Pågående detaljplan, Resedan 8 m.fl. (Montessoriskolan)

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att planlägga för den skolverksamhet som idag finns i området samt möjliggöra för att berörda fastigheter (Resedan 3,5 och 8) även ska kunna användas för bostadsändamål.

Bild på montessoriskolan vid lindängsvägen med skolans park och grind i förgrunden en solig vårdagMontessoriskolan vid Lindängsvägen.

Planen ska även ge möjlighet till att fler byggnader uppförs inom området. Den gällande detaljplanen från 1934 tillåter inte nuvarande verksamhet och är inte heller tillräckligt flexibel för att området ska kunna utvecklas efter nuvarande och framtida behov. Skolan har haft ett tillfälligt bygglov men lämpligheten av placeringen av skolan och tillhörande friytor utreds i detaljplaneprocessen. I den nya detaljplanens område ingår även ett antal privata fastigheter norr om skolområdet samt parken Ekhagen. Detta med syfte att planlägga för dagens användning då de gällande detaljplanerna (från 1934 respektive 1946) innehåller gamla och svårtolkade planbestämmelser och inte stämmer överens med dagens läge.

Planområdet ligger i Ulricehamns tätort och avgränsas av Gullbergsgatan, Borgmästargatan, Jönköpingsvägen, Lindängsvägen samt parken Ekhagens södra gräns. Planområdet inkluderar fastigheterna Resedan 1-8 samt del av Bogesund 1:86.

Detaljplanen genomförs med standardförfarande.

Samråd pågår – tyck till

Samråd 9 september – 30 september 2020

Ett förslag till ny detaljplan har upprättats för fastigheterna Resedan 8 m.fl. Om du har synpunkter på förslaget ska du lämna in dem skriftligt, via e-post eller brev, till kommunen senast 30 september 2020. Samrådshandlingarna hittar du via länkarna nedan, de finns också att tillgå i stadshusets foajé och på Höjdgatan 3 i Ulricehamn.

Synpunkterna skickas skriftligen till:
Kommunstyrelsen
Ulricehamns kommun
523 86 Ulricehamn

eller

kommun@ulricehamn.se
märk med ”Dnr 2016/552”

Kom ihåg att ange din fastighetsbeteckning eller ditt namn och din adress för att du senare ska kunna få återkoppling från oss.

Samrådets syfte

Samrådet syftar till att förbättra beslutsunderlaget genom att samla in information, önskemål och synpunkter om det aktuella planområdet och planförslaget. Kommunen samråder med bland andra Länsstyrelsen, Lantmäterimyndigheten, sakägare och boende som berörs. Hyresgäster är också sakägare, därför bör fastighetsägare som har hyresgäster föra informationen vidare. Den som inte senast under granskningstiden framfört skriftliga synpunkter på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta detaljplanen.

För ytterligare upplysningar ta kontakt med Hanna Hedin
E-post: hanna.hedin@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 52 88

Förväntad tidplan

Publicerat av Ulrika Emtervall den 8 september 2020, senast ändrad den 23 september 2020 av Helen Einarsson

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?