Samverkan med civilsamhället

Kommunen vill hitta nya möjligheter att samarbeta med civilsamhället för att ta oss an framtida utmaningar tillsammans genom att samarbeta på ett annat sätt än vad vi gör idag.

Med civilsamhället menar vi föreningsliv, andra ideella grupper och nätverk.

Var vi står idag

Vi har skapat gemensamma spelregler och synsätt som ger bättre förståelse och samarbete. Tillsammans har vi formulerat en struktur för hur samverkan ska ske framöver. Samverkan utgår från sex principer kring självständighet, dialog, kvalitet, långsiktighet, öppenhet och insyn samt mångfald.

När Ulricehamns kommun och en eller flera organisationer från civilsamhället ser
gemensamma behov och har gemensamma utvecklingsintressen kan samverkansmodellen
idéburet offentligt partnerskap (IOP) vara ett medel för att uppnå det. Vi kan också söka projektmedel tillsammans eller avtala samverkan på annat vis.

Tillsammans utvecklar kommun och civilsamhälle samverkansmöjligheter kring de gemensamt framtagna utmaningarna:

 • Barn och unga
 • Digital kompetens
 • Ensamhet
 • Föreningslivet
 • Integration
 • Kultur
 • Landsbygd
 • Psykisk hälsa
 • Tillgänglighet

Stormöten

Två gånger per år träffas civilsamhället och kommunens verksamheter för dialog kring samhällsutmaningar, erfarenhetsutbyte och kunskapshöjande insatser.

Lots

Under den tiden som vi har jobbat med strukturen för samverkan har en viktig fråga lyfts flera gånger: hur når vi varandra? Därför har kommunen utsett en lots som kan vara länken mellan kommunen och civilsamhället om det inte redan finns en naturlig koppling mellan organisationerna. Lotsen hjälper kommunens verksamheter att hitta rätt i den mångfald av organisationer som civilsamhället erbjuder men kan också vara en första kontakt för civilsamhället in i kommunen.

Frågor om samverkan?

Petra Grönhaug, lots
petra.gronhaug@ulricehamn.se
0766-43 50 21

Samråd

Ett samråd ansvarar för att utveckla och fördjupa samverkan. Samrådet har tagit fram en agenda som lyfter utvecklingsområden, föreningshjälp och kunskapshöjande insatser som viktiga delar för samverkan framöver.. Wiktor Öberg (M), Klas Redin (S) och Max Rademacher (enhetschef på strategi- och utvecklingsenheten) representerar kommunen.

Representanterna från civilsamhället är:
Gulli Håkansson, Trossamfunden
Britt-Marie Larsson, Pensionärsorganisationerna
Tomas Jacov, Landsbygdsorganisationerna
Henric Sjödin, Idrottsrörelsen
Björn Wilhelmsson, Studieförbunden

Stormöte

Några gånger per år kallas till öppna stormöten för att diskutera gemensamma frågor.

Stormöte 26 april med tre inriktningar

Vi sätter fokus på psykisk hälsa, landsbygdsutveckling samt barn och unga. Tillsammans ska vi jobba fram konkreta förslag på hur vi löser samhällsutmaningar.
Välj en av följande inriktningar vid anmälan:

Psykisk hälsa

Flera som lever med psykisk ohälsa saknar nätverk. Det kan vara svårt att bibehålla relationer och de sociala kontakter som man har haft tidigare i livet kan ha avslutats av olika anledningar. Många olika aktiviteter och insatser behövs för att vända utvecklingen. Det kan vara allt från skapande aktiviteter, olika konstformer, mötesplatser, olika typer av idrott/e-sport till något helt annat. Diskutera, forma och utveckla insatser tillsammans.

Landsbygdsutveckling

Det är dags att revidera kommunens landsbygdsstrategi och här får du chans att vara med och påverka innehållet. På vilket sätt ska dialogen om den fortsatta landsbygdsutvecklingen ske mellan kommun och invånare? Vad är viktigt för att göra landsbygden ännu mer attraktiv? Diskutera, forma, utveckla och påverka den nya strategin.

