Tillägg till översiktsplan 2040 gällande vindkraft

Publicerad den 10 oktober 2023, sista röstningsdag 8 januari 2024

2023-589

Det här händer i ärendet
– Ulricehamnsförslaget var uppe på kommunfullmäktiges sammanträde 26 oktober och överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

– Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2024 att avslå Ulricehamnsförslaget med hänvisning till att kommunfullmäktige nyligen tagit ställning till vindkraftsplanens aktualitet i samband med antagandet av planeringsstrategin 2023-10-26 § 187. Kommunfullmäktige beslutade också att kommunstyrelsen får i uppdrag att beakta förslaget vid kommande revidering av planeringsstrategin. Se protokoll (pdf).

Förslaget
Med anledning av att många medborgare inom Ulricehamns kommun potentiellt kommer att påverkas av vindkraftsverk i kommunen, inkommer jag härmed med ett medborgarförslag.

Larmrapporterna från boende som påverkas kraftigt av buller, skuggor och ljusstörningar från vindkraftverk ökar. Samtidigt är det uppenbart att fastighetsvärdena påverkas mer än vindindustrin vill göra gällande då Skatteverket inför kommande fastighetstaxering gått ut med att de som bor nära vindindustrier kan få taxeringsvärdet sänkt.

Då Ulricehamns kommuns nya översiktsplan ÖP2040 var ute på dialog, inkom närmare 400 underskrifter från kommuninvånare med skärpta krav för framtida vindindustrier i kommunen. Detta för att skydda invånarna från störningar som försämrar både livskvalitet och privatekonomi.
Tyvärr valde tjänstemännen på kommunen att bortse från dessa kommentarer, och i det förslag som antogs av kommunfullmäktige fanns inga spår av dessa synpunkter.

Därför föreslår jag nu ett tematiskt tillägg till översiktsplanen ÖP 2040

 1. Respektavståndet till närmaste bostad skall vara minst tio gånger verkets totalhöjd.
  Genom att ställa avståndet i relation till höjden framtidssäkras avståndet, så att problemet med att ha ett fast avstånd när verken blir allt högre undviks.
 2. Maximal bullernivå vid husvägg: 34 dBA.
  Observera maximal – ej ekvivalent (ekvivalent = medelvärde).
  Vindindustrier anläggs ofta i områden med ingen eller låg förekomst av ljud och ljusföroreningar. Ljudet från vindkraftverk är amplitudmodulerat (varierar kraftigt över kort tid) och kan upplevas som mer störande än vanligt ljud, vilket drastiskt kontrasterar mot normalljuden i dessa miljöer.
  Eftersom de flesta bostäder på landsbygden i Ulricehamn dessutom är träkonstruktioner så kommer inte Folkhälsomyndighetens riktlinjer för buller i sovrum uppnås om ljudet utomhus är högre än 34 dBA.
 3. Endast verk med radarutrustning ska tillåtas för nya verk i kommunen.
  Om etablering av vindkraftverk högre än 150 meter planeras, så skall dessa förses med radarutrustning så att det högintensiva vita skenet endast blinkar när plan passerar, och inte dygnet runt.
 4.  För de områden där punkt 1 inte kan uppfyllas ska verksamhetsutövarna erbjuda ägarna till fastigheter belägna inom tio gånger verkets totalhöjd full expropriering (125% av marknadsvärdet).

Detta förslag är inte längre aktuellt att skriva under