Trafik och samhällsutveckling

Bidrag

Ansökan om bidrag för bullerdämpande åtgärder Blankett
Ansökan om bidrag för grönyteskötsel E-tjänst
Ansökan om bidrag för utsmyckningar av allmän plats E-tjänst
Ansökan om särskilt driftsbidrag för statsbidragsberättigade enskilda vägar Blankett
Ansökan om vägbidrag till enskild utfartsväg E-tjänst
Bidrag för resekostnader vid högskolestudier E-tjänst

Tillstånd

Ansökan om dispens för tung transport Blankett
Ansökan om ny eller ändrad in- och utfart E-tjänst
Ansökan om nyttoparkeringstillstånd Blankett
Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade E-tjänst Blankett
Ansökan om torgplats E-tjänst
Ansökan om utplacering av trafiköar Blankett
Begäran om flyttning av fordon från tomtmark Blankett
Grävtillstånd och TA-plan E-tjänst
Guide för att söka Grävtillstånd och TA-plan E-tjänst

Detaljplaner

Ansökan om planbesked E-tjänst
Lämna yttrande till detaljplan E-tjänst
Bidrag
Namn E-tjänst Blankett
Ansökan om bidrag för bullerdämpande åtgärder Blankett
Ansökan om bidrag för grönyteskötsel E-tjänst
Ansökan om bidrag för utsmyckningar av allmän plats E-tjänst
Ansökan om särskilt driftsbidrag för statsbidragsberättigade enskilda vägar Blankett
Ansökan om vägbidrag till enskild utfartsväg E-tjänst
Bidrag för resekostnader vid högskolestudier E-tjänst