inkomst. Om du har betalat för mycket kan du få avgiften återbetald, har du betalat för lite är du skyldig att betala retroaktivt.

Uppsägning av plats

Du kan säga upp en plats på fritidshem via kommunens e-tjänst.

Uppsägningstiden är två månader. Avgift betalas under hela uppsägningstiden oavsett om platsen används eller inte. Undantag gäller vid föräldrars arbetslöshet, då sägs barnet upp från sin plats på fritidshem omgående.

Kontakta kommunens placeringsassistent om du blir arbetslös och har barn placerade på fritidshem.

När avgiften ska betalas

Du får en faktura från kommunen varje månad. Förfallodag för betalningen är den sista vardagen i månaden.

Påminnelseavgift och inkasso tas ut enligt gällande regler.

Vad händer om avgiften inte betalas?

Om avgiften för två må­nader förfallit och räkningarna fortfarande är obetalda, skickar kommunen meddelande till dig som räkningsmottagare och till den berörda rektorn.

Rektor tar beslut om avstängning av omsorgsplatsen. Beslutet tas med fjorton dagars varsel.

Om avstängning av plats verkställs måste hela skuldbeloppet betalas innan plats återigen kan erbjudas.

Hur kommunen hanterar personuppgifter

Uppgifter om barnomsorgsplatsen kommer att föras in i en databas för att kommunen ska kunna använda dina uppgifter vid placering och avgiftsdebitering.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Du kan ansöka om plats på fritids genom att använda vår e-tjänst. I ansökan anger du vilket behov av omsorg ditt barn har. Du anger också om ni har några särskilda önskemål.

Om ni är nyinflyttade kan ni ansöka om fritidshem när ni har en fast adress i kommunen.

Barn vars föräldrar är arbetssökande eller föräldralediga har inte rätt till fritids.

Vid önskemål om plats i fritidshem erbjuds plats så snart placeringsassistenten kontaktat ansvarig rektor.

Om ni är nyinflyttade kan ni ansöka om plats när ni har en fast adress i kommunen.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 3 mars 2015, senast ändrad den 19 november 2021 av Elin Ohlsson

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?