Pågående detaljplan Del av Bogesund 1:86 m.fl ”Marknadsplatsen”

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att skapa nya bostäder, kontor, affärer och restauranger i centrala Ulricehamn.

Flygfoto över Marknadsplatsen

Syfte:
Syftet med detaljplanen är att skapa nya bostäder, kontor, affärer och restauranger i centrala Ulricehamn vilket är ett effektivt sätt att använda stadens mark. Det kommande området kan ses som en förlängning av gågatan och en länk mellan gågatan och det nya området tegelbruket i norr.
Bankens byggnad ska skyddas då den besitter stora kulturhistoriska värden och är ett landmärke i staden tillsammans med kyrkan, bankens byggnad ska inte skymmas. Samtidigt måste bankens verksamhet kunna anpassas till nutiden och framtiden.

Bakgrund:
Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-08 att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för del av Bogesund 1:86 m.fl. ’Marknadsplatsen’. Nära samarbete kommer ske med Ulricehamns sparbank som har intressen i planen.

Beskrivning:
Större delen av området Marknadsplatsen är idag en öppen markparkering med ca 50–70% beläggning som är värdefull för stadens handel. Samtidigt är central mark i Ulricehamn attraktivt för bostäder och där kan befintlig service och infrastruktur användas på ett effektivt sätt. I projektet ska parkeringslösningar ske på ett mer yteffektivt sätt som underjordiskt eller i flera våningar. Vissa offentliga parkeringar kommer behöva flyttas.
Den södra delen av planen består av befintliga byggnader och parkeringsplatser till de verksamheter som finns i byggnaden. Sparbankshuset byggdes under 1960-talet och är ett monument i stadsbilden. Byggnaden används tillsammans med kyrkan som landmärke när man ska hitta i staden. Huset ska i planen skyddas genom skyddsbestämmelser som ger tydliga riktlinjer om hur byggnaden ska hanteras vid ändrade användningar/renoveringar i framtiden.
I norra delen av planen kommer rondellerna att byggas om och förbättras för att förenkla flödet i en kritisk punkt i stadens infrastruktur.

Kontakt med planarkitekt

Linus Cedervärn
E-post: linus.cedervarn@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 50 55

Förväntad tidplan

  • Samråd – kvartal 1 2022
  • Granskning 
  • Antagande

Publicerat av Helen Einarsson den 26 mars 2021, senast ändrad den 19 november 2021

Adress

E-post: plan@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?