Enskilt avlopp

Om din fastighet inte är ansluten till det kommunala avloppsnätet måste du själv ordna rening av avloppsvattnet. Utsläpp av spillvatten räknas som miljöfarlig verksamhet och som fastighetsägare är du ansvarig för att avloppsanläggningen fungerar och renar spillvattnet som den ska.

 

Ansökan, handläggning och entrepenörsrapport av nytt avlopp

Innan du anlägger ett nytt avlopp för spillvatten, måste du söka tillstånd hos miljöenheten i Ulricehamns kommun. Observera att det även krävs tillstånd för att åtgärda befintlig avloppsanläggning. Om det gäller en enklare anläggning för enbart bad-, disk- och tvättvatten krävs vanligtvis bara en anmälan till kommunen. I vissa fritidshusområden krävs dock tillstånd även för dessa anläggningar. Kontakta miljöenheten för att få svar på om din fastighet ligger inom berört område.

Tillståndsansökan

Det går att skicka in själva ansökningshandlingen och komplettera med övriga delar i efterhand. Det senare gäller framförallt om ditt avlopp omfattas av vår avloppstillsyn och har de tidsramarna att förhålla sig till.

Ansökan om tillstånd för eget avlopp (pdf)

Nedan finns de blanketter för teknisk beskrivning som vi vill att du använder. En situationsplan ska redovisa ungefärlig placering av avloppsanläggningen, närliggande dricksvattenbrunnar och energibrunnar, nivårörets placering samt uppställningsplats för slamtömningsfordon.

Ärendet handläggs

Ansökan handläggs först då den är komplett med bilagor (situationsplan och en beskrivning av den avloppsanläggning som är planerad). Räkna med handläggningstid upp till 8 veckor. Ligger din fastighet inom strandskyddsområde eller om grannar berörs kan handläggningstiden förlängas på grund av att fler personer involveras.

(Hör dig för gällande trolig handläggningstid då vi nu inför nya rutiner samt genomför tillsyn på befintliga anläggningar)

Entreprenörsrapport

När avloppsanläggningen är färdigställd, ska entreprenören fylla i en entreprenörsrapport som ska skickas till miljöenheten. Det är väldigt viktigt att denna kommer in i god tid så att en avloppsanläggningen kommer in i slamtömningsregistret, och inte riskerar att förstöras.

Förarbete

Installera nivårör

Om du planerar att ordna med en ny markinfiltration rekommenderar vi att du installerar ett nivårör för att kontrollera högsta grundvattennivå.

Under vinterhalvåret står grundvattnet som högst. Du kan söka tillstånd utan att först ha satt in ett nivårör, men då kommer vi göra en uppföljande kontroll av avloppsanläggningen efter att den färdigställts. Det finns alltid en risk att den inte kommer godkännas till följd av att skyddsavståndet till grundvattnet inte är tillräckligt.

 Instruktion för installation av nivårör (pdf)

Miljöenheten söker samråd med dig som söker och eventuell entreprenör. Vi gör också besök på plats men, ansvaret ligger på dig att med hjälp av entreprenör göra de undersökningar och val som ligger till grund för ansökan.

Ulricehamns kommuns karttjänst

I kartan hittar du information om din fastighet till exempel ligger inom vattenskyddsområde eller område för kommunalt vatten och avlopp.

Ulricehamns kommuns karta

 

Ändring av befintligt avlopp

Om du planerar att exempelvis bygga ett extra badrum, inrätta en bubbelpool eller något annat som kan ändra avloppsvattnets mängd eller sammansättning, krävs en anmälan om ändring av befintligt avlopp.

För att anmäla detta använder ni samma blankett som för ansökan om tillstånd. Var noga med att beskriva vilka ändringar det handlar om, och vilken omfattning den ändrade belastningen beräknas medföra. Redogör också för den befintliga avloppsanläggningens utformning och ålder så noggrant som möjligt.

Ansökan om tillstånd för eget avlopp

Entreprenörer

En avloppsentreprenör kan hjälpa dig med att se ut en lämplig plats för avloppet samt föreslå olika tekniklösningar. Du som fastighetsägare har 10 års reklamationsrätt på de markarbeten som du får utfört.

