Enskilt avlopp

Om din fastighet inte är ansluten till det kommunala avloppsnätet måste du själv ordna rening av avloppsvattnet. Utsläpp av spillvatten räknas som miljöfarlig verksamhet och som fastighetsägare är du ansvarig för att avloppsanläggningen fungerar och renar spillvattnet som den ska.

Miljöpåverkan från avlopp har en direkt eller indirekt koppling till fyra av våra nationella miljökvalitetsmål; grundvatten av god kvalitet, levande sjöar och vattendrag, ingen övergödning samt god bebyggd miljö.

Tillstånd och anmälan av nytt avlopp

Innan du anlägger ett nytt avlopp för spillvatten, måste du söka tillstånd hos miljöenheten i Ulricehamns kommun. Observera att det även krävs tillstånd för att åtgärda befintlig avloppsanläggning. Om det gäller en enklare anläggning för enbart bad-, disk- och tvättvatten krävs vanligtvis bara en anmälan till kommunen. I vissa fritidshusområden krävs dock tillstånd även för dessa anläggningar. Kontakta miljöenheten för att få svar på om din fastighet ligger inom berört område.

Vi inför just nu nya rutiner för handläggningen av tillståndsansökningar. Vi har en ökad mängd ärenden att hantera till följd av tillsynen på befintliga anläggningar och ändringarna är en följd av att anpassa tillståndsprövningarna till de förutsättningar som gäller för de som berörs av tillsynen. Ändringarna ska samtidigt ge bättre underlag och förutsättningar för dig som ska låta anlägga en ny avloppsanläggning att få till en så bra och hållbar lösning som möjligt.

Så här går det till & blanketter

Förundersökningar

2020-09-01 inför vi krav om att nivårör för kontroll av högsta grundvattennivå installeras i samband med att markförhållanden undersöks. Nivåröret ger information om grundvattnet under vinterhalvåret då grundvattnet står som högst. Detta kommer innebära att den som ska låta anlägga ett nytt avlopp behöver vara ute i god tid framöver. Det kommer att gå att söka tillstånd utan att först ha satt in ett nivårör men då kommer vi istället göra en uppföljande kontroll av avloppsanläggningen efter att den färdigställts med risk den inte kommer godkännas till följd av otillräckligt skyddsavstånd.

Information om nivårör: Instruktion för nivårör

2020-09-01 kommer vi även införa krav på redovisning av markens genomsläpplighet från mätningar. I samband med att nivårör installeras så kan markens genomsläpplighet mätas med perkolationstest eller siktprov. Dessa uppgifter tillsammans är i huvudsak det som stör vilken typ av avloppslösning som kan fungera på platsen.

Vi kommer fortfarande samråda fullt ut med sökande och entreprenörer, samt åka ut på plats, men ansvaret ligger på sökande att med hjälp av entreprenör göra de undersökningar och val som ligger till grund för ansökan.

Tillståndsansökan

En ansökan ska vara komplett med bilagor i form av situationsplan och en beskrivning av den avloppsanläggning som är planerad, det går att skicka in själva ansökningshandlingen och komplettera med övriga delar i efterhand. Det senare gäller framförallt de som omfattas av vår avloppstillsyn och har de tidsramarna att förhålla sig till.

Blankett för ansökan om tillstånd för enskilt avlopp: Ansökan om tillstånd för eget avlopp

Nedan finns de blanketter för teknisk beskrivning som vi vill att du använder. En situationsplan ska redovisa ungefärlig placering av avloppsanläggningen, närliggande dricksvattenbrunnar och energibrunnar, nivårörets placering samt uppställningsplats för slamtömningsfordon.

Ulricehamns kommuns karttjänst

Vi vill tipsa om att du kan använda Ulricehamns kommuns karttjänst. I kartan kan du hitta information om din fastighet till exempel ligger inom vattenskyddsområde eller område för kommunalt vatten och avlopp. Du kommer till kartan här: Ulricehamns kommuns karta

Ärendet handläggs

När miljöenheten får in en komplett ansökan räknas handläggningstiden upp till 8 veckor. Ligger din fastighet inom strandskyddsområde eller om grannar berörs kan handläggningstiden förlängas på grund av att fler personer involveras.

Det tas ut en fast avgift

En fast avgift tas ut för tillståndet som täcker kostnader för bland annat platsbesök, handläggning och efterföljande granskning av entreprenörsrapport. Länk till taxor och avgifter.

Entreprenörsrapport

När avloppsanläggningen är färdigställd, ska entreprenören fylla i en entreprenörsrapport som ska skickas till miljöenheten. Det är väldigt viktigt att denna kommer in i god tid så att en ny avloppsanläggning kommer in i slamtömningsregistret, och inte riskerar att förstöras.

Ändring av befintligt avlopp

Om du planerar att exempelvis bygga ett extra badrum, inrätta en bubbelpool eller något annat som kan ändra avloppsvattnets mängd eller sammansättning, krävs en anmälan om ändring av befintligt avlopp.

För att anmäla detta använder ni samma blankett som för ansökan om tillstånd. Var noga med att beskriva vilka ändringar det handlar om, och vilken omfattning den ändrade belastningen beräknas medföra. Redogör också för den befintliga avloppsanläggningens utformning och ålder så noggrant som möjligt.

