Pågående detaljplan Vedåsla 17:1 m.fl., ”Förskola Dalum”

Här hittar du information om Vedåsla 17:1 m.fl., ”Förskola Dalum”.

katbild över detaljplanområde för förskola Dalum

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för förskoleverksamhet tillsammans med bostäder. Syftet är också att möjliggöra för utveckling av området i form av tryggare och bättre nyttjade utemiljöer, lämpliga exploateringsgrader inom planområdet, bra bostäder och ett långsiktigt bra skolområde.

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2021-06-03 att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för Vedåsla 17.1 m.fl. ”Förskola Dalum”.

Beskrivning

Inom planområdet finns för nuvarande en låg- och mellanstadieskola, förskola, bostäder samt lokaler avsedda för verksamheter. Gällande detaljplaner för området tillåter bostadsändamål, allmänt ändamål, centrumbebyggelse och hälsovård men är inte ändamålsenliga utifrån dagens behov. Den nya planen syftar till att ta ett helhetsgrepp kring området för att kunna tillgodose skolan och förskolans långsiktiga behov samtidigt som det ges möjlighet att utveckla området.

Detaljplanen genomförs med standardförfarande.

Kontakta planarkitekt

Namn: Alicia Falk
E-post: alicia.falk@ulricehamn.se
Telefon: 0321 – 595264

Förväntad tidplan

Samråd

Tredje kvartalet 2022.

Granskning

Andra kvartalet 2023.

Antagande

Första kvartalet 2024.

Publicerat av Helen Einarsson den 20 december 2021, senast ändrad den 14 januari 2022 av Elin Ohlsson

Adress

E-post: plan@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?