Integritetsinformation om kamerabevakning i Ulricehamns kommun

Ulricehamns kommun använder kamerabevakning för att förebygga, försvåra och utreda brottsliga gärningar inomhus och utomhus på Ätradalsskolan och Stenbocksskolan samt utomhus på Bogesundsskolans skolgård.

Ansvarig för de personuppgifter som behandlas

Personuppgiftsansvarig kallas den som bestämmer varför och hur personuppgifter ska behandlas. En personuppgiftsansvarig kan till exempel vara en kommun, myndighet, organisation eller företag. I Ulricehamns kommun är kommunstyrelsen personuppgiftsansvarig.

Ulricehamns kommun
Bogesundsgatan 22
523 86 Ulricehamn
E-post:  kommun@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 50 00

Dataskyddsombundet är ansvarig för att kontrollera att dataskyddsförordningen följs inom kommunen.

Dataskyddsombud
Telefon: Magnus Blomqvist 0709-48 78 36
Telefon: Dan Bodin 0709- 48 73 31
E-post: dso@borasregionen.se

Rättslig grund för behandling

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är allmänt intresse kopplat till skolans tillsynsansvar, barn- och elevers rätt till trygghet och studiero samt skolans skyldighet att motverka kränkande behandling. Dataskyddsförordningen (art. 6.1.e). Vi kommer att lagra och vidarebefordra uppgifter till rättsvårdande myndigheter som en del i en polisanmälan eller en polisiär förundersökning.

Lagringsperiod

Personuppgifter lagras endast så länge det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för enligt denna integritetsinformation, dock som längst i 30 dagar. Undantagsvis kan längre lagringsperioder förekomma för specifikt material om det i särskilda fall bedöms vara befogat utifrån ovan ändamål. I dessa fall raderas materialet så fort syftet med att spara har upphört.

Hantering av uppgifterna

Uppgifterna hanteras endast av en begränsad grupp behöriga på respektive skola samt av kommunens säkerhetssamordnare och IT-tekniker. Dessa har skrivit under sekretessförbindelse och har tystnadsplikt. De hanterar uppgifterna endast för ovan ändamål och då det bedöms vara befogat med hänsyn till omständigheterna. Uppgifterna sprids inte vidare annat än undantagsvis till rättsvårdande myndigheter med syfte att utreda brott.

Skydd av uppgifter

Inspelat material sparas på kommunens egna server med högt skydd av IT-säkerhet och fysisk säkerhet där tillgången är begränsad till ett mindre behöriga personer. Materialet sprids inte vidare annat än undantagsvis till rättsvårdande myndigheter med syfte att utreda brott.

De registrerades rättigheter

Respektive skola informerar om kamerabevakningen genom skyltning i anslutning till skolorna. Skyltarna kompletteras med kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig. Den som antas finnas med på inspelat material har rätt att begära ut följande:

  • Bekräftelse på om hen förekommer på film.
  • Information om ändamålet med kamerabevakningen.
  • Information om lagringstider.
  • Begäran om att rätta eller radera uppgifter av filmen samt rätt att göra invändningar mot kamerabevakning.
  • Rätt att inge klagomål till Datainspektionen.
  • Begäran om att få ut det inspelade materialet, i den mån det rör den enskilde själv.

Begäran enligt ovan som inkommer till personuppgiftsansvarig kommer att behandlas och besvaras skyndsamt.

Om det, för att kunna fastslå om en enskild person finns inspelad eller för att en enskild person ska få ta del av inspelat material av sig själv, krävs hantering av inspelat material som bedöms utgöra en onödig integritetskränkning av tredje person kommer en sådan begäran inte att beviljas.

Rätt till klagomål hos Integritetsskyddsmyndigheten

Om ni anser att Ulricehamns kommun behandlar uppgifter om dig på ett sätt som strider med dataskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

 

Publicerat av Ulricehamns kommun den 16 december 2019, senast ändrad den 21 februari 2021

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?