Barn och unga

Barn och unga berör oss eftersom de är vår framtid. Frågan många ställer sig är hur ska vi nå dem och många önskar därför att få genomföra aktiviteter i skolan. Skolan är barn och ungas arbetsplats där de ska inhämta mycket kunskap för framtiden. Här ska vi diskutera hur civilsamhället kan samverka med skolan i viktiga frågor som rör barn och unga.

Datum: 26 april
Tid: 18.00-21.00, kvällen inleds med mingelfika fram till 18.30
Plats: Församlingsgården, Storgatan 28D, Ulricehamn
Anmälan: petra.gronhaug@ulricehamn.se
Anmäl dig senast 10 april.

Arbetsgrupp för civilsamhällesfrågor

Kommunens olika verksamheter har bildat en intern arbetsgrupp för civilsamhällesfrågor. Kontakta oss gärna för mer information.

Petra Grönhaug, kommunledningsstaben, petra.gronhaug@ulricehamn.se
Patrik Andersson, Nuab, patrik.andersson@nuab.eu
Tomas Dahl, sektor service, tomas.dahl@ulricehamn.se
Victoria Klaiber Svensson, sektor service, victoria.klaibersvensson@ulricehamn.se
Johan Nihlén, sektor välfärd, johan.nihlen@ulricehamn.se
Marie Fherm, sektor lärande, marie.fherm@ulricehamn.se
Daniel Fyhr, kommunledningsstaben, daniel.fyhr@ulricehamn.se

Projektstöd till föreningar

Bakgrund

Södra delregionala nämnden (nämnden), som från årsskiftet södra hälso- och sjukvårdsnämnden HSNS), beslutade den 29 mars om att fortsätta med HSNS satsning på projektstöd med målet att ”Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska”. Med satsningen vill nämnden ytterligare stärka folkhälsoarbetet utöver de folkhälsomedel för hälsofrämjande och förebyggande insatser som tilldelas kommunerna inom folkhälsoavtalen. Projektstödet riktas till det civila samhället som efter en gemensam ansökan med kommunen kan tilldelas medel.

Projektstöd – aktörer, målgrupper, syfte och insatser

Nämndens projektstöd är ett ekonomiskt stöd som kan sökas av kommuner tillsammans med aktörer inom det civila samhället utifrån två målgrupper:

 1. Barn och unga: grundskoleelever
 2. Äldre

För målgruppen barn och unga är syftet med stödet att fler grundskolelever ska fullfölja sina studier.

De ansökningar som avser insatser för barn/unga ska:

 • I första hand inkludera någon form av fysik aktivitet som inte är betygssatt eller bedömd, men det kan även vara en annan form av insats som leder till ett ökat deltagande i föreningsaktiviteter.

Insatsen kan med fördel:

 • ske i samband/anslutning till skolan fysiskt och tidsmässigt
 • kombineras med ett extra stöd i skolarbetet, exempelvis läxläsning.

För målgruppen äldre är syftet med stödet är att minska ofrivillig ensamhet och social isolering.

De ansökningar som avser insatser för äldre kan med fördel:

 • uppmuntra och möjliggöra fysisk aktivitet
 • ske i samband med befintliga träffpunkter
 • ske med digitala lösningar
 • ske i uppsökande form

Insatserna för båda målgrupperna ska främst riktas till individer eller grupper som vanligtvis inte är föreningsaktiva. De ska i första hand utgå från och inspireras av befintlig kunskap, erfarenhet och beprövade metoder, modeller eller arbetssätt. Om det finns särskilda skäl är det möjligt att ansöka om att utveckla en egen metod, modell eller arbetssätt som utgår från lokala behov och förutsättningar och som grundas på vedertagen kunskap. Medel kan även sökas för en pågående insats men då med syfte att utvecklas eller spridas för att omfatta fler aktörer, verksamheter, personer eller grupper. För den kommun som önskar inspiration finns elva exempel på projekt som tidigare beviljats. Om ni önskar ta del av dessa hör av er till lars.paulsson@vgregion.se.

Projektet ska pågå i minst två år och som längst fram till 31/12 2025. Tiden är till för att skapa förutsättningar för aktörerna att kunna fortsätta med insatsen efter projekttiden. Projekttiden är även till för att organisationen från det civila samhället ska kunna planera och bedriva insatsen med långsiktighet. Stödet betalas ut årligen under förutsättning att medel avsätts i nämndens budget och att stödmottagarens årliga uppföljning och ekonomiska redovisning godkänns.

