Anslagstavla, officiell

Välkommen till Ulricehamns kommuns anslagstavla. Här finns de protokoll, handlingar och kungörelser som kommunen enligt lag ska anslå.

Därför ska protokoll anslås

Att ett protokoll anslås betyder att vi offentligt talar om när ett protokoll från kommunens nämnder är justerat. Du har då möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga har du i 21 dagar från den dag då protokollet anslås. Därefter kan beslutet genomföras.

Kungörelser

Ett tillkännagivande är ett offentligt meddelande till allmänheten. Syftet med kungörelser är att redan tidigt i en beslutsprocess nå alla som berörs av ett ärende, så att alla som vill kan framföra synpunkter eller eventuellt överklaga.

Anslagsbevis

Anslagsbevis kommunstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum: 2021-01-14
Paragrafer: 1-38
Anslaget publicerades: 2021-01-20
Anslaget avpubliceras: 2021-02-11
Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Ulricehamn

Anslagsbevis kommunstyrelsens budgetutskott

Sammanträdesdatum: 2020-12-17
Paragrafer: 61-66
Anslaget publicerades: 2021-01-11
Anslaget avpubliceras: 2021-02-02
Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Ulricehamn

Anslagsbevis miljö- och byggnämnden

Sammanträdesdatum: 2020-12-09
Paragrafer: 183-190
Anslaget publicerades: 2020-12-14
Anslaget avpubliceras: 2021-01-08
Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Ulricehamn

Anslagsbevis Individnämnden

Sammanträdesdatum: 2020-12-29
Paragrafer: 134 –
Anslaget publicerades: 2020-12-29
Anslaget avpubliceras: 2021-01-21
Förvaringsplats för protokollet: Höjdgatan 3, Ulricehamn

 

Ärendelistor, handlingar och protokoll

Kommunfullmäktige

Ärendelista, handlingar och protokoll för kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Ärendelista, handlingar och protokoll för kommunstyrelsen

Miljö- och byggnämnden

Ärendelista, handlingar och protokoll för miljö- och byggnämnden

Kungörelser

Kungörelse

Följande fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129), LFF och förordningen (1982:198), FFF om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonen har flyttats till särskild uppställningsplats för flyttande fordon. Är ägare av fordonet inte känd när tre månader förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte hämtats inom en månad från det att ägaren underrättats tillfaller fordonet, inklusive föremål i och på fordonet, kommunen.
Regnr:  EGE 982
Fabrikat: (LT) Volkswagen Golf
Ursprunglig uppställningsplats: Dalagatan 10-12, Dalum
Publicerad: 2020-11-23

Kungörelse om bygglov

Ansökan avser tidsbegränsat bygglov för matvagn på fastigheten Bogesund 1:86, med diarienummer 2020.2045.

Matvagnen ska stå på platsen till och med 2025-09-30. Den kommer att ställas upp vid Ulricaparken i anslutning till husbilsparkeringen. Matvagnen placeras på mark som enligt detaljplan är avsedd för park. Placeringen på parkmark strider mot detaljplanens bestämmelser.

Handlingar och ritningar till ärendet hittar du här:
Situationsplan
Foton

Möjlighet att yttra sig om ansökan

Den som anser sig berörd och har invändningar mot att ansökan beviljas kan lämna synpunkter till och med 2021-01-16.
Kom ihåg att alltid ange ärendets diarienummer, men även ert namn, adress och epost. Synpunkter lämnas in via e-tjänst på sjalvservice.ulricehamn.se. Synpunkter kan också lämnas via e-post till bygg@ulricehamn.se eller via post till

Miljö- och byggnämnden
523 86 Ulricehamn

Vid frågor om ärendet går det bra att ställa dem via e-post: bygg@ulricehamn.se. När tiden för att lämna synpunkter gått ut sammanställs informationen i ärendet för en bedömning om ärendet är klart för beslut. Den som lämnar synpunkter i ärendet kommer få besked när beslutet har tagits.

Kungörelse detaljplaner

Länk till gällande detaljplaner som fått laga kraft under 2018-2020

Övriga anslag

Antagande av detaljplan Skansen 1 och 2
Antagandedatum: 20 augusti 2020
Datum för tillkännagivande: 26 augusti 2020
Detaljplanen har överklagats till till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg.
Detaljplanehandlingar Skansen 1 och 2

 

 

Överförmyndare

Kommunens överförmyndare sitter placerad på Höjdgatan 3 i Ulricehamn.

