Brunnsnäs

Ulricehamns kommun arbetar med att ta fram ett planprogram för hur området kring Brunnsnäs, Åsakullen och Brunnsnäs säteri ska kunna utvecklas i framtiden. Syftet med planprogrammet är att utreda områdets förutsättningar för stadsdelsutveckling och utveckling av ett nytt friluftsområde.

flygbild på ett område med skog, mark och en vit huvudbyggnad samt sidorbyggnaderFlygbild över Brunnsnäs

I kommunens förslag till ny översiktsplan föreslås Brunnsnäsområdet och Åsakullen utvecklas genom ny bebyggelse samt genom anläggandet av ett nytt friluftsområde. Kommunen har i planförslaget angett att detaljplanering ska föregås av ett nytt planprogram för hela Brunnsnäsområdet.

Flygbild över planprogramsområdet Brunnsnäs. Området ä inringat i rött.

Översiktsbild av Brunnsnäs planprogramområde.

Arbetet med planprogrammet inleddes under 2021 och är ännu i ett tidigt skede. Fokus ligger i dagsläget på att utreda vilka förutsättningar som råder i området, samt var och hur tillkommande stadsdelsutveckling kan ske med hänsyn till vatten, strandskydd, friluftsliv samt natur- och kulturvärden. Därutöver ska kommunen inom ramen för planprogrammet utreda hur området kring Åsakullen kan utvecklas till ett nytt friluftsområde. Arbetet kommer så småningom mynna ut i visioner och mål för hur området kan och bör utvecklas.

Programområdet ligger på Åsundens nordvästra sida i anslutning till Villastaden och omfattar totalt 74 hektar. Området är till största delen oexploaterat med undantag för Brunnsnäs säteri, Åsastugan och ett fåtal privatbostäder.

Processbild över planprogrammet Brunnsnäs.

Publicerat av Ulrika Emtervall den 27 april 2021, senast ändrad den 28 april 2021 av Helen Einarsson

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?