Vad projektstödet kan användas till

Stödet kan enbart användas för att ersätta de kostnader som uppstår hos aktören från det civila samhället för att bedriva den verksamhet och de insatser som ansökan avser. Exempel på sådana kostnader är ersättning för att samordna eller genomföra aktiviteter, förlorad inkomst för att göra detta, samt kostnader för material för att kunna genomföra aktiviteter. Stödet från nämnden är ett komplement till, och ska inte ersätta, befintligt stöd. Stödet kan med fördel samfinansieras.

Formella krav på sökande

Projektstödet kan sökas av de åtta kommuner som finns inom nämndens område.

I Västra Götalandsregionens Policy för ekonomiskt stöd till det civila samhället 2022-2027 står vilka aktörer som omfattas av policyn och vilka formella krav de måste uppfylla för att kunna vara medsökande part. Exempel på aktörer är ideella föreningar, trossamfund, stiftelser och vissa andra aktörer (läs mer i policyn). Centrala krav är att organisationer och ska:

 • bygga på demokratiska principer enligt regeringsformen, svensk lag, Förenta nationernas (FN) allmänna förklaring om mänskliga rättigheter och FN:s kärnkonventioner
 • verka för lika rättigheter och möjligheter för alla oberoende av kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder vara uppbyggda och fungera utifrån demokratiska principer
 • driva frågor som är angelägna ur det civila samhällets perspektiv och svarar mot relevanta samhällsutmaningar med koppling till Västra Götalandsregionens styrdokument.
 • ha regional relevans (läs mer i policyn)

Policy för ekonomiskt stöd till det civila samhället 2022-2027 hos Västra Götalandsregionen (pdf)

För att en aktör inom det civila samhället ska kunna beviljas ekonomiskt stöd från Västra Götalandsregionen ska den ha ett organisationsnummer. Ekonomiskt stöd kan bara betalas ut till plus- eller bankgirokonto som är registrerade i verksamhetens namn. Detta gäller även inom ramen för denna utlysning och där de ekonomiska medlen betalas ut via ansökande kommun till aktören inom det civila samhället.

Medsökande aktörer från civila samhället ska vara verksamma på lokal, delregional eller riksnivå och kunna åta sig ett samarbete med den ansökande kommunen under hela projektperioden.

Roller och ansvar

Kommunen är ansökande part och ansöker tillsammans med en eller flera aktörer inom det civila samhället. Kommunen fungerar som länk mellan nämnden och civila samhället och ansvarar för att en årlig uppföljning skickas in till nämnden. Uppföljningen sker enligt en framtagen mall och ska bland annat innehålla hur projektplanen följts, en ekonomisk redovisning som följer budgetstrukturen samt en ansökan om kommande års medel. Kommunen blir även den part som tar emot och betalar ut nämndens medel till aktörerna. Det civila samhällets aktörer blir medsökande och ansvarar för att aktiviteterna genomförs samt att skicka in uppföljning och ekonomisk redovisning till kommunen.

Ekonomiska villkor

Nämnden avsätter två miljoner kronor per år för 2023 och 2024 samt 1,5 miljoner 2025.

 • Ansökan ska omfatta minst två års verksamhet men pågå som längst till 31/12 2025.
 • Stödet betalas ut varje år under förutsättning att medel avsätts i nämndens årliga budget och att stödmottagarens årliga uppföljning godkänns. Uppföljning av verksamhetsåret lämnas in tillsammans med ansökan om medel för kommande verksamhetsår. En särskild mall för detta finns. Verksamhetsåret följer kalenderåret.
 • Om medel inte har använts inom ramen för beviljat stöd, om verksamheten upphör eller om mottagaren har lämnat oriktiga uppgifter i samband med ansökan eller uppföljning, kan nämnden kräva tillbaka utbetalade medel och avbryta fortsatt finansiering.
 • Stödmottagaren kan också avsäga sig fortsatt projektstöd.
 • De medel som inte använts under projekttiden ska betalas tillbaka till respektive part.
 • Nämnden kan fråga efter information och dokument som behövs för en fördjupad uppföljning.