Ansökan om tillstånd för eget avlopp

Entreprenörer

En avloppsentreprenör kan hjälpa dig med att se ut en lämplig plats för avloppet samt föreslå olika tekniklösningar. En avloppsentreprenör ska enligt konsumentlagstiftningen lämna 10 års garanti på de utförda markarbeten som avloppsanläggningar medför.

Hitta godkända entreprenörer

Hitta diplomerade entreprenörer
avloppsguiden.se 

Miljöenheten kan tillhandahålla en lista med verksamma entreprenörer.
miljo@ulricehamn.se

 

Enskilt avlopp vid bygglov

I samband med att du söker bygglov för nybyggnation, komplementbyggnader eller tillbyggnad av befintlig bostad, kontrollerar miljöenheten hur vatten och avlopp är tänkt att ordnas.

Om bedömningen görs att en befintlig avloppsanläggning inte är tillräckligt dimensionerad eller uppfyller dagens krav på rening, måste anläggningen åtgärdas eller kompletteras. Som regel gäller att det ska finnas en godkänd avloppslösning för att slutbesked ska kunna meddelas i bygglovsärendet.

Tillstånd att anlägga en ny avloppsanläggning ingår inte i bygglovet utan det hanteras i en separat ansökan. Läs mer under fliken Tillstånd och anmälan av nytt avlopp.

Frågor och svar

Jag behöver ordna med ett nytt avlopp, vad ska jag börja med?

När du bestämt dig för att anlägga ett nytt avlopp bör du så snart som möjligt kontakta en entreprenör. De har ofta mycket att göra så var ute i god tid. Prata med denne om vilken typ av avlopp som är lämpligast där du bor och var det skulle kunna placeras. Entreprenörerna vet sedan oftast hur resten av processen fortlöper och brukar vara behjälpliga i detta. Hela ärendegången är i övrigt beskriven under Tillstånd och anmälan av nytt avlopp och Så här går det till.

Vilken typ av avlopp ska jag välja?

Förhållandena i Ulricehamn är sådana att >95 % av alla nya anläggningar utgörs av en slamavskiljare (trekammarbrunn) med rening av vattnet i någon form av efterföljande markinfiltration. Det som är avgörande är som regel markförhållanden såsom genomsläpplighet och avstånd till berg och grundvatten. Detta är en beprövad teknik som kännetecknas av hög driftsäkerhet och bra smittskydd, förutsatt att projekteringen är väl utförd. Alternativet sluten tank godkänner vi endast som tillfällig lösning i undantagsfall då inga andra möjligheter finns.

Kan jag behålla min trekammarbrunn?

Om man behåller den gamla brunnen när man anlägger en ny infiltrationsanläggning finns en risk att dess kapacitet är nedsatt och att infiltrationsanläggningen belastas mer än nödvändigt och får en förkortad livslängd. Tänk också på att det påverkar den garanti som gäller för markentreprenadarbeten enligt konsumentlagstiftningen. Vi tillåter att en befintlig slamavskiljare (trekammarbrunn) behålls om den är i gott skick och försedd med t.ex. T-rör på utloppet, men bedömningen av detta ligger på fastighetsägarens ansvar.

Får jag göra anläggningsarbetet själv?

Ja, förutsatt att du har den tekniska kompetens som krävs för att projektera och anlägga avloppsanläggningen. Det är fastighetsägarens ansvar att redovisa hur avloppsvattnet kan tas om hand och renas på ett tillfredsställande sätt.

Jag ska installera ett reningsfilter för mitt dricksvatten, kan det påverka mitt avlopp?

Vattenfilter som använder backspolning för att upprätthålla reningsförmågan kräver att vattnet från backspolningen kan omhändertas separat och inte avledas till avloppsanläggningen för hushållsspillvattnet. Backspolningsvatten kan beroende på typ innehålla höga halter av t.ex. järn/mangan eller klor som påverkar de biologiska processerna i avloppsanläggningen negativt. Det kan också medföra en hydraulisk överbelastning av systemet. Vatten från backspolning kan ofta hanteras på samma sätt som dagvatten, är du osäker på hur det ska hanteras kan du kontakta oss.

Innan du anlägger ett nytt avlopp för spillvatten, måste du söka tillstånd hos miljöenheten i Ulricehamns kommun. Observera att det även krävs tillstånd för att åtgärda befintlig avloppsanläggning. Om det gäller en enklare anläggning för enbart bad-, disk- och tvättvatten krävs vanligtvis bara en anmälan till kommunen. I vissa fritidshusområden krävs dock tillstånd även för dessa anläggningar. Kontakta miljöenheten för att få svar på om din fastighet ligger inom berört område.

Vi inför just nu nya rutiner för handläggningen av tillståndsansökningar. Vi har en ökad mängd ärenden att hantera till följd av tillsynen på befintliga anläggningar och ändringarna är en följd av att anpassa tillståndsprövningarna till de förutsättningar som gäller för de som berörs av tillsynen. Ändringarna ska samtidigt ge bättre underlag och förutsättningar för dig som ska låta anlägga en ny avloppsanläggning att få till en så bra och hållbar lösning som möjligt.


Publicerat av Ulrika Emtervall den 30 november 2017, senast ändrad den 30 juli 2020 av Lea Greim

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?