Bygga, bo och miljö

Avfall & återvinning

Anmälan om kompostering Blankett
Anmälan om uppläggning av avfall Blankett
Ansökan om avfallsdispens E-tjänst
Ansökan om dispens från utsortering av avfall Blankett
Ansökan om dispens för slamtömning Blankett
Ansökan om förlängt hämtningsintervall för slam Blankett

Bekämpningsmedel

Ansökan om yrkesmässig hantering och spridning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde Blankett
Ansökan/anmälan om yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel Blankett
Jordbruk – tillståndsansökan inom vattenskyddsområde för gödsel, bekämpningsmedel och kemikalier Blankett

Bygglov, kartprodukter, grävtillstånd & TA-plan

Beställ karta E-tjänst
Bygglov Ulricehamn (Mittbygge.se) E-tjänst
Fråga om bygglov E-tjänst
Guide för att söka Grävtillstånd och TA-plan E-tjänst
Lämna synpunkt på bygglovsansökan E-tjänst

Din bostad

Ajourhållning av lägenhetsregistret Flerbostadshus inklusive specialbostäder E-tjänst
Ajourhållning av lägenhetsregistret Småhus inklusive fritidshus E-tjänst
Anmälan om klagomål och olägenhet Blankett
Ansök om bostadsanpassning Blankett

Djur och jordbruk

Anmälan om miljöfarlig C-verksamhet - Jordbruk Blankett
Ansökan om tillstånd för hållande av djur enligt lokala föreskrifter Blankett
Lathund för anmälan enligt miljöbalken, C-verksamhet gällande jordbruk Blankett

Förorenade områden

Anmälan om avhjälpandeåtgärder med anledning av föroreningsskada Blankett

Cisterner

Anmälan om cistern och rörledningar som tas ur bruk Blankett
Anmälan om installation av cistern Blankett
Avfallshanteringsplan vid borttagande av markförlagd cistern inom Ulricehamns kommuns vattenskyddsområde Blankett
Cisternbilaga Blankett

Livsmedel, tobak och hälsa

Anmälan av lokal vid catering, kryddning av spritdryck och/eller anmälan om provsmakning Blankett
Anmälan livsmedel, e-cigaretter, folköl mm Blankett
Anmälan om drift av förskola, fritidshem och skola Blankett
Anmälan om klagomål och olägenhet Blankett
Anmälan om matförgiftning Blankett
Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning, folkölsförsäljning, försäljning av elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare Blankett
Anmälan om trängsel på en plats, restaurang eller café E-tjänst
Anmälan om upphörande av livsmedelsverksamhet Blankett
Anmälan om upphörande eller ändring försäljningstillstånd tobak Blankett
Anmälan om verksamhet med bassängbad m.m. Blankett
Anmälan om verksamhet med hygienisk behandling Blankett
Anmälan om ändrade ägarförhållanden Blankett
Ansökan om försäljningstillstånd för tobak Blankett
Meritförteckning för sökande av tillstånd för alkoholservering Blankett
Underlag för riskklassificering för registrering av livsmedelsanläggning Blankett

Miljöfarlig verksamhet

Anmälan om klagomål och olägenhet Blankett
Anmälan om miljöfarlig verksamhet Blankett
Frågeformulär för energitillsyn på företag Blankett

Strandskydd

Ansökan om strandskyddsdispens E-tjänst

Utomhusmiljö & trädgård

Ansökan om bidrag för utsmyckning av allmän plats Blankett
Ansökan om nedtagning av träd som står på kommunal mark Blankett

Vattenskyddsområde

Ansökan om tillstånd för hantering av kemikalier inom vattenskyddsområde med cisternbilaga Blankett
Ansökan om tillstånd för schaktning inom vattenskyddsområde Blankett
Ansökan om tillstånd inom vattenskyddsområde - jordbruk Blankett

Vatten & avlopp

Anmälan om registrering av dricksvattenanläggning Blankett
Ansökan om tillstånd för eget avlopp Blankett
Entreprenörsrapport infiltration Blankett
Entreprenörsrapport markbädd Blankett
Entreprenörsrapport minireningsverk Blankett
Entreprenörsrapport sluten tank Blankett
Teknisk beskrivning- Efterpolering Blankett
Teknisk beskrivning- Infiltration Blankett
Teknisk beskrivning- Infiltration med moduler Blankett
Teknisk beskrivning- Markbädd Blankett

Värmepump

Ansöka om tillstånd för installation av värmepump E-tjänst
Grannes yttrande rörande värmepumpsanläggning Blankett
Avfall & återvinning
Anmälan om kompostering Blankett
Anmälan om uppläggning av avfall Blankett
Ansökan om avfallsdispens E-tjänst
Ansökan om dispens från utsortering av avfall Blankett
Ansökan om dispens för slamtömning Blankett
Ansökan om förlängt hämtningsintervall för slam Blankett