Kriterier för nämndens prioriteringar

Nämnden kommer att granska och prioritera ansökningar utifrån hur väl de svarar mot nämndens övergripande mål om att ”Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska”. Nämnden kommer bland annat att utgå från socioekonomi, skolresultat, psykisk ohälsa och levnadsvanor. Ansökan kommer även att granskas utifrån syfte, målgrupp samt uppsatta kriterier. För målgruppen barn och unga ska syftet med insatsen vara att fler grundskolelever ska fullfölja sina studier. För målgruppen äldre ska syftet med medlen vara att minska ofrivillig ensamhet och social isolering. Läs mer om vad som behöver uppfyllas och om önskvärda insatser under rubriken ”Projektstöd – aktörer, målgrupper, syfte och insatser”.

Kriterier

 • Insatserna ska vara hälsofrämjande och/eller förebyggande samt bidra till nämndens mål om att skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska.
 • Insatsen planeras utifrån hälsodata och kommunens lokala fakta om skillnader i livsvillkor och hälsa.
 • Beskriv hur samarbetet mellan kommunen och civila samhället kommer ske.
 • Projektet och insatserna i ansökan ska vara kopplade till, och förankrade i, lokala styrande dokument. Om detta saknas behöver ansökan förankras via ett lokalt politiskt nämndbeslut
  som skickas med ansökan.
 • Det ska finnas en tydlig tanke om vad projektet ska leda till både på kort och lång sikt och hur kunskaper och erfarenheter kommer tas om hand under och efter projekttiden.
 • Insatsen ska utformas så att det finns förutsättningar att fortsätta med arbetet även efter att den externa finansieringen upphört.

De kommuner och medsökande parter som beviljats medel ska delta vid minst ett tillfälle för att sprida kunskaper och erfarenheter från projektet. Spridningen sker i samarbete med Västra Götalandsregionens koncernkontor och kan vara i form av ett spridningsseminarium eller liknande forum.

Ansökan och ansökningsperiod

För att ge tid för dialog och mobilisering av det civila samhället så finns det två ansökningstillfällen. Det första tillfället är den 30 april. Det andra tillfället är den 31 augusti. En
ansökan räknas som inlämnad först när den finns registrerad i nämndens diarium. E-postadressen till nämnden är delregional.namnd.sodra@vgregion.se.

Ansökan 30 april

Ansökan ska vara registrerad i nämndens diarium senast den 30 april Om ansökan då är avstämd med ansvarig tjänsteperson och komplett, behandlas den på nämndens möte den 29 maj. Anpassa budget efter planerade insatser. För ansökan till 30 april kan projektet tidigast starta den 1 juni.

Ansökan 31 augusti

Ansökan ska vara registrerad i nämndens diarium senast den 31 augusti. Om ansökan då är avstämd med ansvarig tjänsteperson och komplett, behandlas den på nämndens möte den 28 september. Anpassa budget efter planerade insatser. För ansökan till 31 augusti kan projektet tidigast starta den 1 oktober.

Kontaktperson

Lars Paulsson
Ansvarig tjänsteperson
Koncernkontoret, avdelning strategi, samverkan och FoU
Västra Götalandsregionen
lars.paulsson@vgregion.se
0706 – 83 06 90

Ett samråd ansvarar för att utveckla och fördjupa samverkan. Samrådet har tagit fram en agenda som lyfter utvecklingsområden, föreningshjälp och kunskapshöjande insatser som viktiga delar för samverkan framöver.. Wiktor Öberg (M), Klas Redin (S) och Max Rademacher (enhetschef på strategi- och utvecklingsenheten) representerar kommunen.

Representanterna från civilsamhället är:
Gulli Håkansson, Trossamfunden
Britt-Marie Larsson, Pensionärsorganisationerna
Tomas Jacov, Landsbygdsorganisationerna
Henric Sjödin, Idrottsrörelsen
Björn Wilhelmsson, Studieförbunden

Publicerat av Ulricehamns kommun den 31 augusti 2020, senast ändrad den 16 maj 2023 av Ellen Haglund

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?