Anslagstavla, officiell

Välkommen till Ulricehamns kommuns anslagstavla. Här finns de protokoll, handlingar och kungörelser som kommunen enligt lag ska anslå.

Vad betyder det att ett protokoll anslås?

Att ett protokoll anslås betyder att vi offentligt talar om när ett protokoll från kommunens nämnder är justerat. Du har då möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga har du i 21 dagar från den dag då protokollet anslås. Därefter kan beslutet genomföras.

Kungörelser

Ett tillkännagivande är ett offentligt meddelande till allmänheten. Syftet med kungörelser är att redan tidigt i en beslutsprocess nå alla som berörs av ett ärende, så att alla som vill kan framföra synpunkter eller eventuellt överklaga.

Anslagsbevis

Anslagsbevis kommunstyrelsens beredande utskott

Sammanträdesdatum: 2019-10-17
Paragrafer: 220-237
Anslaget publicerades: 2019-10-18
Anslaget avpubliceras: 2019-11-12
Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Ulricehamn

Anslagsbevis kommunstyrelsen

Dokument: Protokoll (pdf)
Sammanträdesdatum: 2019-10-03
Paragrafer: 223-266
Anslaget publicerades: 2019-10-08
Anslaget avpubliceras: 2019-10-31
Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Ulricehamn

Anslagsbevis kommunstyrelsens budgetutskott

Dokument: Protokoll (pdf)
Sammanträdesdatum: 2019-09-26
Paragrafer: 48-54
Anslaget publicerades: 2019-10-04
Anslaget avpubliceras: 2019-10-29
Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Ulricehamn

Anslagsbevis miljö- och byggnämnden

Dokument: Protokoll (pdf)
Sammanträdesdatum: 2019-10-01
Paragrafer: 117-129
Anslaget publicerades: 2019-10-03
Anslaget avpubliceras: 2019-11-03
Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Ulricehamn

Anslagsbevis kommunfullmäktige

Dokument: Protokoll
Sammanträdesdatum: 2019-09-26
Paragrafer: 123-160
Anslaget publicerades: 2019-10-02
Anslaget avpubliceras: 2019-10-25
Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Ulricehamn

Anslagsbevis individnämnden

Sammanträdesdatum: 2019-09-25
Anslaget publicerades: 2019-09-26
Anslaget avpubliceras: 2019-10-20
Förvaringsplats för protokollet: Höjdgatan, Ulricehamn

Ärendelistor, handlingar och protokoll

Kommunfullmäktige

Ärendelista, handlingar och protokoll för kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Ärendelista, handlingar och protokoll för kommunstyrelsen

Miljö- och byggnämnden

Ärendelista, handlingar och protokoll för miljö- och byggnämnden

Kungörelser

Kungörelser

Beviljat bygglov för förskola på fastigheterna Hester 5:1, Hester 5:3 och Ryttershov 3
Miljö- och byggnämnden i Ulricehamns kommun beviljade 2019-10-15 enligt lov §-2019-207.
Ärendets diarienummer är 2019.1318.
Beslut och handlingar finns tillgängliga hos byggenheten i stadshuset, Ulricehamn (Bogesundsgatan 22) eller via länk.
Överklagan av ovanstående beslut ska ha inkommit till miljö- och byggnämnden senast 2019-11-09 adresserat till Byggenheten, Ulricehamns
kommun, 523 86 Ulricehamn eller till bygg@ulricehamn.se. Överklagan skickas sedan till Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Övriga anslag

Antagande av detaljplan för Vist 10:58 ”energi- och miljöcenter”

Antagandedatum: 26 september 2019
Datum för tillkännagivande: 2 oktober 2019
Sista dag att överklaga: 23 oktober 2019
För handlingar se: länk

 

Överförmyndare

Kommunens överförmyndare sitter placerad på Höjdgatan 3 i Ulricehamn.

överförmyndarens webbsida hittar du öppettider och kontaktinformation

Kommunalförbund

Boråsregionen – Sjuhärads kommunalförbund

Webbsida

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Webbsida

Sjuhärads samordningsförbund

Webbsida

Tolkförmedling Väst

Webbsida

Överklaga beslut

Kommunmedlemmar kan överklaga kommunala beslut. Det finns två olika typer av överklaganden;

  • Laglighetsprövning, överklagande av allmänna beslut
  • Förvaltningsbesvär, överklagande av specifikt beslut som rör dig som person.