Hitta godkända entreprenörer

Hitta diplomerade entreprenörer
avloppsguiden.se 

Miljöenheten har en lista med verksamma entreprenörer.
miljo@ulricehamn.se

 

Enskilt avlopp vid bygglov

I samband med att du söker bygglov för nybyggnation, komplementbyggnader eller tillbyggnad av befintlig bostad, kontrollerar miljöenheten hur vatten och avlopp är tänkt att ordnas.

Om bedömningen görs att en befintlig avloppsanläggning inte är tillräckligt dimensionerad eller uppfyller dagens krav på rening, måste anläggningen åtgärdas eller kompletteras. Som regel gäller att det ska finnas en godkänd avloppslösning för att slutbesked ska kunna meddelas i bygglovsärendet.

Tillstånd att anlägga en ny avloppsanläggning ingår inte i bygglovet utan det hanteras i en separat ansökan. Läs mer under fliken Ansökan, handläggning och entrepenörsrapport av nytt avlopp.

Områden med särskilda förutsättningar

Mogden

När en ny detaljplan tas fram så råder det vissa försvårande omständigheter kring bygglov för nya bostäder i området. Området tar idag sitt dricksvatten från det kommunala vattennätet men i och med den nya detaljplanen så projekterar kommunen för att även ansluta avloppen i området till det kommunala reningsverket.

För att inte försvåra planarbetet och anslutningen till det kommunala VA-nätet så medger inte Miljö- och byggnämnden tillstånd till nya avloppsanläggningar på obebyggda tomter inom det aktuella området. Detta medför att Miljö- och byggnämnden inte heller kan ge bygglov för nya bostadshus på obebyggda tomter, innan detaljplanen är antagen och VA-försörjningen är färdigutredd. För befintliga bostäder och avloppsanläggningar kan inte lika tydliga riktlinjer anges men har ni frågor i enskilda ärenden kring hur vi bedömer frågor om avlopp så är ni välkommen att kontakta oss.

Näsboholm

I detaljplanen för Näsboholm så är det förberett för att anlägga en eller flera gemensamhetsanläggningar för att säkerställa den långsiktiga avloppsförsörjningen för området. Miljö- och byggnämnden får inte meddela tillstånd till enskilda avloppsanläggningar i strid mot denna detaljplan, och därav behöver vi vara restriktiva kring hur vi hanterar tillstånd till nya avlopp i området som riskerar att försvåra planens genomförande. Vi ger som regel inte tillstånd till nya avloppsanläggningar placerade utanför de områden som i detaljplanen är förberedda för gemensamhetsanläggningar för avlopp.

Om åtgärder behöver göras kring befintliga avloppslösningar så kan i enskilda fall tidsbegränsade avloppstillstånd medges. I de ärenden som uppstår så utgår Miljö- och byggnämnden från att det behöver komma till stånd en omställning av avloppsförsörjningen i området i enlighet med detaljplanen.
I samband med prövning av vissa lovpliktiga åtgärder så kan det krävas en granskning av den befintliga VA-försörjningen, och att möjligheten till byggande påverkas av frågor kopplat till avloppsförsörjningen i området. Har ni frågor i enskilda ärenden kring hur vi hanterar avloppsfrågan så är ni välkommen att kontakta oss.

Frågor och svar

Jag behöver ordna med ett nytt avlopp, var börjar jag?

När du bestämt dig för att anlägga ett nytt avlopp bör du så snart som möjligt kontakta en entreprenör. De har ofta mycket att göra så var ute i god tid. Prata om vilken typ av avlopp som är lämpligast där du bor och var avloppet skulle kunna placeras. Entreprenörerna vet sedan oftast hur resten av processen fortlöper och brukar vara behjälpliga i detta.

Vilken typ av avlopp ska jag välja?

I Ulricehamn består mer än 95 procent av anläggningarna av en slamavskiljare (trekammarbrunn) med rening av vattnet i någon form av efterföljande markinfiltration. Det som är avgörande är som regel markförhållanden som genomsläpplighet och avstånd till berg och grundvatten. Detta är en beprövad teknik som kännetecknas av hög driftsäkerhet och bra smittskydd, förutsatt att projekteringen är väl utförd. Alternativet sluten tank godkänner vi endast som tillfällig lösning i undantagsfall då inga andra möjligheter finns.