överförmyndarens webbsida hittar du öppettider och kontaktinformation

Kommunalförbund

Boråsregionen – Sjuhärads kommunalförbund

Boråsregionens webbsida

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Serfs webbsida

Sjuhärads samordningsförbund

Sjuhärads samordningsförbunds webbsida

Tolkförmedling Väst

Tolkförmdelingen i Västs webbsida

Överklaga beslut

Kommunmedlemmar kan överklaga kommunala beslut. Det finns två olika typer av överklaganden;

  • Laglighetsprövning, överklagande av allmänna beslut
  • Förvaltningsbesvär, överklagande av specifikt beslut som rör dig som person.

Laglighetsprövning

Denna typ av överklagande görs om du anser att kommunen har överskridit sina befogenheter eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas. Du kan läsa om laglighetsprövning i kommunallagens 13 kapitel.

Prövningen innebär att man undersöker om beslutet är lagligt, inte om det är lämpligt. Kommunen är inte skyldig att skicka med några anvisningar om hur beslutet kan överklagas, när beslutet överlämnas till någon som är direkt berörd av beslutet.

Vem kan överklaga?

Du som är folkbokförd, äger fast egendom i kommunen eller ska betala kommunalskatt i aktuell kommun kan överklaga ett beslut genom laglighetsprövning.

Hur gör man?

Överklagan ska göras skriftligt. I överklagan skriver du vilket beslut du vill överklaga och varför du tycker att beslutet är fel. Överklagan ska ha kommit in inom tre veckor från den dag som beslutsprotokollet anslogs på kommunens anslagstavla.

Vart skickar jag överklagan?

Överklagan skickas till Förvaltningsrätten i Jönköping, Box 2201, 550 02 Jönköping.

Förvaltningsbesvär

Bara den som berörs av ett beslut kan överklaga genom ett förvaltningsbesvär. Det kan handla om exempelvis beslut om bygglov eller socialt bistånd. Sådana beslut skickas direkt till den som berörs och i beslutet ska anvisningar om hur man överklagar finnas. Du kan läsa om förvaltningsbesvär i förvaltningslagen, §§ 22-25.

Vem kan överklaga?

Bara du som är berörd av beslutet kan överklaga det genom förvaltningsbesvär.

Hur gör man?

Överklagan ska ske skriftligt och du har tre veckor på dig från det datum du fick beslutet.

Vart skickar jag överklagan?

Överklagan ska skickas till den myndighet som meddelat dig beslutet. Myndigheten väljer sedan om beslutet ska omprövas på det sätt du vill. Om beslutet inte omprövas skickas det vidare till förvaltningsrätten.

Överklagan skickas till Ulricehamns kommun, Namn på verksamheten, 523 86 Ulricehamn

Kostar det något att överklaga?

Det kostar inget att överklaga. Vid överklagande till förvaltningsrätt, kammarrätt eller Högsta förvaltningsdomstolen står du bara för dina egna kostnader och behöver inte betala motpartens om du förlorar.

Om anslagstavlan

Enligt kommunallagen måste alla kommuner ha en officiell anslagstavla. På anslagstavlan meddelas när protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnd är justerade. Tidpunkten då protokollet sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande. Därför har anslagstavlan en viktig rättslig betydelse.

Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Den nya kommunallagen som trädde i kraft 1 januari 2018 (2017:725) säger att varje kommun ska ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den fysiska kommunala anslagstavlan.

Anslagsbevis kommunstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum: 2021-01-14
Paragrafer: 1-38
Anslaget publicerades: 2021-01-20
Anslaget avpubliceras: 2021-02-11
Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Ulricehamn

Anslagsbevis kommunstyrelsens budgetutskott

Sammanträdesdatum: 2020-12-17
Paragrafer: 61-66
Anslaget publicerades: 2021-01-11
Anslaget avpubliceras: 2021-02-02
Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Ulricehamn

Anslagsbevis miljö- och byggnämnden

Sammanträdesdatum: 2020-12-09
Paragrafer: 183-190
Anslaget publicerades: 2020-12-14
Anslaget avpubliceras: 2021-01-08
Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Ulricehamn

Anslagsbevis Individnämnden

Sammanträdesdatum: 2020-12-29
Paragrafer: 134 –
Anslaget publicerades: 2020-12-29
Anslaget avpubliceras: 2021-01-21
Förvaringsplats för protokollet: Höjdgatan 3, Ulricehamn

 

Publicerat av Ulricehamns kommun den 12 december 2017, senast ändrad den 20 januari 2021 av Maria Winsten