Laglighetsprövning

Denna typ av överklagande görs om du anser att kommunen har överskridit sina befogenheter eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas. Du kan läsa om laglighetsprövning i kommunallagens 13 kapitel.

Prövningen innebär att man undersöker om beslutet är lagligt, inte om det är lämpligt. Kommunen är inte skyldig att skicka med några anvisningar om hur beslutet kan överklagas, när beslutet överlämnas till någon som är direkt berörd av beslutet.

Vem kan överklaga?

Du som är folkbokförd, äger fast egendom i kommunen eller ska betala kommunalskatt i aktuell kommun kan överklaga ett beslut genom laglighetsprövning.

Hur gör man?

Överklagan ska göras skriftligt. I överklagan skriver du vilket beslut du vill överklaga och varför du tycker att beslutet är fel. Överklagan ska ha inkommit inom tre veckor från den dag som beslutsprotokollet anslogs på kommunens anslagstavla.

Vart skickar jag överklagan?

Överklagan skickas till Förvaltningsrätten i Jönköping, Box 2201, 550 02 Jönköping.

Förvaltningsbesvär

Bara den som berörs av ett beslut kan överklaga genom ett förvaltningsbesvär. Det kan handla om exempelvis beslut om bygglov eller socialt bistånd. Sådana beslut skickas direkt till den som berörs och i beslutet ska anvisningar om hur man överklagar finnas. Du kan läsa om förvaltningsbesvär i förvaltningslagen, §§ 22-25.

Vem kan överklaga?

Bara du som är berörd av beslutet kan överklaga det genom förvaltningsbesvär.

Hur gör man?

Överklagan ska ske skriftligt och du har tre veckor på dig från det datum du fick beslutet.

Vart skickar jag överklagan?

Överklagan ska skickas till den myndighet som meddelat dig beslutet. Myndigheten väljer sedan om beslutet ska omprövas på det sätt du vill. Om beslutet inte omprövas skickas det vidare till förvaltningsrätten.

Överklagan skickas till Ulricehamns kommun, Namn på verksamheten, 523 86 Ulricehamn

Kostar det något att överklaga?

Det kostar inget att överklaga. Vid överklagande till förvaltningsrätt, kammarrätt eller Högsta förvaltningsdomstolen står du bara för dina egna kostnader och behöver inte betala motpartens om du förlorar.

Om anslagstavlan

Enligt kommunallagen måste alla kommuner ha en officiell anslagstavla. På anslagstavlan meddelas när protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnd är justerade. Tidpunkten då protokollet sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande. Därför har anslagstavlan en viktig rättslig betydelse.

Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Den nya kommunallagen som trädde i kraft 1 januari 2018 (2017:725) säger att varje kommun ska ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den fysiska kommunala anslagstavlan.

Anslagsbevis kommunstyrelsens beredande utskott

Sammanträdesdatum: 2019-10-17
Paragrafer: 220-237
Anslaget publicerades: 2019-10-18
Anslaget avpubliceras: 2019-11-12
Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Ulricehamn

Anslagsbevis kommunstyrelsen

Dokument: Protokoll (pdf)
Sammanträdesdatum: 2019-10-03
Paragrafer: 223-266
Anslaget publicerades: 2019-10-08
Anslaget avpubliceras: 2019-10-31
Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Ulricehamn

Anslagsbevis kommunstyrelsens budgetutskott

Dokument: Protokoll (pdf)
Sammanträdesdatum: 2019-09-26
Paragrafer: 48-54
Anslaget publicerades: 2019-10-04
Anslaget avpubliceras: 2019-10-29
Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Ulricehamn

Anslagsbevis miljö- och byggnämnden

Dokument: Protokoll (pdf)
Sammanträdesdatum: 2019-10-01
Paragrafer: 117-129
Anslaget publicerades: 2019-10-03
Anslaget avpubliceras: 2019-11-03
Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Ulricehamn

Anslagsbevis kommunfullmäktige

Dokument: Protokoll
Sammanträdesdatum: 2019-09-26
Paragrafer: 123-160
Anslaget publicerades: 2019-10-02
Anslaget avpubliceras: 2019-10-25
Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Ulricehamn

Anslagsbevis individnämnden

Sammanträdesdatum: 2019-09-25
Anslaget publicerades: 2019-09-26
Anslaget avpubliceras: 2019-10-20
Förvaringsplats för protokollet: Höjdgatan, Ulricehamn


Publicerat av Ulricehamns kommun den 12 december 2017, senast ändrad den 18 oktober 2019 av Helen Einarsson