Kan jag behålla min trekammarbrunn?

Om du behåller den gamla brunnen när du anlägger en ny infiltrationsanläggning finns en risk att dess kapacitet är nedsatt och att infiltrationsanläggningen belastas mer än nödvändigt och får en förkortad livslängd. Tänk också på att det påverkar den garanti som gäller för markentreprenadarbeten enligt konsumentlagstiftningen. Vi tillåter att en befintlig slamavskiljare (trekammarbrunn) behålls om den är i gott skick och försedd med t.ex. T-rör på utloppet, men bedömningen av detta ligger på fastighetsägarens ansvar.

Får jag göra anläggningsarbetet själv?

Ja, förutsatt att du har den tekniska kompetens som krävs för att projektera och anlägga avloppsanläggningen. Det är fastighetsägarens ansvar att redovisa hur avloppsvattnet kan tas om hand och renas på ett tillfredsställande sätt.

Jag ska installera ett reningsfilter för mitt dricksvatten, kan det påverka mitt avlopp?

Vattenfilter som använder backspolning för att upprätthålla reningsförmågan kräver att vattnet från backspolningen kan omhändertas separat och inte avledas till avloppsanläggningen för hushållsspillvattnet. Backspolningsvatten kan beroende på typ innehålla höga halter av t.ex. järn/mangan eller klor som påverkar de biologiska processerna i avloppsanläggningen negativt. Det kan också medföra en hydraulisk överbelastning av systemet. Vatten från backspolning kan ofta hanteras på samma sätt som dagvatten, är du osäker på hur det ska hanteras kan du kontakta oss.

Fast avgift

En fast avgift tas ut för tillståndet som täcker kostnader för bland annat platsbesök, handläggning och efterföljande granskning av entreprenörsrapport.

Avgiften bestäms av kommunfullmäktige varje år.

Innan du anlägger ett nytt avlopp för spillvatten, måste du söka tillstånd hos miljöenheten i Ulricehamns kommun. Observera att det även krävs tillstånd för att åtgärda befintlig avloppsanläggning. Om det gäller en enklare anläggning för enbart bad-, disk- och tvättvatten krävs vanligtvis bara en anmälan till kommunen. I vissa fritidshusområden krävs dock tillstånd även för dessa anläggningar. Kontakta miljöenheten för att få svar på om din fastighet ligger inom berört område.

Tillståndsansökan

Det går att skicka in själva ansökningshandlingen och komplettera med övriga delar i efterhand. Det senare gäller framförallt om ditt avlopp omfattas av vår avloppstillsyn och har de tidsramarna att förhålla sig till.

Ansökan om tillstånd för eget avlopp (pdf)

Nedan finns de blanketter för teknisk beskrivning som vi vill att du använder. En situationsplan ska redovisa ungefärlig placering av avloppsanläggningen, närliggande dricksvattenbrunnar och energibrunnar, nivårörets placering samt uppställningsplats för slamtömningsfordon.

Ärendet handläggs

Ansökan handläggs först då den är komplett med bilagor (situationsplan och en beskrivning av den avloppsanläggning som är planerad). Räkna med handläggningstid upp till 8 veckor. Ligger din fastighet inom strandskyddsområde eller om grannar berörs kan handläggningstiden förlängas på grund av att fler personer involveras.

(Hör dig för gällande trolig handläggningstid då vi nu inför nya rutiner samt genomför tillsyn på befintliga anläggningar)

Entreprenörsrapport

När avloppsanläggningen är färdigställd, ska entreprenören fylla i en entreprenörsrapport som ska skickas till miljöenheten. Det är väldigt viktigt att denna kommer in i god tid så att en avloppsanläggningen kommer in i slamtömningsregistret, och inte riskerar att förstöras.

Publicerat av Ulrika Emtervall den 30 november 2017, senast ändrad den 7 oktober 2020

Kontakt

Adress

E-post: miljo@ulricehamn.se

Telefontillgänglighet:
Måndag - Fredag kl. 9.30 - 14.30

Angående telefontillgänglighet:
Kontoret är oftast bemannat
mellan 7.30 - 16.30
Den garanterade bemanningen är mellan 9.30 - 14.30

Du kan alltid mejla dina funderingar till:
miljo@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?