Enskilt avlopp

Om din fastighet inte är ansluten till det kommunala avloppsnätet måste du själv ordna rening av avloppsvattnet. Utsläpp av spillvatten räknas som miljöfarlig verksamhet och som fastighetsägare är du ansvarig för att avloppsanläggningen fungerar och renar spillvattnet som den ska.

Miljöpåverkan från avlopp har en direkt eller indirekt koppling till fyra av våra nationella miljökvalitetsmål; grundvatten av god kvalitet, levande sjöar och vattendrag, ingen övergödning samt god bebyggd miljö.

Tillstånd och anmälan av nytt avlopp

Innan du anlägger ett nytt avlopp för spillvatten, måste du söka tillstånd hos miljöenheten i Ulricehamns kommun. Observera att det även krävs tillstånd för att åtgärda befintlig avloppsanläggning. Om det gäller en enklare anläggning för enbart bad-, disk- och tvättvatten krävs vanligtvis bara en anmälan till kommunen. I vissa fritidshusområden krävs dock tillstånd även för dessa anläggningar. Kontakta miljöenheten för att få svar på om din fastighet ligger inom berört område.

Vi inför just nu nya rutiner för handläggningen av tillståndsansökningar. Vi har en ökad mängd ärenden att hantera till följd av tillsynen på befintliga anläggningar och ändringarna är en följd av att anpassa tillståndsprövningarna till de förutsättningar som gäller för de som berörs av tillsynen. Ändringarna ska samtidigt ge bättre underlag och förutsättningar för dig som ska låta anlägga en ny avloppsanläggning att få till en så bra och hållbar lösning som möjligt.

Så här går det till

Förundersökningar

2020-09-01 inför vi krav om att nivårör för kontroll av högsta grundvattennivå installeras i samband med att markförhållanden undersöks. Nivåröret ger information om grundvattnet under vinterhalvåret då grundvattnet står som högst. Detta kommer innebära att den som ska låta anlägga ett nytt avlopp behöver vara ute i god tid framöver. Det kommer att gå att söka tillstånd utan att först ha satt in ett nivårör men då kommer vi istället göra en uppföljande kontroll av avloppsanläggningen efter att den färdigställts med risk den inte kommer godkännas till följd av otillräckligt skyddsavstånd.

2020-09-01 kommer vi även införa krav på redovisning av markens genomsläpplighet från mätningar. I samband med att nivårör installeras så kan markens genomsläpplighet mätas med perkolationstest eller siktprov. Dessa uppgifter tillsammans är i huvudsak det som stör vilken typ av avloppslösning som kan fungera på platsen.

Vi kommer fortfarande samråda fullt ut med sökande och entreprenörer, samt åka ut på plats, men ansvaret ligger på sökande att med hjälp av entreprenör göra de undersökningar och val som ligger till grund för ansökan.

Tillståndsansökan

En ansökan ska vara komplett med bilagor i form av situationsplan och en beskrivning av den avloppsanläggning som är planerad, det går att skicka in själva ansökningshandlingen och komplettera med övriga delar i efterhand. Det senare gäller framförallt de som omfattas av vår avloppstillsyn och har de tidsramarna att förhålla sig till.

Nedan finns de blanketter för teknisk beskrivning som vi vill att du använder. En situationsplan ska redovisa ungefärlig placering av avloppsanläggningen, närliggande dricksvattenbrunnar och energibrunnar, nivårörets placering samt uppställningsplats för slamtömningsfordon.

Ärendet handläggs

När miljöenheten får in en komplett ansökan räknas handläggningstiden upp till 8 veckor. Ligger din fastighet inom strandskyddsområde eller om grannar berörs kan handläggningstiden förlängas på grund av att fler personer involveras.

Det tas ut en fast avgift

En fast avgift tas ut för tillståndet som täcker kostnader för bland annat platsbesök, handläggning och efterföljande granskning av entreprenörsrapport. Länk till taxor och avgifter.

Entreprenörsrapport

När avloppsanläggningen är färdigställd, ska entreprenören fylla i en entreprenörsrapport som ska skickas till miljöenheten. Det är väldigt viktigt att denna kommer in i god tid så att en ny avloppsanläggning kommer in i slamtömningsregistret, och inte riskerar att förstöras.

Ändring av befintligt avlopp

Om du planerar att exempelvis bygga ett extra badrum, inrätta en bubbelpool eller något annat som kan ändra avloppsvattnets mängd eller sammansättning, krävs en anmälan om ändring av befintligt avlopp.

För att anmäla detta använder ni samma blankett som för ansökan om tillstånd. Var noga med att beskriva vilka ändringar det handlar om, och vilken omfattning den ändrade belastningen beräknas medföra. Redogör också för den befintliga avloppsanläggningens utformning och ålder så noggrant som möjligt.

Ansökan om tillstånd för eget avlopp

Entreprenörer

En avloppsentreprenör kan hjälpa dig med att se ut en lämplig plats för avloppet samt föreslå olika tekniklösningar. En avloppsentreprenör ska enligt konsumentlagstiftningen lämna 10 års garanti på de utförda markarbeten som avloppsanläggningar medför.

Hitta godkända entreprenörer

Hitta diplomerade entreprenörer
avloppsguiden.se 

Miljöenheten kan tillhandahålla en lista med verksamma entreprenörer.
miljo@ulricehamn.se

 

Enskilt avlopp vid bygglov

I samband med att du söker bygglov för nybyggnation, komplementbyggnader eller tillbyggnad av befintlig bostad, kontrollerar miljöenheten hur vatten och avlopp är tänkt att ordnas.

Om bedömningen görs att en befintlig avloppsanläggning inte är tillräckligt dimensionerad eller uppfyller dagens krav på rening, måste anläggningen åtgärdas eller kompletteras. Som regel gäller att det ska finnas en godkänd avloppslösning för att slutbesked ska kunna meddelas i bygglovsärendet.

Tillstånd att anlägga en ny avloppsanläggning ingår inte i bygglovet utan det hanteras i en separat ansökan. Läs mer under fliken Tillstånd och anmälan av nytt avlopp.

Innan du anlägger ett nytt avlopp för spillvatten, måste du söka tillstånd hos miljöenheten i Ulricehamns kommun. Observera att det även krävs tillstånd för att åtgärda befintlig avloppsanläggning. Om det gäller en enklare anläggning för enbart bad-, disk- och tvättvatten krävs vanligtvis bara en anmälan till kommunen. I vissa fritidshusområden krävs dock tillstånd även för dessa anläggningar. Kontakta miljöenheten för att få svar på om din fastighet ligger inom berört område.

Vi inför just nu nya rutiner för handläggningen av tillståndsansökningar. Vi har en ökad mängd ärenden att hantera till följd av tillsynen på befintliga anläggningar och ändringarna är en följd av att anpassa tillståndsprövningarna till de förutsättningar som gäller för de som berörs av tillsynen. Ändringarna ska samtidigt ge bättre underlag och förutsättningar för dig som ska låta anlägga en ny avloppsanläggning att få till en så bra och hållbar lösning som möjligt.


Publicerat av Ulrika Emtervall den 30 november 2017, senast ändrad den 18 september 2019 av Kajsa Klasson Frisell

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?